Remissyttrande Bangårdsförbindelsen

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Göteborg lämnat ett gemensamt yttrande gällande den förstudie av Bangårdsförbindelsen som nu är ute på remiss.

Sammanfattningsvis tycker vi följande:

  • Vi ställer oss positiva till en bangårdsförbindelse för buss, gång och cykel. Det ger dagens överbelastade kollektivtrafiksystem efterlängtad kapacitet i centrala Göteborg och möjliggör nya kopplingar för gång och cykel.
  • Föreslagna alternativ är i linje med FN:s globala mål nummer 11 “hållbara städer och samhällen”, Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad och Målbild Koll2035. Vi håller med förstudien om att av förbindelserna är bara 1B (Åkareplatsen) och 3B (Odinsplatsen) möjliga.
  • Alternativ 3B ger störst nytta och dess placering minskar bangårdens barriär mest. Den knyter även samman söderut på ett bättre sätt jämfört med 1B.
  • För cykeltrafiken är en cykelbana av god kvalitet runt centralstationen viktigast, vilket en bangårdsförbindelse kan möjliggöra genom att skapa alternativa vägar för busstrafiken.
  • Det är viktigt att i resten av stadsutvecklingsprojekten i området prioritera gång och cykel. Problemen vid Hisingsbrons anslutningar – med frekventa stopp, tvära svängar och för lite utrymme – får inte återupprepas.
  • Det behövs en kompletterande utredning om systemlösning för cykeltrafiken, inte bara för busstrafiken. Vad som är cykelavstånd beror mycket på systemlösningen.

Vårt yttrandet i sin helhet finner du här: Remissyttrande gällande förstudie för Bangårdsförbindelsen – SBF-2023-00397.
Förstudien finner du här: Förstudie för Bangårdsförbindelsen.

Dela!