Cykelfrämjandet i Uppsalas syn på Valsätra snabbcykelled

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Den är breddad och slät, men innehåller ingenting nytt. Resultatet håller inte en acceptabel nivå med tanke på kommunens uttalade ambitioner.

Det går snabbt och lätt att cykla på Valsätraledens raksträckor, men ny slät asfalt är bara vanligt anständigt underhåll. Valsätra snabbcykelled är fortfarande en gång- och cykelbana, om än något bredare på sina ställen.

När det blir kritiskt, vid korsningar, finns inga tydliga anvisningar om vad som är cykelbana och vad som är gångbana.

Motsvarar inte kommunens egna riktlinjer
Som alltid när man bygger för cykel är man snabb att kompromissa, trots att det gäller en cykelhuvudled. Redan i sin konstruktion har man kompromissat och Valsätraleden uppfyller inte Uppsala kommuns handlingsplans minimistandard för snabbcykelleder:

 • Cykelbanor i en snabbcykelled ska vara ”tydligt separerade från gående… genom beläggning/nivåskillnad”.
  Men ingen separarering har skett annat än med en vit heldragen linje. Det innebär att konflikter mellan cyklister och fotgängare är inbyggda i onödan. 
 • Snabbcykelleder ska vara ”enkelriktade, gärna med omkörningsfil, och minst tre meter breda”.
 • Valsätraleden är dubbelriktad hela vägen, har inga omkörningsfiler och är som högst tre meter bred, större delen av leden är smalare i varierande grad. Det innebär också att det inte heller finns en och samma genomgående standard längs hela leden.


Motsvarar inte rekommendationer i Trafikverkets GCM-handbok

 • Lyktstolpar är satta för nära cykelbanedelen. 
 • Fasta hinder som busskurer ligger alldeles intill. 
 • Inga staket hindrar busspassagerare från att kliva ut på cykelbanedelen.

Onödiga backar
Höjder och sänkor längs Vårdsätravägen har inte jämnats ut. Medan bilvägen bredvid har jämna stigningar är gc-banan stundom nedanför bilvägen, stundom ovanför. Med tanke på att varje grads motlut motsvarar en sekundmeters motvind, bör lutningar i längsled minimeras.

Medan bilarna far på en jämn väg är cyklisterna ibland nedanför, ibland ovanför.

Otydlighet vid kritiska platser
Vid kritiska punkter, i korsningar där det gäller att vara särskilt tydlig, upphör i stället tydligheten. Detta är kutym på många ställen i staden, Valsätraleden är tyvärr inget nytänkande.

Ständiga kompromisser – för cykel och gång
Överallt där det har varit ont om utrymme är det gång- och cykelbanan som fått ge avkall. På ett ställe har även vägbanan minskats. Detta betyder att snabbcykelleden inte har blivit någon vändpunkt i prioritering av trafikslagen i innerstaden.

Framtidens ökande cykling inte beaktad
Cykelfrämjandet i Uppsala anser att en långsiktig ökning av cykeltrafiken borde ha tagits in i projekteringen. Leden är redan idag starkt trafikerad längs Sjukhusvägen. Tre saker torde ytterligare öka cykeltrafiken på Valsätraleden:

 • Själva upprustningen av gång- och cykelbanan.
 • Kommunens allmänna ambition att öka cyklingens trafikandel.
 • Nya bostadsområden för 10.000-tals invånare i Rosendal, Ulleråker, Bäcklösa och Gottsunda.


Säkerheten har satts på spel
Cykelfrämjandet i Uppsala vill lyfta fram tre platser där säkerheten har satts på spel:

 • Busshållplatsen vid Studenternas. 
 • Hörnet vid korsningen Dag Hammarskjölds väg-Sjukhusvägen
 • Gång- och cykelbanan genom Stadsträdgården.


Tydliga cykelbanor är bra för alla parter
Cykelfrämjandet i Uppsala anser att cyklister och fotgängare bör separeras fysiskt i synnerhet längs en snabbcykelled. Cykelbanan bör vara tydligt utmärkt – till fromma för fotgängare, bilister och avstigande från buss. Det innebär infärgad cykelbana, nivåskillnad eller skiljeremsa och markeringar, samt staket vid busshållplats som ligger alldeles intill cykelbanan.

En modern cykelbana bör ha infärgad asfalt, avgränsning från fotgängare och tydliga markeringar. På en snabbcykelled ska övrig trafik ha väjningsplikt.

En snabbcykelled ska vara ”huvudled”
Cykelfrämjandet i Uppsala förutsätter att alla överfarter av gator samt utfarter från Science Park blir cykelöverfarter i enlighet med nya bestämmelser, där bilisterna får väjningslinje och nya skyltar. Ingen av de korsande gatorna är någon huvudgata. Då blir Valsätra snabbled en cykelväg utan stopp – från Slädvägen till Hamnspången!

Mer om synpunkterna ovan och alla 46 övriga synpunkter om separering mot gående, markering av cykelbana vid busshållplatser, bredder, sidohinder, korsningar, skiljeremsa mot bilväg, jämnhet och lutningar, tunnlar, buller, sikt, bländande motljus och vinteraspekter, i stort och smått finns i dokumentet Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter på Valsätra snabbcykelled.

Leden ligger jäms med marken. Dagsmejans smältvatten rinner in och fryser till is på natten, medan den välvda gatan inte har samma problem.

Uppsala kommun har mycket ambitiösa planer för cykelbanor och cykeltrafiken överlag. Dessutom ska fem snabbcykelleder byggas. Kom med i Cykelfrämjandet och påverka utformningen!

Cykelfrämjandet i Uppsala Synpunkter på Valsätraleden-kompletterad.

Dela!