Valsätraleden i rött

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Valsätra snabbcykelled har nu fått sina övergångar i korsningar rödmålade. Cykelfrämjandet uppskattar detta och föreslår ytterligare förbättringar. En snabbcykelled måste vara prioriterad i alla korsningar som cykelöverfart. De måste också finnas tydliga markeringar som visar för bilister att cyklister kan komma från bägge hållen.

Cykelfrämjandet uppskattar att Valsätraledens korsningar har fått en röd färg. Färgen kommer dock inte vara lika iögonfallande när den blir smutsig. Den innehåller också friktionsmaterial för att den inte ska bli hal, särskilt när det regnar eller fryser. Det återstår att se om friktionsmaterialet slits bort av korsande biltrafik och av sopvalsen på sopsaltaren. Man kan nog räkna med att mycket av den påmålade färgen försvinner med åren av biltrafiken. Detta händer inte om asfalten är infärgad.

Markeringar

Olycksrisken vid korsningar är högre för dubbelriktade cykelbanor, än för enkelriktade. Därför bör övergångarna var försedda med pilar åt bägge håll, som uppmärksammar bilisterna på att cykeltrafiken även kan komma från andra hållet. De bör vara målade på en plats där de inte slits ut av bilarnas däck.

Företräde

Valsätraleden är Uppsalas första snabbcykelled. Den är tänkt att vara det stora snabba stråket till och från Valsätra, Gottsunda, Sunnersta, Ulleråker och Ultuna. Huvudleder för motortrafiken, som t.ex. Vårdsätravägen och Dag Hammarskjölds väg, innebär att motortrafiken har företräde. Men trots att Valsätraleden ska utgöra en huvudled för cykeltrafik måste, som leden nu utformats, cyklisterna i princip väja för trafik från Malmavägen, Malma backe och Regementsvägen. Utfarterna från Science Park har dock stopplikt.

Cykelfrämjandet i Uppsala menar att en snabbcykelled ska vara huvudled på samma sätt som en vanlig huvudled. Det vill säga att korsande trafik ska ha tydlig väjningsplikt. 

Tydlighet vad som är cykelbana

Cykelfrämjandet menar att denna målning visar vikten av att göra tydligt var det finns en cykelbana. Det finns fler ställen än korsningar där detta behöver vara tydligt, till exempel där cykelbanan går längs med busshållplatser. Framför allt har avstigande en fördel av att veta om de kliver ut på en cykelbana eller ej,

 

Sjukhusvägen (till vänster i bild/Ulleråkervägen (till höger). Här är väjningslinjen för motorfordon placerad före den röda cykelöverfarten. Det finns dock inget utrymme för fordonen mellan cykelbanan och Sjukhusvägen. Fordon som kommer på Ulleråkersvägen från Studenternas IP måste alltså ha fritt från fotgängare, cyklister från bägge håll och motorfordon från bägge håll om de ska svänga vänster.

En modern cykelbana bör ha infärgad asfalt, avgränsning från fotgängare och tydliga markeringar. På en snabbcykelled ska övrig trafik ha väjningsplikt.

Holländsk tydlighet för en dubbelriktad huvudcykelbana: Markerad cykelöverfart, infärgad asfalt, väjningslinje för bilister mot cykelbanan – från bägge håll, markeringar som visar bilister att cykelbanan är dubbelriktad, mittlinjer av två slag på cykelbanan, väjningslinje för anslutande cykelbana, skiljekant mot gångbana.

 

Efter mindre än en säsong är markeringarna slitna. Gissningsvis efter sopsaltarens sopvals. Nya markeringar kommer att behövas inom några få år. Bättre vore infärgad asfalt.

Fordon på Malmavägen ska väja för gående och för motorhuvudleden. Utrymmet där är dock i minsta laget och bilar riskerar att delvis blockera cykelbanan. Detta bör vara en cykelöverfart, dvs att skyltar och markeringar visar väjningsplikt för korsande cykel- och gångtrafik och företräde för cykeltrafiken.

Vid den södra utfarten av Science Park är det risk att utkörande bilar blockerar cykelbanan när de passerat den och väntar på att köra ut på Dag Hammarskjölds väg.

Infärgad asfalt kan också göra nytta där två gång- och cykelbanor korsar.

Infärgad asfalt skulle göra det tydligt för de som kliver av bussen att de riskerar att kliva ut på en cykelbana.

 

När det blir kritiskt, vid korsningar, finns inga tydliga anvisningar om vad som är cykelbana och vad som är gångbana.

Den linje som delar upp gång- och cykelbanan försvinner vanligtvis vid korsningar. Där den behövs som mest överges principen om ”separering”. På Valsätraleden är det tydligast i korsningen av Sjukhusvägen och Dag Hammarskjölds väg. Det betyder att snabbcykelleden i praktiken plötsligt är nån sorts gångfartszon med cyklister och fotgängare. Detta står i stark kontrast till hur biltrafiken i samma korsning sprids i dubbla filer och regleras med trafikljus för att flöde och säkerhet ska vara optimalt. 

Synpunkter på Valsätraleden-kompletterad

Dela!