Yttrande inför stadmiljönämndens möte 2024-04-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet i Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 24 april 2024:

Handling – 06. Yrkande från Centerpartiet avseende Förändring av strukturen för taxor för parkeringsavgift

Cykelfrämjandet i Göteborg stödjer yrkandet att indexuppräkna avgiften för besöksparkering. Vi tror att det ökar motivationen att välja mer hållbara färdmedel, som gång, cykel eller kollektivtrafik. Det kan skapa en säkrare och trevligare stadsmiljö i Göteborgs centrum med ökad trygghet för fotgängare och cyklister.

  • Cykelfrämjandet föreslår att ledamöterna i nämnden ställer sig bakom yrkandet.

Handling – 07. Yrkande (C, MP, S och V) angående att förtydliga cykelfartsgatorna 2024-03-22

Cykelgator bör testas i Göteborg. Till skillnad från nuvarande cykelfartsgator har de stöd i trafiklagstiftningen med regler och skyltar, vilket tydliggör för alla trafikanter vad som gäller. Låt förvaltningen utreda möjligheten och föreslå en eller flera pilotsträckor.

  • Cykelfrämjandet föreslår att ledamöterna i nämnden ställer sig bakom yrkandet.

— Cykelfrämjandet i Göteborg

Dela!