Huvudled gör Rosendal till motorstad

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Inga bilfria gator i bostadsområdet

Rosendalsplanen saknar en trafikanalys. Konsekvensen har blivit en huvudled genom området lika bred som Dag Hammarskjölds väg – och parallellt med den. Den ska vara ströget i bostadsområdet, men fotgängarna får knappt plats. Cykelfrämjandet i Uppsala, CFU, har granskat planerna för Rosendal och saknar en analys av cykeltrafiken.

Bristen på en analys av cykeltrafiken gör det omöjligt att se vilka åtgärder som kan påverka trafikarbetet mot ett hållbarare system. Det finns en analys av biltrafiken. Med anledning av att man bortser kommunens vilja att minska biltrafiken överskattas troligen biltrafiken i området. Rosendals läge är oerhört centralt i förhållande till alla stadens arbetsområden utom Gränby centrum. Inom 4 km radie från Rosendal når man Ultuna, centrum, Librobäck, Boländerna och Fyrislund. 4 km tar en kvart att cykla i maklig fart. Det borde påverka planeringen i högre grad än vad som skett.

Gatunätet
CFU finner det bra att lokalgatorna i stor utsträckning är enkelriktade för motortrafik och därmed ger större utrymme till människor och växter. I det tidigare detaljplaneförslaget var alla gator dubbelriktade för bilar. Men det finns inte ett enda gaturum som är fredat från biltrafik, trots att vissa sträckor väntas ha så lite som 80 fordonsrörelser per dygn (ÅDT) och att man kan hålla närmare hälften av gatorna fria från garageinfarter. Rosendal ska bli en kvartersstad. I gamla kvartersstäder, såsom Södermalm, går utvecklingen bort från genomfarter och silning mot endast boende- och besökstrafik och allt fler bilfria gator. Planen på två (tre) bilparkeringshus vid infarterna för att minska biltrafiken inne i området området är bra, men får ingen konsekvens i utformningen av gaturummet. Inne i bostadsområdet kan man vända på trafikmaktordningen och istället låta bilfälten korsa gångstråken. Som planen ligger nu hänvisas barn och övriga boende till innergårdarna.

Rosendal-plan
Norra Rosendal. Nederst syns Rosendalsvägen och i högra hörnet brandstationen. Mellan Rosendalsvägen och Vårdsätravägen bebyggs redan Södra Rosendal.

Cykelfrämjandet föreslår

– Att så många gatusträckor som möjligt görs bilfria.

I Nederländerna har man beräknat förutsättningarna för att blanda motor- och cykeltrafik och när en gata kan vara cykelgata. Vi antar att hastigheten på alla gator i Rosendal är max 30 km/h. Enligt nederländska ”Design Manual for Bicycle Traffic” kan man ha blandad trafik på gata med upp till 4000 ÅDT utan genomfartstrafik som samtidigt är en cykelled med 500-2500 c/dag. Är sträckan en cykelhuvudled >2000 c/dag kan den vara en cykelgata.  

Cykelfrämjandet föreslår

– Att kommunen använder nederländskt kunnande för att införa cykelgator

– Att de gator som har cykelstråk blir cykelgator där bilen är gäst.

Det kan gälla Arne Tiselius gata, Torgny Segerstedts allé, Soldathemsgatan.

CykelgataMittrampBeskuren
Holländsk cykelgata med dubbelriktad biltrafik. Bilarnas ena hjulpar får köra på markstenen, vilket gör det tydligt att bilen är gäst.

CykelgataRodMitt
En annan utformning. Skylten visar tydligt att det är en cykelgata. Den infärgade asfalten visar var cyklarna kan åka. Vägrenens marksten är till för biltrafiken. 

Fotgängare i kläm
Torgny Segerstedts allé ska vara affärsstråket centralt i bostadsområdet. Det är hit boende ska gå för att handla och för att mötas. Men i arbetet började man med att uppfylla kollektivtrafikens krav på egna exklusiva körbanor. Därefter la man till bilkörfält – i bägge riktningar, samt fält på ömse sidor för angöringsplatser, resten av utrymmet blev en kamp om utrymme för cykel och gående. Resultatet av denna omvända prioritering blev en huvudled med samma bredd (28-32 m) som Dag Hammarskjölds väg (29 meter vid Kunskapsskolan) och får lika mycket utrymme för fotgängarna (2 m på ömse sidor). Det går inte att ha skyltar, uteserveringar och andra aktiviteter på så liten bredd. Medan Dag Hammarskjölds väg kantas av 3-4-våningshus tjugotalet meter bort från gångbanorna, är husen längs allén alldeles intill gångutrymmet, 6, 7 upp till 9 våningar höga och tillåtna att överkraga gatan. För att få in känslan kan man gå i den drygt 2 meter breda pelargången vid det nio våningar (plus en övervåning) höga polishuset.

Huvudgatan kommer att kantas flera bostadshus höga som polishuset (minus övervåningen), med överhäng. Utrymmet för fotgängarna riskerar att bli lika brett som mellan pelarna och väggen.

Motorgatan Torgny Segerstedts allé
Det är stor risk att allén blir en smitväg för bilister söderifrån på Vårdsätravägen som vill undvika trafikljuset vid Dag Hammarskjölds väg. De får ju dessutom företräde i rondellen vid Grindstugan.

Cykeltrafik gynnas av genhet, men planen är att cykeltrafiken ska ledas runt längs bullriga Vårdsätravägen och Dag Hammarskjölds väg. Leder man den istället längs Torgny Segerstedts allé får man trafik längs affärsstråket, trafik som lätt kan stanna till. 

Cykelfrämjandet föreslår olika lösningar för att göra allén till en gata för människorna, till exempel

– att genomfart på Torgny Segersteds allé inte ska vara möjlig för biltrafik.

– att biltrafiken enkelriktas på Torgny Segerstedts allé

– att den enkelriktade biltrafiken delar utrymme med kollektivtrafiken på väg ut ur staden.

– ingen biltrafik alls där, utan bilars tillträde till Torgny Segerstedts allé liknar lösningen för cykelbanorna på Luthagsesplanaden. Exklusiva kollektivkörfält (-spår) i täta bostadsområden har sällan bilkörfält intill.

RosendalAllenUrsprungligt beskuren
Det ursprungliga förslaget ger inte gående mycket plats. 2 meter på var sida.Kantade av upp till 11 våningar höga hus.

Torgny Segerstedts Alle-forslag
Så här mycket utrymme skulle det bli de gående på ”affärsgatan” om bilarnas tillgänglighet till fastigheterna utformas såsom på Luthagsesplanaden.

RosendalYttrandeGranskning

Rosendalsfältet – kommunens detaljplaner

Dela!