Föreningsdokument och stadgar

Här hittar du olika typer av dokument som du kan använda i ditt föreningsarbete.

Stadgar

Föreningens stadgar, fastslagna på den digitala årsstämman 2020-10-24, innehåller övergripande utgångspunkter för vårt arbete.

Broschyr - Vi är ute  och cyklar

Nu kör vi kampanjen "Vi är ute och cyklar". Syftet med kampanjen är att öka kännedomen om Cykelfrämjandet. Ni i kretsarna får gärna använda broschyren i er lokala medlemsvärvning.

Vi vill förmedla känsla av en rolig och cool cykelgemenskap - den som ser budskapet ska känna igen sig och vilja bli en del av cykelrörelsen. Att cykla är smart, roligt, coolt och framför allt självklart.

Att starta en ortskrets

Vi vill gärna bli fler lokala föreningar runt om i landet! Finns det ingen lokalkrets på din ort? Att starta en krets är enkelt. Manualen “Att starta en ortskrets” beskriver ett antal viktiga saker att tänka på . Till din hjälp har du oss på kansliet. Hör av dig till [email protected].


   Ansökan om kretsbidrag

   Det ordinarie ortskretsbidraget är baserat på antalet medlemmar i ortskretsen den 31 december året innan utbetalningen. Bidragets storlek beslutas av riksföreningen vid allmänt möte.

   Kretsbidraget utbetalas efter att följande handlingar för det senaste räkenskapsåret inkommit till riksföreningens kansli:

   • Årsmötesprotokoll
   • Verksamhetsberättelse
   • Ekonomisk rapport (med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse)

   Dessa handlingar, med ansökan om ortskretsbidrag, skall vara rikskansliet tillhanda senast den 1 juni närmast efter räkenskapsårets utgång. (Kretsens räkenskapsår behöver ej sammanfalla med riksföreningens). Retroaktiva ortskretsbidrag, det vill säga bidrag för tidigare år beviljas ej.

   Ansökan om kretsbidrag skickas till [email protected]

   Ansökan om extra kretsbidrag

   Alla föreningens kretsar kan ansöka om ett extra kretsbidrag. Bidraget måste vara knutet till verksamhet som på något sätt främjar cykling. Exempel på detta kan vara utbildningar, event, studieresor, projekt, medlemsvärvningskampanj m.m.

   Fyll i blanketten och skicka till kansliet. Beslut tas på närmaste styrelsemöte och då avgör riksstyrelsen om hela eller delar av det sökta beloppet ska godkännas, alternativt avslås. Kvitton ska inkomma till Cykelfrämjandet senast 30 dagar efter avslutat projekt.

   Det går även att söka bidrag i efterhand, dock med en gräns på två månader bakåt i tiden. Blanketten fylls i och skickas in till kansliet tillsammans med kvitton.

   Beslut tas på styrelsemöte och då avgör riksstyrelsen om hela eller delar av det sökta beloppet ska godkännas, alternativt avslås. Vid godkännande betalas bidraget ut till kretsens konto. Om riksstyrelsen avslår ansökan om extra kretsbidrag eller godkänner en mindre summa än den som ansökts, kommer anledningen meddelas skriftligt till kretsen.


   Mötesprotokoll

   2022-04-24

   Mötesprotokoll årskongressen 2022

   2021-06-20

   Mötesprotokoll årskongressen 2021

   2020-10-24

   Mötesprotokoll årskongressen 2020

   2019-04-13

   Mötesprotokoll årskongressen 2019

    
    
    

   handlingar inför årskongressen 2022

   2022

   Alla handlingar i en fil

   2022

   Kallelse

   2022

   Dagordning

   2022

   NY dagordning

   2022

   Verksamhetsberättelse 2021

   2022

   Resultat- och balansrapport 2021 (uppdaterad)

   2022

   Motioner och propositioner

   2022

   Verksamhetsplan 2022-2023

   2022

   Budget 2022

   2022

   Valberedningens förslag

   handlingar inför årskongressen 2021

   2021

   Alla handlingar i en komprimerad fil

   2021

   Kallelse

   2021

   Dagordning kongressen

   2021

   Verksamhetsberättelsen

   2021

   Årsbokslut 

   2021

   Motioner

   2021

   Propositioner 

   2021

   Verksamhetsplan

   2021

   Valberedningens förslag till ny riksstyrelse

   2021

   Budget