Ny översiktsplan för Göteborg behöver helhetssyn på cykel

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet har svarat på förslaget till ny Översiktsplan för Göteborg. Vi skickade vårt svar i god tid före slutdatum 28 juni 2021. Nedan finns en sammanfattning. Hela svaret, två sidor, kan laddas ner på länken: Cykelfrämjandets svar på ny översiktsplan för Göteborg

Cykelfrämjandet är positiva till översiktsplanens målsättning att främja hållbar mobilitet, men cykelperspektivet måste stärkas.

Översiktsplanen behöver garantera helhetsperspektivet för cykelinfrastrukturen och dess utveckling i hela staden. Flera aktuella projekt hanterar pendlingscykelstråk med kvartersperspektiv snarare än med milperspektiv. Cykel behöver bli det mest attraktiva färdmedlet för resor upp till 5-15 kilometer. Ju fler och ju längre resor som kan göras med cykel, desto mer minskar stadens klimat- och miljöbelastning lokalt och globalt.

Säröbanan är ett viktigt pendlingscykelstråk som nu riskerar att bli uppsplittrat med fler korsningar. En plan för effektiv framkomlighet med cykel behövs; till exempel skulle cykelvägen kunna gå i ett eget stråk utanför Dag Hammarskjöldsboulevarden med en grön våg i trafikljusen (finns bland annat i Köpenhamn).

Översiktsplanen behöver i högre grad ta stöd av stadens Cykelprogram som på ett utmärkt sätt beskriver hur Göteborg kan göras till en riktigt cykelvänlig stad.

I enlighet med stadens klimatmål behöver översiktsplanen mer konsekvent utgå från att biltrafiken ska minska istället för att spridas ut. Mer biltrafik på det lokala gatunätet (förslag i översiktsplanen, sid 25) skulle göra cykling osäkrare – i synnerhet för barn och äldre – samt medföra sämre luftkvalitet.

Här kan du läsa våra tidigare inlägg om översiktsplanen.

Dela!