Yttrande inför TN:s möte 2021-06-17

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets vill lämna nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden inför sammanträde 17 juni 2021. Samma text finns som PDF här.

Handling – 10 Genomförandestudie (GFS) Centralen
Handling – 11 Godkännande av genomförandestudie Gatuanläggningar inom Centralenområdet

 • I tjänsteutlåtandet till handling 11 står det ”Gående och cyklisters framkomlighet prioriteras, bland annat genom separerade gång- och cykelbanor samt fler säkra korsningsmöjligheter.”
  • Betyder detta att cyklister prioriteras genom grön våg och/eller att motortrafik får väjningsplikt i möte med cyklister?
  • Förekomsten av separerade gång- och cykelbanor samt säkra korsningsmöjligheter är inte entydigt med att prioritera cykel.
 • Hisingsbrons anslutningar har gjort området till en större barriär med långa restider för cykel. Det är högprioriterat att det blir smidigt att ta sig fram i området och vidare till andra destinationer.

Beslut
Att bordlägga ärendet. Mp och V har ett yrkande om att komplettera genomförandestudien i syfte att säkerställa tidsmässigt effektiva pendelcykelstråk genom området, D har ett yrkande som efterlyser en bättre koppling till Bangårdsviadukten för bland annat cykel och Alliansen har ett yttrande som efterlyser en tydlig redovisning på efterlevnad av cykelprogrammet.

Handling – 19 Göteborgsförslag 5297 – Bygg ut färjetrafiken mellan Hisingen och Majorna

 • Det behövs minst en ny förbindelse i tät skytteltrafik mellan Stenpiren och Älvsborgsbron för att cyklister ska våga räkna med den.
 • Tjänsteutlåtandet hänvisar till Älvutredningen som tyvärr förbiser att älven är en stor barriär för cykling och det är ca 3,6 km mellan tilltänkta Packhuskajbron och Älvsborgsbron.
 • Älvutredningen förespråkar att färjor ska gå i sicksack över älven och inte som skyttlar. Detta är fel strategi om man vill främja cykling.

Beslut
Att delvis genomföra Göteborgsförslag 5297 – Bygg ut färjetrafiken mellan Hisingen och Majorna inom ramen för det fortsatta arbetet med ”Handlingsplan Koll2035 2020–2024”.

Handling – 31 Program Bangårdsförbindelsen

 • Det är jättebra att staden adresserar centralenområdets barriär
 • Barriäreffekten riskerar dock att kvarstå då Bangårdsförbindelsens nuvarande tilltänkta läge(n) innebär omvägar och kopplar dåligt till Hisingsbron.
 • Alternativ och komplement till Bangårdsförbindelsen för cykel bör utredas, exempelvis en så kallad cykelslang eller tunnel.
 • Hur hög skulle Bangårdsviadukten bli och vad blir det för längd och vinkel på anslutningarna? Hur många stopp blir det mellan Hisingsbron och Allén med nuvarande planer?

Beslut
Ingen beslutspunkt.

Handling – 34 Göteborgsförslag 5343 – snöröjningsstatus av cykelbanor i dynamisk karta

 • Det är ett bra förslag som gör det lättare att cykla på vintern och ger även uppdragsgivaren en kontrollmekanism gentemot utföraren.
 • Förslaget bidrar till att nå stadens trafik- och miljömål, men får inte ses som ett substitut till att förbättra snöröjningen.

Beslut
Att utreda Göteborgsförslag 5343 – snöröjningsstatus av cykelbanor i dynamisk karta.

Cykelfrämjandets Göteborgskrets, juni 2021

Dela!