Succé för Leuven zonplan 2016!

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Lång vy över gata med kyrka i fonden

I år blev nästan alla gator cykelfartsgator

Bättre luft och mindre buller. Fler cyklister och bättre framkomlighet för bussar. Det visar utvärderingen av belgiska Leuvens zonplan som infördes 2016.
Nästa steg kom nu i höst 2020 – nästan alla gator i innerstaden blev cykelfartsgator. Cyklister och fotgängare bestämmer nu trafikrytmen i 75 % av stadens centrum.

Lång vy över gata med kyrka i fondenBondgenotenlaan, den breda raka vägen mellan Leuven centrum och centralstationen är huvudled för busstrafiken. Men också för cyklisterna. Bussarna får köra högst 20 km/h. Ett förhandlingsresultat av att bussarna i övrigt har ökat sin framkomlighet med 6 procent. Gatan har två parkeringshus, men är enkelriktad för biltrafik.

Augusti 2016 införde Leuven sin zonplan, circulatieplan. Mycket var redan gjort tidigare decennier, så omvälvningen var inte total. Men gångområdet utvidgades, och de få genomfartsvägarna genom innerstaden täpptes till. Resultatet blev ändå betydande.

Innerstaden delades in i en bilfri stadskärna och fem tårtbitar emellan vilka man inte kan köra bil. En del gator blev uppsamlingsgator, andra klassades som bostadsgator. Genomfartstrafiken försvann. Samtidigt kunde busstrafik, taxi, cyklister och gående färdas snabbare genom innerstaden. Gatubilden förändrades, många gator kom att domineras av cyklister, på Andreas Versaliusstraat som också rymmer fyra busslinjer kom cyklisterna att stå för 85 % av trafiken.

Karta visar trafikzonerna i olika färger, som delar upp innerstaden i olika tårtbitar.

Zonindelningen fanns sedan 90-talet. 2016 försvann genomfarter (i svart) och gångområdet utvidgades (mörklila). Andreas Versaliusstraat har gul markering.

Drastiska förändringar tack vare zonerna

Resultatet blev ett dramatiskt skifte. Antalet människor inom zonerna minskade inte, men förhållandet mellan cyklister och bilister ändrades radikal.

  • Andelen bilister minskade från 62 % (2016) till 54 % (2017) till 49 % (2019).
  • Andelen cyklister ökade från 32 % (2016) till 41 % (2017) till 48 % (2019).
  • Antalet cyklister i innerstaden ökade med 44 procent och biltrafiken minskade med 19 procent.
  • På bostadsgatorna minskade biltrafiken med 16 procent och antalet cyklister ökade med 16 procent.
  • Antalet bussåkare ökade med 18 procent.
  • Användarna av infartsparkeringen Park+Bus nästan fördubblades, +89 procent. P-biljetten gäller som bussbiljett för fyra personer.
  • Biltrafiken på ringleden ökade inledningsvis med 8 procent, men 2019 hade ökningen fallit tillbaka till enbart 1 procent.
  • För besökare infördes 112 st Shop&Go snabbparkeringar. Gratis parkering i 45 minuter.
  • Luften har förbättrats.
Epokgörande steg gav mänsklig fart

1 sep 2020 blev de flesta gatorna i innerstaden cykelfartsgator. Redan innan fanns fyra cykelfartsgator. Till skillnad från Nederländerna är dessa reglerade i lag i Belgien. Det innebär bland annat att motorfordon, inklusive mopeder, inte får köra om cyklister och att cyklister uttryckligen uppmuntras att cykla i bredd. Den befintliga hastighetsgränsen på 30 km per timme i stadens centrum är fortfarande i kraft i cykelzonen.
På bostadsgator (woonerf=gårdsgata) gäller 20 km/h.
På gågator är cykling tillåten och motorfordon med tillstånd. Gångfart gäller.
Viktiga bussleder samt gator med en brant sluttning faller utanför cykelzonerna. Detsamma gäller cirkulationsgatorna i respektive zon för biltrafik att ta sig in och ut till bostadsgator och p-garage. En del av dessa är enkelriktade.

Karta som visar cykelgator, gågator i Luevens innerstadNästan alla gator i Leuven innerstad har mänsklig fart.
Lila är cykelzoner och cykelfartsgator. Max 30 km/h. Inga motorfordon får köra om cyklister.
Ljusbrunt är woonerf (gårdsgator). Max 20 km/h. Lek på gatan tillåten.
Mörkbrunt område är gågator. Gångfart.
Vita gator är ut- och infartsgator till respektive trafikzon.
Observera att motorfordon är tillåtna överallt! I gångområdet bara vissa och under vissa tider.

 

Vägskylt som stiliserat visar en cyklist i vitt framför en bil i rött
Skylt som markerar cykelfartszon.

Framtiden

Staden har numera en mobilitetsavdelning. Tillsammans med stadsdelarna gör man mobilitetsplaner.

Biltrafiken
Justeringar av planen görs efter hand. En del gator har för mycket smittrafik som ger buller och luftföroreningar. Torget Vismarkt stängs för bilparkering och ett parkeringshus byggs i närheten. Kommunen vill införa Park&Bike.

Bildelning är vanligt, en av femtio invånare använder bildelning. Ambitiösa tankegångar finns.

Busstrafiken
Färre regionbussar kör genom centrum.

Cykeltrafiken
Cykelparkeringen vid stationen ska fördubblas från 2000 till 4000 platser. En cykelramp i form av en spiral har byggts över järnvägsstationen. En cykeltunnel under stationen är planerad.

Delade fordon
50 mobilitetspunkter planeras. Där ska man kunna använda delade elcyklar, bilar, el-lastcyklar samt elbilar och vanliga bilar. Idag finns 14 st.

Förändrade vanor och nya steg
I pajpen ligger cykelpolicyplan, en långsiktig plan för kollektivtrafiken, en omstart för en smart logistik i staden och nya utformningar av de vunna gaturummen.
Sammantaget ser man förändrade vanor över tid mot ett klimatneutralt leverne, för vilka zonplanen är ett nödvändigt steg.

Alla länkar, se nedan

Allra sist: Bilder från Leuven innerstad

Den fördjupade versionen

Bokmärken

Trafikplanering för parkering, buss, bil, cykel och gång

Beteendeförändringar

Jämförelse med Uppsala

Länkar

Bilder från Leuven

Trafikplanering

Innan zonplanen genomfördes fanns ett stort stöd hos befolkningen att gångområden skulle utvidgas och att bilarna skulle bli färre i innerstaden. Diskussionerna gällde hur det skulle gå till. 1500 punkter togs upp, de flesta var frågor. Man hade möten i varje stadsdel med boende och verksamhetsutövare.

It is not our goal to move more cars in the city. If it is full, it is full.

Innan 90-talet var det bilar överallt i innerstaden. Sedan begränsade man biltrafikens genomfartsmöjligheter till några uppsamlingsgator. Stora torget befriades från bilar och Diestsestraat, den långa gatan från stationen i öster till centrum, blev gågata.

År 2000 utökades gå-zonen och gamla staden blev autoluwe, bilglest. Endast boende kunde parkera där. Park&Bus med p-biljett som gällde hela dagen för fyra personer, lanserades.

Med början i augusti 2016 infördes circulatieplan, zonplanen, steg för steg, fram till december. Innerstaden är fortfarande tillgänglig för bilburna, men möjligheten att köra bil mellan zonerna försvann. Justeringar i planen gjordes flera gånger under processen.

Gångområdet
Det finns ett striktare gångområde och ett lösare. På butiksgatorna är lastning och lossning endast tillåten kl 6:00-11:00 och 18.30-20:30. Här finns parkering endast för rörelsehindrade, ingen besöksparkering. På vissa gågator är det inte tillåtet att cykla 11:00-18:00.

I det andra området är biltrafik tillåten på morgon och kväll, kl 6:00-11:00 och 18.30-20:30, utan särskilt tillstånd. Cykling är tillåten, ibland även i motsatt riktning på enkelriktade gator.
I det bilglesa området är biltrafik tillåten, men det finns ingen parkering för besökare. Viss parkering är tillåten för boende. Det finns viss parkering för lastning/lossning, Shop&Go och för rörelsehindrade.

Parkering
Boendeparkering innanför ringleden kostar 60 €/år, 300 €/år för en andrabil.

Montage: Sensor i marken för Shop & Go-parkering, samt skylt därom.
Shop&Go parkeringsplatser med sensor.

En sensor känner av när en bil står på parkeringsplatsen. Det är gratis att stå i 45 minuter. Sedan skickas meddelande till parkeringsvakt. Från början var parkeringstiden tänkt att vara 30 minuter. Beläggningen är 60 procent och snittiden är 23 minuter.

Leveranstrafik
I gångområdet är lastfordon tillåtna kl 5:00-11:00 och 18:30-20:30. I vissa fall kan tillstånd för körning andra tider ges. Det finns inga parkeringsplatser där. I det yttre gångområdet finns parkeringsplatser för boende och ”medicinska bilar”. På dessa är det tillåtet att stanna för av- och pålastning, men inte parkera.
Utanför och i anslutning till gångområdet finns särskilda parkeringar för lastbilar.

Busstrafik
Busslinjer, inklusive huvudstråken, går genom gångområdet. De har högre framkomlighet i och med att biltrafiken har minskat, men får inte köra fortare än 20 km/h i gångområdet.

Buss kör över torget i Leuven
En mindre busslinje kör över stadshustorget.

Cykeltrafik
Cyklister kan cykla i bägge riktningar på enkelriktade gator, ibland i bussfil. Från 1 september 2020 är 60 % av innerstaden en cykelfartszon. Det är ett kontinuerligt nätverk av cykelgator. Cyklister får använda körbanans fulla bredd på enkelriktade gator och hela högra halvan av körbanan på tvåvägsgator. Bilar och andra motorfordon, inklusive mopeder, får inte köra om cyklister.

I Belgien är cykelfartsgator lagreglerade (till skillnad från Nederländerna). Motorfordon får inte köra om och man får uttryckligen cykla i bredd!

Cykelzonen anges tydligt med vägmärken i början och slutet av zonen. På vissa ställen även i vägbanan.

Leuven Koning FietsEn cykelfartsgata med enkelriktning för biltrafik. Vägmålningen symboliserar en ändrad trafikmaktordning.

backe ner till cykelgaraget under bussgatan i centrala LeuvenMitt under knutpunkten för bussbyten i centrum ligger ett cykelgarage. Öppet till 24:00 på vardag och till 03:00 torsdag-lördag.

Beteendeförändringar

Ett exempel på beteendeanpassning till de nya fysiska förhållandena är stadens stora universitet KU Leuven. Avdelningen för service och distribution har köpt 30 e-cyklar, varav 8 st trehjuliga servicecyklar med verktygslådor för distribution och teknisk service. Samt tre lastcyklar för distribution med last upp till 100 kg.

Avdelningens bilpark höll en snittfart på 15,3 km/h och körde hela 24.000 mil 2016. Med e-cyklar kör man minst lika fort, men kommer fram snabbare tack vare att man kan cykla rakt igenom innerstaden.
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2017/vlotter-door-leuven-dankzij-e-bikes

Universitet har också ett system för personalcykel som 3.800 utnyttjar. Sedan 2018 stöder universitetet även e-cykel för anställda som bor lite för långt bort för att cykla en vanlig cykel. De första 250 e-cyklarna tingades med en gång.
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2018/eerste-elektrische-ku-leuven-fietsen-in-gebruik-genomen

Jämförelse med Uppsala

Tabell som jämför Leuven och Uppsala, vilka är tämligen lika.

 

Bilden visar Leuvens trafikzoner över en UppsalakartaLeuvens fem tårtbitar som skär av genomfartstrafik. I mitten ett gångområde. Ytterkanten motsvarar ringleden.

Inte först:
Belgiska Kortrijk införde en zon med cykelfartsgator för något år sedan. Tillsammans med woonerf och gågator motsvarar det ett område mellan Nedre Slottsgatan-Stationsgatan-S:t Olofsgatan-Bäverns gränd. Kortrijk har 70.000 invånare. Ändå är deras gågata lika lång, 580 m, som Uppsalas, 540 m.

https://www.kortrijk.be/Fietszone

Länkar

Om zonplanen – circulatieplan

Stad Leuven – circulatieplan

Circulatieplan – ett steg mot ett klimat-neutralt Leuven

Effektiv mobilitetspolitik på lokal nivå – Case Leuven, presentation i pdf

Cykelzonerna (+ gångområde och bostadsgator)
Klicka i vänstermarginalen. Woonerf  betyder bostadsgator = det gamla gårdsgata, dvs den skylt (med boll) som fanns innan man i Sverige gjorde om den till gångfartsområde (utan boll).

Cykelfartsgator

A4 om Fietszonen

Cykelfartszoner och cykelfartsgator utanför zonerna

Cykelfartszoner och cykelfartsgator utanför zonerna

10 gator har blivit cykelfartsgator, Webbartikel med förklaringar

Huvudcykelstråken (är delvis på bussgator)

I vissa fall är cykeltrafiken enkelriktad  (gatorna är betydligt smalare än vad kartorna ger intryck av). De vita gatorna är biltrafiken in- och utloppsgator.

Regler för cykelfartsgator

Busslinjer, Leuven

Utvärderingar

Utvärdering 2019 Förändringar

44 % fler cyklister i stadskärnan

Om luftkvalitén

Beteende

Mobilitetspunkter, delning av bilar, elbil, elcykel, ellastcykel med mera

Smidigare genom Leuven med e-cyklar, mars 2017

Första e-cyklarna för anställda vid KU Leuven, jan 2018

Inte först:
Belgiska Kortrijk införde en zon med cykelfartsgator för något år sedan. Tillsammans med woonerf och gågator motsvarar det ett område mellan Nedre Slottsgatan-Stationsgatan-S:t Olofsgatan-Bäverns gränd. Kortrijk har 70.000 invånare. Ändå är deras gågata lika lång, 580 m, som Uppsalas, 540 m.
https://www.kortrijk.be/Fietszone

Bilder från Leuven innerstad

Bil och cyklist på enkelriktad gataGata med enkelriktad biltrafik, men med dubbelriktad cykeltrafik på vad som ser ut som cykelfält, men inte är det, så kallat ”antydda” (suggested).

Parkerade bilar på trottoarSamma problem i Leuven som i Uppsala. Parkerade bilar får inte hindra framkomligheten – för motortrafiken.

 

En shoppinggata. Pollare stoppar motorfordon.
Shoppinggata, enkelriktad för motortrafik med tillstånd. Dubbelriktad för cykeltrafik. Digitala pollare spärrar vägen för otillåten motortrafik.

 

En trafikled med träd och hus
På ringleden är det 50 km/h. Stora skyltar visar ingången till de olika stadsdelarna.

 

En bostadsgata med gatsten och skylten Gårdsgata.En gårdsgata (skylten har boll) enkelriktad för biltrafik.

 

Lång källare med cykelparkeringDet nya stadshuset ligger längs järnvägen i anslutning till stationen. Under hela huset, i markplan, finns ett cykelgarage, med cykelverkstad och uthyrning. Naturligtvis kan man köpa biljett där och har direkt anslutning till spåren.

Bred gångbana framför kontorshus
Ingång till cykelgaraget under nya stadshuset. Bron ansluter till trappan och spiral i bilden under:

 

En spiral som lyfter gående och cyklister upp över järnvägen
Söder om stationstorget byggdes en cykelövergång integrerad med övriga byggnader. Den har också nedgångar till spåren till båtnad för gående, exempelvis från det nya stadshuset.

 

Bil, stolar och bord på gångutrymme
Förändring kan ta tid. Ännu är fordonsområdet ograverat på sina platser, medan gångområdet tas i anspråk för andra ändamål.

 

asfalterad gata med bred mittremsa av gatsten
Typisk holländsk utformning av en cykelfartsgata. Asfaltsremsan är bred nog att cykla i bredd på. Signalen till motorförare är tydlig.

 

Människor och en buss på ett torgPå torget mellan gamla stadshuset och den stora katedralen kör fortfarande en busslinje (i gångfart med väjningsplikt)

Fot på gammal bild av torg full med biltrafikTidigare såg det mer ut som utanför Uppsalas stadshus idag.

 

Cykelställ på tidigare bilplatser i garage
På stationens bilgarage har flera p-platser konverterats till låst cykelparkering. (Något som Cykelfrämjandet föreslog Uppsala innan beslut om cykelgarage, för att undersöka betalningsviljan hos cyklisterna). Pris €7,50/månad. €75 för 12 månader. Ingen rabatt för tågkortsinnehavare)

 

gågata med människor och hus
Ombyggd gata i gångområdet.

 

Torg med byggmaterial och sandhögar
Ett torg byggs om.

 

Skylt framför plantering med hus i bakgrundenKommunen samarbetar med organisationen Straten vol Leuven, en ordlek, Straten vol leven, betyder Gator fulla av liv.

 

Cykelställ framför parkeringshus i tre öppna plan
Cykelparkering i tre plan – drygt – på stationens norra sida.

 

Gata med cyklist och bil
Infartsgatan är enkelriktad och har ett enkelriktat cykelfält. Detsamma gäller parallellgatan som är utfartsgata.

 

Hus med vanliga fönster och garageinfart
Innerstaden har flera bilgarage. Det här har fönster som ett vanligt hus.

 

Gata med träd och parkerade bilar på omväxlande sidaParkering på omväxlande sida är ett sätt att minska siktlinjen på en bostadsgata, vilket minskar motorfordons hastighet.

 

Rader av cykelställ i två våningar, varav ett är vinklat 45 grader.
Vinklade våningscykelställ kräver ungefär ett bakhjuls mindre bredd. Fler rader får plats.

 

Gata med parkerade cyklar och bilar och två cyklister som mötsChockerande gatubild! Aldrig tidigare skådad!
Att trafiken är enkelriktad utom för cykel och buss? Nej.
Att cyklisterna parkerar längs gatkanten på ”bilplats? Nej.
Det häpnadsväckande är att skyltstolpen som riktar sig till fordonsförare står i vägbanan och inte på den trånga gångbanan.

 

När du ändå har läst ända hit!

Dela länken till den här sidan: https://bit.ly/LeuvenTrafikzoner

Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem

Läs också om den större staden Gent, som införde sin trafikplan i ett slag.

 

Dela!