Föreningsdokument och stadgar

Här hittar du olika typer av dokument som du kan använda i ditt föreningsarbete. Klicka på en av dessa kategorier för att hoppa till dokumentavdelningen.

Stadgar

Föreningens stadgar, fastslagna på den digitala årsstämman 2020-10-24, innehåller övergripande utgångspunkter för vårt arbete.

Att starta en ortskrets

Vi vill gärna bli fler lokala föreningar runt om i landet! Finns det ingen lokalkrets på din ort? Att starta en krets är enkelt. Manualen “Att starta en ortskrets” beskriver ett antal viktiga saker att tänka på . Till din hjälp har du oss på kansliet. Hör av dig till [email protected].


Ansökan om kretsbidrag

Det ordinarie ortskretsbidraget är baserat på antalet medlemmar i ortskretsen den 31 december året innan utbetalningen. Bidragets storlek beslutas av riksföreningen vid allmänt möte. 

Kretsbidraget utbetalas när årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport (med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse) för det senaste räkenskapsåret inkommit till riksföreningens kansli. 

Dessa handlingar, med ansökan om ortskretsbidrag, skall vara rikskansliet tillhanda senast den 1 juni närmast efter räkenskapsårets utgång. (Kretsens räkenskapsår behöver ej sammanfalla med riksföreningens). Retroaktiva ortskretsbidrag, det vill säga bidrag för tidigare år beviljas ej.

Ansökan om kretsbidrag skickas till [email protected]

Ansökan om extra kretsbidrag

Alla föreningens kretsar kan ansöka om ett extra kretsbidrag. Bidraget måste vara knutet till verksamhet som på något sätt främjar cykling. Exempel på detta kan vara utbildningar, event, studieresor, projekt, medlemsvärvningskampanj m.m. Beslut tas på närmaste styrelsemöte och då avgör riksstyrelsen om hela eller delar av det sökta beloppet ska godkännas, alternativt avslås.

Det går även att söka bidrag i efterhand. Blanketten fylls i och skickas in till kansliet tillsammans med kvitton. Beslut tas av styrelsen och vid godkännande betalas bidraget ut, dock med en gräns på två månader bakåt i tiden. Om riksstyrelsen avslår ansökan om extra kretsbidrag eller godkänner en mindre summa än den som ansökts, kommer anledningen meddelas skriftligt till kretsen.

Mötesprotokoll

21-06-20

Mötesprotokoll årskongressen 2021

21-05-10

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 6-2021

21-03-18

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 4-2021

21-03-11

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 3-2021

20-10-24

Mötesprotokoll årskongressen 2020

20-10-19

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 3-2020

19-04-13

Mötesprotokoll årskongress 2019

19-03-23

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 3-2019

19-02-26

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 2-2019

19-01-26

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 1-2019

18-12-11

Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 12-2018
18-11-24
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 11-2018
18-10-24
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 10-2018
18-09-29
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 9-2018
18-08-07
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 8-2018
18-06-02
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 7-2018
18-04-21
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 5-2018
18-04-09
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 4-2018
18-03-10
Mötesprotokoll riksstyrelsen nr 3-2018

handlingar inför årskongressen 2021

2021

Alla handlingar i en komprimerad fil

2021

Kallelse

2021

Dagordning kongressen

2021

Verksamhetsberättelsen

2021

Årsbokslut 

2021

Motioner

2021

Propositioner 

2021

Verksamhetsplan

2021

Valberedningens förslag till ny riksstyrelse

2021

Budget

handlingar inför årskongressen 2019

2019
Alla handlingar i en komprimerad fil
2019
Kallelse
2019
Dagordning kongressen
2019
Verksamhetsberättelsen 2018
2019
Årsbokslut
2019
Motioner, motionssvar, propositioner
2019
Verksamhetsplan 2019-2020
2019
Budget 2019