Farlig cykellösning vid nya Gränby centrum

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelfrämjandet föreslår alternativ i yttrande

Cykeltunneln under Vaksalagatan får en direkt trafikfarlig lösning i planerna för nya bostäder och utvidgning av Gränby köpcentrum. Cykelfrämjandet i Uppsala påpekar i sitt yttrande till kommunen att det strider mot cykelpolicyn.

Den absurda cykeltunneln under Marknadsgatan före backkrönet försvinner. Här är det lämpligt med en cykelöverfart enligt de nya regler som ger cykeln företräde.

Till
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA
24 april 2015

Yttrande över förslag till Detaljplan för sydvästra Gränby centrum, Uppsala kommun- samråd
Diarienummer PBN 2013-2591.

Cykelfrämjandet i Uppsala (CFU) vill lämna följande yttrande gällande förslag till Detaljplan för sydvästra Gränby centrum, Uppsala kommun.

 CFU är framförallt kritisk till utformning av cykelvägarna i planområdet.

Enligt Uppsala kommuns policyer skall användandet av cykel stimuleras genom bland annat satsning på en bättre infrastruktur.  CFU anser att den antagna handlingsplanen för ökad cykeltrafik skall tillämpas i alla detaljplaner.

Med denna bakgrund är det viktigt att de cykelbanor och cykelleder som finns i planområdet blir gena, snabba och trafiksäkra. De skall i större utsträckning ge företräde för cyklister och så långt som det är möjligt ska cykeltrafik separeras från biltrafik och gångtrafikanter.

CFU tycker det är bra att man enligt förslaget länkar ihop cykelvägarna i centrum och utökar cykelparkeringarna.

Gränby centrum är det externhandelscentrum i Uppsala, som ett stort antal kunder lätt kan ta sig till fots eller med cykel. Eftersom många bostäder kommer att byggas i närområdet så kommer antalet cyklister med ärenden i Gränby centrum att öka betydligt. Ett ökat antal kommer dessutom att använda lastcyklar, som tar mer plats på både på cykelbanor och parkeringar. Detta gör att det behövs ordentligt dimensionerade cykelbanor och parkeringar. 

Dessutom ökar antalet cyklister som kommer att passera Gränby centrum på väg till Gränby sportfält och Arenan när dessa anläggningar byggs ut.

Den södra cykelvägen under Vaksalagatan

Anslutningen till tunneln under Vaksalagatan kommer att ske med en ramp en kraftig böj med en svängradie om endast 10 meter. Vi ser det som en trafikfarlig lösning av flera skäl. 

1. Det blir dålig sikt när man närmar sig tunneln. 

2. Kurvan blir också farlig vid halka och när det samlas rullgrus. 

3. De trappor som planeras på östra och norra sidan vid rampen medför att många fotgängare kommer ut på cykelbanan vilket leder till risk för konflikter och olyckstillbud. Fotgängarna måst styras bort från cykelbanan. 

Utformningen är sammanfattningsvis en klar försämring mot dagens situation vilket CFU anser strider mot cykelpolicyn. Ytan i denna del av planområdet är begränsad men man bör hitta en bättre lösning när det gäller trafikföringen för cyklister på vägen mot tunneln. När det gäller behovet av att dämpa farten för att minska olycksrisken så blir det svårt med barn och ungdomar som gärna tävlar med varandra. Dessutom får mopedister använda cykelbanan om man inte förbjuder dem. 

Vi menar att utformningen av rampen måste vara så robust och säker även om man gör smärre fel eller misstag.  I trafikutredningen som är bilagd står det ”Generellt sett ska minst samma funktionalitet för GC-kopplingar bibehållas. Nya lösningar ska inte innebära en försämring i vare sig standard, restid eller säkerhet för resenären.”

CFU vill trycka på att det viktigt att få en ordentlig fysisk separering av cyklister och fotgängare för att minska risken för olyckor. Vi vill ha infärgad asfalt på cykelbanor som i Holland; där alla vet var cyklisterna håller till. Det är speciellt viktigt i konfliktfyllda passager som den som skapas här. 

Cykelvägar norrut mot Gränby sportfält mm

Det finns dubbelriktade G/C-banor på Marknadsgatans båda sidor på södra delen. På den västra sidan viker den av västerut på den befintliga G/C-banan mot Uppsala centrum. På den östra, som man kommer till genom tunneln från Sala backar, upphör den strax efter infarten till parkeringsgaragen. Här kan man åka in till köpcentret, men huvudcykelstråket upphör alltså här. Hur tar man sig vidare om man har ärenden till 4H-gården, Gränby sportfält och Arenan?

 Ett alternativ är att korsa Marknadsgatan och ut på cykelvägen västerut men då blir det en omväg som många cyklister undviker. Det bästa är att cykelbanan fortsätter längs Marknadsgatan och ansluter till Snabbcykelbanan vid 4H–gården. 

CFU förordar att det bli en cykelöverfart enligt de nya bestämmelserna över Marknadsgatan. (Tunnel skall ju inte behövas och hastigheten måste vara högst 30.) Ett alternativ är att Marknadsgatan sänks och GC-banan blir en bro för att lutningen till krönet i väster ska bli så svag som möjligt.

Vid garageinfarten från Marknadsgatan korsar G/C-banan infarten för bilar. Det är viktigt att utforma denna korsning för att minimera konflikten mellan cyklister och bilister.

Cykelfrämjandet i Uppsala

Dela!