Seminarieparken – konsten att slå sju flugor i en smäll

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelfrämjandets förslag ”utanför boxen” bevarar och öppnar upp Seminarieparken, möjliggör 170 nya bostäder med nya lokaler, en trygg och attraktiv utemiljö samt minskad biltrafik.

Cykelfrämjandet i Uppsala föreslår att tre bostadshus byggs på själva Ringgatan. Ett torg vid järnvägsövergången bildar en naturlig entré och kan innehålla service. Därifrån dras en gång- och cykelväg mellan husen och parken mot Fyrishov. Den bildar en gräns mellan privat mark och den allmänna parken, samtidigt som den ökar tillgängligheten och möjligheterna till en trygg och attraktiv miljö.

Cykelfrämjandets förslag i korthet:

  1. Seminarieparken bevaras och utvidgas!
  2. 200 nya bostäder byggs på Ringgatan samt på Fyrishovs parkering.
  3. Ett torg som ger folkliv i och kring parken samt nya lokaler för kultur och restaurang.
  4. Bort med barriärer för att öppna upp parken och ökat tillträde för gående och cykelburna.
  5. Bättre luftkvalitet och mindre buller, även i Luthagen.
  6. Säkrare skolvägar vid Seminariet och i Luthagen.
  7. Minskad andel biltrafik i staden.

Totalt bor 13.000 invånare i seminarieparkens närområde. Parken är idag omgärdad av parkeringsplatser, genomfartsleder och stängsel. Det beskrivs som en ensam och otrygg plats. Målet för Cykelfrämjandet har varit att transformera området genom att utnyttja en befintlig resurs: Ringgatan. Gatan ingår i detaljplanen och är osedvanligt bred, drygt 10 meter. Inklusive gångbanor är gaturummet hela 17-18 meter. Från gångbanans kant till Fyrisvallshusens fasader är det 15 meter. Det möjliggör husbygge på Ringgatan med en gatumiljö som liknar kvarteren kring Geijersgatan. Lokaler för kultur och restaurang skapar trivsel och synergism med Uppsala musikklasser och Fyrishov.

Ett torg vid dagens järnvägsövergång öppnar upp parken för besökare. Gång- och cykelbanan mellan husen och parken ersätter gatan mellan Luthagen och Fyrisvallsgatan. Den drar samtidigt en gräns mellan privat mark och den allmänna parken. Seminariegatan, som redan idag är en cykelväg mellan Humlegatan och Klockargatan, övergår vid Seminariet till en gång- och cykelväg fram till torget vid järnvägsövergången.

Minskad biltrafik ger bättre luftkvalitet och mindre buller. Ökad trygghet och attraktiva gångbanor och cykelbanor främjar en aktiv livsstil. Besök per bil till Fyrishov säkras med ett parkeringsgarage på befintlig parkering.

Ringgatan rymmer idag genomfartstrafik parallellt med Luthagsleden tre kvarter bredvid. Trafiken berör fyra skolor; Seminariet, Fyris-, Sverker-, Tiunda- och Erikskolan samt ett antal förskolor. Den föreslagna avstängningen av biltrafiken över järnvägen gör barnens skolväg säkrare och minskar bilskjutsning. Förslaget bidrar till målet att minska biltrafiken i staden.

Cykelfrämjandet uppmanar kommunstyrelsen och nyvalda nämnder att tänka nytt för att fler kan bo i staden samtidigt som Seminarieparken blir en öppen och trygg miljö.
Förslaget i detalj (tålamod med länken)

Cykelfrämjandet i Uppsala
Joakim Crona
Torbjörn Albért

Förslaget har arbetats fram utifrån idéer och tankegångar på en studiecirkel hos Cykelfrämjandet

Dela!