Prioritera gående och cyklister på Islandsbron

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Idag består Islandsbron av tre körfält för motorfordon. Medan busstrafiken har ett eget körfält har fotgängarna inte ens ett övergångsställe.

Idag är det ingen tvekan om att busstrafiken är högst prioriterade och fotgängarna lägst. De har inga övergångsställen vid Islandsbron utan får gå runt korsningarna. Väl på bron får de trängas med cyklister.
Cykelfrämjandets förslag rimmar med innerstadsstrategin att prioritera centrala staden för gående och vistelse och att bilen är där på stadens villkor. Innerstadsstrategin säger också att kollektivtrafiken ska bidra med att skapa attraktiva stadsmiljöer. Det gör den, om den ger plats för de naturliga trafikanterna, gående och cyklister, istället för att tränga undan och ihop dem.

Förslag för östra sidan

Om stoppet för trafikljusen på Islandsbron dras tillbaka till väster om Västra Ågatan, så räcker det med två körfält på bron för motortrafiken. Buss och biltrafik som passerar österut över bron kan använda samma körfält, men på olika signaler. Utrymmet från det tredje körfältet fördelas mellan gående och cyklister. Gående på södra sidan av bron slipper samsas med cyklister. Det ger plats för övergångsställe och det gör även att Munkgatan blir överkomlig för cyklister nerför Västra Ågatan.

Skiss_1_Islandsbron-Ostra_Agatan1Korsningen Bäverns gränd-Östra Ågatan
1 Genom att överlåta ett körfält för motortrafik till gång och cykel kan cykelbanan breddas och bli dubbelriktad.
2 Gångbanan mellan räckena på södra sidan blir fredad från cyklister.
3 Extra utrymme finns för köande vid trafikljusen.
4 Extra utrymme finns för refug.
5 Cykelbanan slås ihop och ger plats för övergångsställe.
6 Något av utrymmet kan användas för att bredda gångbanan på den norra sidan.

Tydligt!
Gott om plats! För gående och cyklande – och för väntande.

Förslag för västra sidan

Skiss_2_Islandsbron-Munkgatan2Korsningen Munkgatan-Västra Ågatan
1 Trafikljuset dras tillbaka väster om övergångsstället. Övergångsstället är idag oreglerat trots att det löper över tre körfält i samma riktning, trots att det helst bara ska vara ett. Det problemet försvinner med ljusreglering.
2 Vänstersväng in på Västra Ågatan förbjuds. Så det behövs bara två körfält, ett för buss mot Bäverns gränd och ett för högersvängande trafik.
3 Västra Ågatan kommer att bli enkelriktad. Åt vilket håll är inte avgjort. Då finns det plats för bredare trottoar och motriktat cykelfält.
4 Plats finns för köande cyklister.
5 Möjlighet till cykelbana på Munkgatan.

Signalregleringen i innerstaden bör prioritera de naturliga trafikantslagen. Dels för att de är prioriterade trafikantslag generellt, men också för att färre ska gå eller cykla mot rött.

Intervall            Trafikantslag
I                        Gång/cykel
II                       buss
III                      Gång/cykel
IV                      bil
I                        Gång/cykel
II                       buss
osv.

Intervallen för Gång/cykel kan vara korta eftersom de snabbt kan passera över korsningen.

Trafiksituationen idag

– Fotgängarna hänvisas till stora omvägar vid bägge brofästena.
– Fotgängarna får trängas med cyklister på brons södra sida.
– Det oreglerade övergångsstället på Munkgatan spänner över tre körfält i samma riktning. Normen är endast ett körfält.
– Cyklister som väntar på grönt ljus på väg norrut på Östra Ågatan blockerar cykelbanan när de blir flera.
– Cyklister på väg söder ut på Västra Ågatan får vänta lång tid bussar och bilar som färdas västerut över bron.
– Cyklister på väg österut över bron får trängas med fotgängare.
– Vid större köer blockerar väntande bussar och bilar korsningen vid Västra Ågatan.

I praktiken har fotgängare och cyklister delvis löst problemet på eget sätt:
– Fotgängare på Östra Ågatan korsar Bäverns gränd vid cykelfälten.
– Cyklister på Västra Ågatan hoppar av cykeln och leder den över övergångsstället. Vilket i sin tur ger köer för motorfordon i korsningen Östra Ågatan-Bäverns gränd.

Islandsbron

Här är ett sätt att få bättre flöde i en signalreglerad korsning, utvecklad i nederländska staden s’Hertogenbosch.

Man kan också göra dubbelkorsningen till så kallad shared space eller ett gångfartsområde utan signalreglering. Det har gjorts framgångsrikt på Skvallertorget i Norrköping. Ett torg som är en femvägskorsning med genomfartsleden Kungsgatan. Skvallertorget var tidigare en signalreglerad korsning med större trafikvolym än Islandsbron.

Dela!