Integritetspolicy

Vi tycker det är viktigt att skydda din personliga integritet. Därför samlar och lagrar vi bara uppgifter om dig som är viktiga för att vi ska kunna ge dig den service som vi tycker du kan förvänta dig som medlem, kursdeltagare eller annan användare av våra tjänster.

Genom att bli medlem och använda våra tjänster accepterar du också vår behandling av dina personuppgifter.

Vi samlar in information om dig när du blir medlem eller exempelvis anmäler dig till en kurs, deltar i ett evenemang eller kontaktar oss på något sätt.

Vi kommer att lagra vissa eller alla av följande uppgifter om dig: kontaktuppgifter, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.

Vi gör detta för att kunna ge dig en försäkring, skicka dig relevant information, utvärdera vår verksamhet eller skicka påminnelser om kurser och evenemang du anmält dig till.

Tillgång till dina uppgifter, via exempelvis medlemsregister, har viss personal inom kansliet, kretsarna, projekt och liknade. Tillgången till informationen begränsas av vilken information som anses nödvändig. Kretsarna har exempelvis bara tillgång till de medlemmar som finns i den egna kretsen och personer inom olika projekt, kurser, evenemang och likande har bara tillgång till de personer och den information som är knuten till det projektet, kursen, evenemanget eller liknande.

Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter och vi delar endast med oss av den mest nödvändiga informationen för att kunna ge dig den service vi lovat dig. Det kan handla om att våra instruktörer får ditt namn och telefonnummer för att kunna kontakta dig om du uteblir från en kurs. Det kan också handla om att vi ska kunna skicka vår medlemstidning till dig via ett tryckeri.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna ge dig den service vi lovat dig eller vi tror du förväntar dig av oss. Vi arbetar också med att behandla och radera inaktuella personuppgifter.

Oavsett vilken information vi sparat om dig så har du alltid rätt att be oss radera dessa, uppdatera dessa eller få ett utdrag av dessa.

I de flesta fall är det helt gratis och möjligt att göra. Vi har dock rätt att neka en begäran eller ta ut en administrativ avgift när en begäran kan anses vara oberättigad eller orimlig.

Har du några frågor angående detta är du varmt välkommen att kontakta oss på medlem@cykelframjandet.se

Angående cookies

Vi använder oss liksom de flesta organisationer eller företag som finns på internet av cookies och liknande tekniker för att kunna ge bättre upplevelser eller för att vissa funktioner ska fungera.

Integrity policy

Protecting your personal integrity is very important for us. We collect and save only your personal information that we require to provide you with the service we thing that you expect as a member, course participant, or other user of our services.

By becoming a member and using our services you grant us use of your personal information.

We collect information when you become a member and apply for a course, participate in an event or contact us with a query, for example.

We will save some or all of your personal information: your contact information, date of birth, Swedish personal identity number,name and address, epost address and telephone number.

We do this to provide you with insurance, send relevant information, provide feedback for our organisation or send reminders for courses and events for which you have applied.

We will never sell your information and will only share the minimum of information to be able to provide you with your promised service. We may for example provide our instructors with your name and telephone number to be able to contact you if your are missing from a course. Another example is delivery of our members’ magazine from the print shop.

We will save your personal information as long as necessary to provide you with the service we have promised you or that we believe you expect of us. We also make an effort to process and delete invalid or outdated personal data.

You retain the right to always demand that we delete, update or send a copy of any information we have saved about you, regardless of its form.

Generally we are able to provide this service free of charge. We reserve the right to deny a request or charge an administration fee if we believe the request to be unjustified or unreasonable.

You are more than welcome to contact us with any questions or concerns about this at medlem@cykelframjandet.se

About cookies

Like most organisations and companies with an internet presence we use cookies and similar technologies to be able to provide a better experience or to ensure the usability of some functions