Asfaltsbanta Västra Ågatan för ett stadsliv i mänsklig skala

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Enkelrikta, ta bort genomfarten och asfaltsbanta! 20 procent av körbanan norr om Västgötaspången, 42 procent söder om och hela 59 procent på Munkgatan, kan bli utrymme för gående, vistelse och grönt. Alla fastigheter kan fortfarande nås med bil.

När biltrafiken flyttas från Islandsbron till Tullgarnsbroleden runt Studenternas IP öppnas stora möjligheter att ta bort en del genomfartstrafik i stadskärnan och ge utrymmet åt människor och grönska.


Västra Ågatan med och utan biltrafik mellan Västgötaspången och Islandsbron, efter att Islandsbron stängts av.

Biltrafik har ett generöst utrymme i stadskärnan. Bilar kan enkelt möta varandra. Däremot är det på många gator svårt för gående att mötas två och två. Genomfarten på Västra Ågatan kan stängas av. Man kan skapa ett strög längs åräcket, men ändå behålla cykelställ utanför Norrlands nation, skap en minipark närmast Islandsbron och rent av en plaza på Munkgatan.
Nedströms Västgötaspången räcker det med en cykelbana. De fastigheterna har tillträde från Trädgårdsgatan. Norr om spången blir biltrafiken endast boende och besökande, vilket minska motortrafiken med 90-100 procent. Därmed minskar även biltrafiken kraftigt på Sysslomansgatan, mer än 30 procent, och uppemot hälften under eftermiddagens rusningstid.

Mer yta för människor och grönska

Mellan Västgötaspången och Nybron kan körbanan smalnas av från 6,3 till 4,5 m. Det innebär att
20 procent av körbanan kan bli yta för gång, vistelse och växter.
Nedströms Västgötaspången är körbanan 5,5-8,5 meter bred. Den kan ersättas med en 3,5 meter bred cykelväg. 42 procent av körbanan kan bli yta för gång, vistelse och växter.
Hur går det till?
Så här: Vi börjar med den nödvändiga trafikregleringen, visar sedan hur mycket som kan asfaltsbantas och omvandlas och hur det kan se ut för människor och grönska.

Blir lik Östra Ågatan

Trafikreglering genom avstängning och enkelriktning är vanlig i området. När Islandsbron stängs av för biltrafik blir Sjukhusvägen infart söderifrån. Nedre Slottsgatan blir då den naturliga fortsättningen. Västra Ågatan kan stängas av vid Islandsbron och Munkgatan får nästan enbart biltrafik från Trädgårdsgatan.

Trafiksituationen blir nästan identisk med Östra Ågatan: Enkelriktad biltrafik, dubbelriktad cykeltrafik. Cykelbana ansluter till Islandsbron och cykelstråken söderut på bägge åsidor.
Blått = enkelriktad biltrafik. Rosa = cykelväg.

Smalare körbana

Norr om Västgötaspången kan körbanans bredd kan minska från 6,3 till 4,5 meter. Det ger 1,8 breddmeter över till cykelställ och bredare trottoar.

Ett vinklat cykelställ tar 1,5 meter bredd. Det frigör 2,8 m gångstråk längs åräcket.

Ännu smalare med cykelbana

Söder om spången är gatumiljön trist, en stenöken med endast tre entréer på en 200 m lång raka. Körbanan kan övergå till en cykelbana med 3,5 m bredd, eftersom tillträde med bil till fastigheterna sker från Trädgårdsgatan.

Söder om Västgötaspången/Slottsgränd är körbanan 5,5 m. Här räcker det med cykelbana, vilket ger stora utrymmen åt gående, vistelse och grönska.

En 3,5 m bred cykelbana ger 2 m extra bredd, t ex för ett fyra meter brett strög läng åräcket med plats för växtlighet och bänkar för vistelse.

Plats för minipark

Gaturummet närmast Munkgatan/Islandsbron är 15 m brett. Det är lika brett som Fadimes plats. Här finns möjlighet till en minipark. Fadimes plats är 20 meter lång, staketet längs gatan är 40 meter och träden på tomten kan förhöja parkkänslan.

Körbanan sväller till 8,5 meters bredd närmast Munkgatan. Gaturummet är sammanlagt 15 m brett. Lika brett som Fadimes plats.

Med två gångbanor med minimimåtten 2 m maximeras parkytan till 7,5 m, nästan hela dagens körbana. Träden på tomten kan förhöja parkkänslan.

Munkgatan – som torg eller park

Idag är Munkgatan en fyrfilig väg med gångbanor som i praktiken är mindre än minimimåtten. Det går inte att mötas två mot två. Utrymmet för vistelse är noll. Detta är sedan 2016 inom gångprioriterat område, enligt Innerstadsstrategin. Motortrafiken däremot är till och med fyrfilig – plus kantparkering!

Minimimått för gångbana är 2 meter. På Munkgatan är de 1,4 till 1,75 m breda. Motortrafiken har 14-15 meter bredd.

Motortrafikens arrogans. Den får två tredjedelar av Munkgatan gaturum, gående får en dryg femtedel.

Det blir nästan ingen biltrafik alls på Munkgatan. Inte från Islandsbron, inte från Västra Ågatan, endast utfart från Trädgårdsgatan. Det torde röra sig om något hundratal per dag. Den volymen inkräktar inte på busstrafiken och de kan dela körbana. Detta ger stora möjligheter till ett attraktivare gaturum.
Eftersom det är gångprioriterat område bör busstrafiken ha minimibredden 6 meter. 59 procent av asfalten kan tas bort.

Uppsala har idag två torg som klyvs av en gata: Stora torget och Torbjörns torg, samt en park, Bergsbrunnaparken, som klyvs av en järnväg och  Bergsbrunnagatan.

 

Gott om utrymme för motortrafik idag.

Munkgatan skulle kunna bli en plaza – ett torg, med busstrafik i gångfart, som på Stora torget. Nästan helt utan biltrafik.

När du har läst ända hit:

  • Dela sidan
  • Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem

Cykelfrämjandet arbetar för ett stadsliv i mänsklig skala. Vi har visat hur man kan öka grönskan och plats för människor på flera platser i Uppsala:
https://bit.ly/GronareUppsala

Dela!