Sopsalta fler sträckor – även trottoarer

UppsalakretsenAnalys, Förslag, Uppsalakretsen, Vintercykling

Karta över sträckor med sopsaltning i Uppsala och förslag på fler sträckor 2023-24.

Sopsalta har visat sig överlägset ploga/sanda under december. Det krävdes bara en vända den 30 december så övergick det mesta av 32 dagars modd, is och spårighet till lättrullad barmark. Läxan från december 2023 är uppenbar:
Snåla aldrig mer på sopsaltning.
Fördubbla istället de sopsaltade sträckorna, låt dem även innefatta gångbanor/trottoarer.

Sopsaltning har flera fördelar:

 • Färre olyckor:
  • Halkolyckor, i synnerhet för gående.
  • Färre vurpor. Längsgående kanter syns. De döljs av plogblad och ökar risken för cyklisten att välta.
  • Inga isfläckar av pölar som döljs av nysnö.
  • Färre halkolyckor pga rullgrus under töperioder.
 • Fler vintercyklister avlastar trängseln på stadsbussarna.
 • Mindre snövallar ger färre bortkörningar med lastbil.
 • Vägmarkeringar är synliga.

Sammanvägt är sopsaltning överlägset i kvalité under både ”normala” och ”onormala” vintrar.

Förslag

Cykelfrämjandet föreslår följande sträckor sopsaltas, enligt kartan. De flesta sträckor innefattar även gångbana:

 • Fler huvudcykelstråk:
  • 1) Gamla Uppsalagatan-Ringgatan,
  • 2) huvudstråket genom Kapellgärdet/Löten,
  • 8) Hjalmar Brantingsgatan-Gröna gatan till cykeltunneln.
  • 15) Sjukhusvägen-Svandammen-Västra Ågatan.
 • Cykelstråk som övergår till blandtrafik:
  • 4) Hällbygatan,
  • 5) Svartbäcksgatan
  • 8) Hjalmar Brantingsgatan i Fålhagen

Karta över sopsaltade cykelbanor i Uppsala 2023-24 plus förslag om fler banor.Röda sträckor sopsaltas idag, från kommunens karta. Blå sträckor är Cykelfrämjandets förslag. De flesta av dem innefattar gångbana.

Du som läser detta kan säkert föreslå fler sträckor. Målet bör vara en genomsnittscyklist i Uppsala stad har ett fåtal kvarter till närmaste sopsaltade bana och kan cykla sin pendlarväg 80-90 procent på sopsaltade banor/gator. Som jämförelse kan nämnas att motorfordon kör minst 85 procent av sin resa på cykelseparerade körbanor – inom staden, kör man utanför staden närmar sig andelen 99 procent.

Innerstaden

Cykelfrämjandet noterar att inga gator eller gång- och cykelvägar sopsaltas i stadskärnan, där flest cyklister och gående rör sig.

Karta över sopsaltade cykelbanor i Uppsala centrumInnerstaden är en vit fläck på kommunens sopsaltningskarta. 

Cykelfrämjandet föreslår följande sträckor sopsaltas i innerstaden, numrering enligt kartan ovan, sträckning syns på kartan nedan:

 • Innerstaden:
  • 12) Slottsgränd
  • 13) Vretgränd
   samt delar av
  • 6) S:t Olofsgatan,
  • 7) S:t Persgatan,
  • 11) Östra Ågatan.Trottoarer med tillräcklig bredd kan vara
  • Svartbäcksgatan,
  • Sysslomansgatan,
  • Östra Ågatan,
  • Bredgränd,
  • S:t Persgatan och
  • Kungsgatan.

Karta med förslag på sopsaltade cykelbanor och trottoarer i Upsala centrumBlå markerar körbana, lila markerar trottoar.

Besparing – eller inte

Gatunämndens underskott, olika orsaker, Uppsala nov 2023Budgeten var överskriden, gatunämnden behövde spara. Nämnden beslutade att enbart ploga/sanda och inte sopsalta förrän efter nyår. Det kan ses som en symbolhandling, eftersom besparingen förväntades bli liten i förhållande till kostnaden för vinterväghållning. Kommunen sparade knappast på att skippa sopsaltning, snarare torde vinterväghållningen blivit dyrare.

Betydligt allvarligare var att medborgarna fick dålig kvalitet på gång- och cykelbanorna. Vartefter vädrets skiftade fick vi cykelbanor och gångbanor med ömsom kullrig packad snö, modd, is och spårigt. Medan kommunen fortsatte salta huvudgator och bussleder för framkomlighet, fann många gående och cyklister att banorna bredvid var svårframkomliga – och med risk för kroppsskada. Många stannade hemma. Beslutet var troligen det största sabotaget någonsin mot kommunens satsning på ökad vintercykling! Något som kommunen har fått pris för.
Situationen vände fullständigt samma dygn kommunen började sopsalta redan 30 december.

Ovanlig vinter?

Diagram över min- och maxtemperatur för dagarna i december. Samt nederbörd.Nederbörd i smält form, 1 mm motsvarar ungefär 1 cm snö. Blå stapel betyder regn. 

Det har egentligen inte varit särskilt avvikande snömängder. Det kom 10-18 cm 28 november (uppmätt vid Blåsenhus respektive Ärna mätstationer). Enligt kommunens vinterväghållning ska prioriterade stråk och gator vara röjda inom 4 timmar och allt snöröjt inom 6 timmar. Vid snöfall över 10 cm ska allt vara röjt inom 8 timmar. Det något mer ovanliga är att det varit få töperioder och att det småsnöat nästan varje dag under kallperioderna. Den snön skulle till största delen ha smält bort utan åtgärd på sopsaltade banor. Med fler och korta töperioder hade snövallarna blivit mindre, men packad snö hade kunnat bli spårig och isig oftare.

Till vänster: Resecentrum 8 december. Till höger:  Akademiska sjukhuset 13 december.

 

Fyra bilder i en, på fyra gator med olika snö- och isförhållanden. Uppsala dec 2023.Från vänster till höger: 1 Snön packas mer där man går, som blir is vid tö. 2 Is blir spårig vid nästa tö. 3 Vretgränd är en av centrala Uppsalas viktigaste cykelstråk som kopplar till Centralpassagen och Resecentrum. 4 Moddigt värre på Flogstaleden, som i vanliga fall sopsaltas.

Cykelfrämjandet har anmält bristande vinterväghållning under december 2023 till kommunen. Se bilagd länk nederst.

Kvalitetsskillnader mellan sopsalta och ploga/sanda

Cykelbana med packad snö och barmark med grusGång- och cykelbanan, med packad snö som blivit is,  vid gränsen till markvärme utan is.

Ploga/sanda har fördelen att gruset ligger kvar som halkbekämpning nästa snöfall kommer – om det inte är för mycket snö. Samtidigt innebär grus på barmark en halkrisk, så kallat rullgrus. Nackdelen är att snö och is utgör en halkrisk, särskilt om gruset har sjunkit ned i snön. Då krävs ytterligare grusning. Vid tö sjunker cykeln igenom snön/isen och kan få kast. Fryser isen/snön igen blir banan spårig. Snön är också hal innan första sandningen görs. Ploga/sanda ger alltså halkrisk vid minst fyra olika väderförhållanden. Sopsaltning görs så att första snön smälter om det inte är stora mängder, ingen snö packar sig och inget grus blir kvar på barmark. Ingen grusupptagning behöver göras på våren.

Fler fördelar med sopsaltning

Uppsala gång- och cykelbanor har problem med pölar. Vid minusgrader blir de isfläckar och nysnö kan dölja dem. Cyklister kan köra igenom djupa pölar och om de aktar sig för att bromsa eller svänga är isfläckar inte så stort problem. Isfläckar är värre för gående, varje steg är en halkrisk. Pölar skapas inte bara av snövallar som täcker gatubrunnar, utan främst av uselt byggda banor som följer marken över krön och svackor. Cykelfrämjandet har dokumenterat närmare 400 onödiga pölar på en karta. Dessa pölar samlar också löv på hösten, som kan bli till hal gegga.

Uppsalakarta som visar mängder av ställen med pölar i gångcykelbana. Länk till karta finns i kartan.Nästan 400 dokumenterade – onödiga – pölar på Uppsalas gångbanor och cykelbanor.

Plogning tar aldrig bort snön ända ner till barmark. Plogblad döljer därmed kanter. Om kanterna löper tvärt över körriktning är det risk att hjul och däck skadas, om den löper snett längs färdlinjen är det stor risk att vurpa.  Vid sopsaltning blir de tydliga. Det blir också tydligt om banan är byggd medför snäva svängar.

Sopsaltning av gångcykelbana avslöjar kantsten.Sopsaltning avslöjade snäva svängar på cykelbanan längs Gottsunda allé, Bäcklösa.

Snö täcker längsgående kantsten vid ramp för cykelbana ner på körbanan.Ramper upp till cykelbana och ner på körbana är svåra att röja med plogblad. Lössnö täcker längsgående kantsten mot gångbana. Här på Hjalmar Brantingsgatan.

Snön döljer längsgående kantsten till gångbanan.Hur lång är kantstenen mot gångbanan? Idag anar man den och snön verkar packad.

Plogningen styr mot kantstenen.Plogningen följer inte banorna, utan styr här mot låg kantsten. För den som korsar den snett kan det gå illa.

 

Dubbla kantstenar upptäcks vid tö.Dubbla kantstenar upptäcks vid tö. Den bortre är tvär, den närmre är sned mot färdriktningen.

 

Gatubrunnar kan bli djupa gropar på en snöpackad gata.Gatubrunnar kan bli djupa gropar på en snöpackad gata.

 

Anmälan om bristande vinterväghållning dec 2023, Cykelfrämjandet i Uppsala

Fakta om sopsaltning, Allt du behöver veta om sopsaltning. Superlokala cyklandeombud, Stockholms län

Cykelfrämjandet i Uppsala kommenterade vinterväghållningen för fem år sedan i Bättre snöröjning för gångbanor och cykelbanor önskas, maj 2019:
”Många cyklister byter till bil eller buss under snö- och issäsongen. Det belastar dessa trafiksystem i onödan. Kommunen har stora ambitioner att öka vintercyklingen. Men så fort vintervädret blir lite krångligt blir underlaget uselt för gående och cyklister: isigt, moddigt och spårigt.”

Pölar och is pga fel byggda gång- och cykelbanor

Ett enkelt sätt att undvika pölar och inrinning vid dagsmeja är attbygga (friliggande) gångcykelbanor som man bygger vägar: upphöjda med mittrygg:
Bästa cykelbanorna kan vara ”Uppsalabanan” – om viljan finns, april 2018

När gaturum blir brun som snö – en estetisk syn på motortrafiken, februari 2022

Bli medlem i Cykelfrämjandet! Här! Nu! Vi behöver ditt stöd som betalande medlem. Det är det näst minsta du kan göra.

Dela!