Genomfartstrafiken är problemet, inte cykelställen

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Platsen under träden närmast Nybron har kommunen glömt. På den ojämna beläggningen har fallna löv och kastanjer geggat ihop sig, fastän det hade varit lätt att blåsa ner det i ån. Men åkanten har potential.

Insändare i UNT,  28 januari 2023

Är det ett cykelställ som inleder en positiv förändring av stadskärnan? Uppsala behöver ett stadsliv i mänsklig skala, där centrum inte är en genomfart, men ändå tillgängligt för bilburna. Cykelfrämjandet har en enkel lösning som främjar ett gaturum med människor till fots och på cykel.

Det började med en centermotion och ett fullmäktigebeslut om att flytta cykelställen utanför Norrlands nation för promenad längs å-räcket. Motionens förslag om grönare årum och begränsad biltrafik röstades däremot ner. Men problemet i stadskärnan är biltrafiken, som studentkåren påpekade i ett debattinlägg i (UNT 15/1). Elefanten i rummet är genomfartstrafiken.

Cykelställen vid Norrlands nation används av anställda vid, och besökare till, Kaniken, Filmstaden, Spegeln samt verksamheter vid Drottninggatan och i centrum. De utgör 60 procent av cykelställen centralt väster om Fyrisån. Övriga 40 procent finns vid Fyris torg. Finns där plats för en fördubbling om promenadstråket ska löpa ända upp till Dombron? Nyligen tog kommunen bort 75 procent av de flitigt använda cykelplatserna på östra sidan mellan Nybron och Dombron.

2006 öppnades Västra Ågatan för motortrafik även söderut. Området är hårt trafikerat även i övrigt. Drottninggatan är bussgata, Nedre Slottsgatan och Munkgatan är intensiva trafikleder. Centerpartiet och studentkåren efterlyser en trafikreglering. Faktum är att kommunen utredde det. Enda åtgärd blev en ombyggnad av Slottsbacken som försämrt framkomligheten för cyklister och förbättrat den för motortrafiken. Den som vill veta mer kan googla på Cykelfrämjandet och Slottsbacken.

Även fotgängare får maka på sig när kommunen prioriterar. Det finns flera platser i stan där fotgängare får gå i gåsmarsch. En av dem är utanför Västgöta nation, där kan dock två bilar mötas trots att detta är inom gångprioriterat område sedan 2014, enligt Innerstadsstrategin.

Cykelfrämjandet föreslår:

  • Enkelrikta motortrafiken på Västra Ågatan och minska körbanans bredd från 6,5 till 4,5 m.
  • Flytta cykelställena till dagens körbana. Cykelparkering i 45° vinkel minskar bredden.
  • Stäng av motortrafiken nedströms Västgötaspången när Tullgarnsbroleden öppnas och Islandsbron stängs av. Cykelbanan behöver bara var 4 m bred, mot dagens 5,5 m (7,5 m med kantparkering)

Vinsten blir omvälvande när man tar bort genomfartstrafiken för att prioritera gående, sedan cykel.

  • ett mer levande gaturum med grönare miljö och promenadstråk längs å-räcket,
  • bättre luft och mindre buller i stadskärnan.

Nicole Carpman
Torbjörn Albért
Maria Sjölund

Cykelfrämjandet

Dela!