Det är genomfartstrafiken som är innerstadens huvudvärk – inte diesel

UppsalakretsenAnalys, Förslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan för att minska luftföroreningarna är otillräckligt. Nu diskuteras införandet av miljözoner även för personbilar. Dessa åtgärder gör dock att innerstaden kan fortsätta vara en genomfart. Varje dag passerar 80.000 fordon innerstaden. Många problem som biltrafiken skapar skulle lösas om man tar bort genomfartstrafiken.

Uppsala är en stad där bilen tillåts ta orimligt stor plats på övriga trafikanters bekostnad. Det enda gaturum som är fredat för fotgängare är den mer än 50 år gamla gågatan. De flesta gatorna är öppna för genomfart.

Kungsgatan idag med miljözon för tung trafik och dubbdäcksförbud.

Låt oss först framhålla att Cykelfrämjandet vill:
• Ja! Det ska vara enkelt för bilburna att besöka innerstaden.
• Nej! Innerstaden ska inte vara en genomfart för motortrafik.

Varje dag passerar 80.000 motorfordon in i och ut ur innerstadsringen. Cykelfrämjandet uppskattar att 70-80 procent av den trafiken inte har något ärende i innerstaden utan är genomfartstrafik. På Kungsgatan underlättas genomfart dessutom medels grön våg, vilket tvingar fram extra bussfiler.

Kungsgatan med framtida miljözon för privatdieselbilar och fossilfritt bränsle för bussar.

Kungsgatan med enbart eldrivna fordon.

Biltrafikens miljöproblem mer än halveras om genomfartstrafiken försvinner. Genomfartstrafiken är sannolikt främsta källan till

  • kvävedioxider,
  • partiklar,
  • buller och
  • olyckor

Genomfartstrafiken kräver stora ytor, svängfiler i korsningar och särskilda bussfiler. Samtidigt vet vi att 6 gånger fler dör av buller, dålig luft och stillasittande än av trafikolyckor*. Så ett främjande av aktiva trafikslag som fotgängare och cyklister ger stora positiva värden.

Även elbilar och bilar som använder fossilfria bränslen river upp partiklar, bullrar, kräver stora ytor samt kan skada cyklister och fotgängare.

Åtgärder som miljözon, dubbdäcksförbud och biltullar har bara naggat problemen i kanten och är svåra att administrera och beivra. Under säsong passerar cirka 2.000 fordon med dubbdäck Kungsgatan dagligen**. Hur många tunga fordon beivras för brott mot miljözonen? Hur många privatdieselbilar skulle beivras om de inbegrips i en miljözon?

 

Mätpunkter för innerstadssnittet. Varje dag passerar 80.000 fordon mätpunkterna.

Det är betydligt enklare och effektivare att stoppa genomfartstrafiken. Till exempel genom att införa lite enkelriktningar och några hinder som släpper igenom bussar och utryckningsfordon. Det ger fullt tillträde till innerstaden för bilburna, men de måste åka ut ungefär där de åker in. Denna lösning är billig och enkel att kontrollera. Inget dubbförbud, ingen miljözon. Samtidigt löser man inte bara problem med höga kväveoxidhalter, utan även problemen med partiklar, buller och de stora ytkraven som genomfartstrafiken drar med sig och kanske en del trafikljus rent av kan tas bort.

Det här är ingen utopi. Stad efter stad över hela världen befriar innerstaden från motordriven genomfartstrafik. I Sverige är Linköping ett bra exempel. Utan genomfartstrafik får vi en riktigt angenäm innerstad som bilburna enkelt kan besöka, med gott om plats för fotgängare och cyklister.

 

*Vägtransportsektorns folkhälsoeffekter och -kostnader, Vägverket 2009:3. Se sid 104.
** Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Uppsala kommun 2014. Se kap 5.1

Du vet att Uppsala är en bilstad, när man inte visar hur smutsig luften är på Kungsgatan, Cykelfrämjandet, Facebook 2015
Film: Nijmegen: The City That Tamed Cars So People Can Walk & Bike Where They Please

Sverige riskerar att straffas av EU för att Uppsala centrum har så skadlig luft så länge man sätter rätten att köra bil över allt före människors hälsa.

 

Röda linjer: genomfartsgator i Uppsala. Två kvarter av Svartbäcksgatan är inte längre öppna för genomfartstrafik. 
Blå linjer: Genomfartsgator i Linköping. Streckad linje är avstängd för motortrafik nattetid.
Det går att köra in i delar av centrum, men man måste köra ut ungefär där man körde in.

 

Fyra städer i Uppsalas storlek, två holländska och två belgiska, som redan har skapat genomfartsfria innerstadszoner och därmed också fått mer utrymme för fotgängarna:
Nijmegen
Groningen
Leuven
Gent

 

Universitetsstaden Nijmegen har ca 170.000 invånare. Blå linje visar hur stort området utan genomfartstrafik är.

 

Groningen har cirka 200.000 invånare och är en universitetsstad. Kartan visar hur stort området utan genomfartstrafik är.

 

Belgiska Leuven har bara 100.000 invånare och ligger bara tre mil från Bryssel. Ändå har staden en stor gåzon och genomfartsfri zon.
Den större ringen visar zoner utan genomfart. Det går inte att köra mellan de olika zonerna. Den inre ringen visar gångområdet. (ej gångfartsområde).
Storlek i förhållande till Uppsala.

Bilfritt centrum och biltillgängliga zoner utan genomfart i belgiska Leuven, Cykelfrämjandet Facebook 2017

Mer om Leuvens cirkulationsplan.

 

Gent införde 2017 ett bilfritt centrum, omgivet av zoner utan genomfart. Området motsvarar nästan Uppsala innanför kringleden. Gent har 240 000 invånare.

Dela denna sida med denna länk
https://bit.ly/IngenGenomfart

Jag vill vara med och stärka arbetet för ett bättre Uppsala: uppsala@cykelframjandet.se

 

Dela!