Utfarter – ett bilprivilegium

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Är cykeln ett fordon eller ej? Ja, lagstiftningsmässigt är det lite som det passar bilisten, inte cyklisten.
Cyklisternas framkomlighet sätts systematiskt på undantag. Vid bilutfarter försvinner ofta cykelbanor – och gångbanor. Olycksrisken ökar och framkomligheten minskar för cyklisterna.

Flottsundsbron med cykelbanor. Utfarterna är inringade.
På den 2017 nygjorda sträckan vid Flottsundsbron får bilförarna ingen upplysning eller anvisning när de kör ut från parkeringarna och fastigheterna. Gång- och cykelbana upphör vid varje liten utfart. Det är inte förvånande ifall utkörande bilar står och blockerar cykelbanan. Den närmaste utfarten (från en parkeringsplats) saknar t.o.m. kantsten mot vägen.

Vid utfarter upphör ofta cykelbana och gångbana. Även längs huvudleder. Bilister som från en parkeringsplats kör ut på en gata passerar alltså inte gatans gång- och cykelbana, utan gående och cyklister korsar en utfart.
Trafikmaktordningen är tydlig. Den vilar på gamla övergivna lagrar, för idag är prioriteringsordningen den omvända i tätort. De aktiva trafikanterna gående och cyklister ska prioriteras, därefter den tunga kollektivtrafiken och sist biltrafiken. Tyvärr fortsätter man att utforma trafikmiljön efter den gamla trafikmaktordningen i sådana här enkla situationer.


God tydlighet i Amsterdam där en gata och cykelbana korsar en huvudled tillika ett huvudcykelstråk.

Undantag

Det finns enstaka undantag från den svenska inställningen att cyklister ska passa sig, för sin egen säkerhets skull:
Cykelfält. De ligger i vägbanans kant och gör det i praktiken omöjligt att kräva väjningsplikt av cyklisten.
Cykelöverfarter. Specialbyggda för att få ner korsande motortrafikens hastighet och försedda med väjningslinjer och särskilda skyltar. Cyklisterna får dock ingen information om att det är en cykelöverfart och inte en vanlig passage.

Ökad olycksrisk

Denna rådande trafikmaktordning lägger i praktiken allt säkerhetsansvar på cyklisten vid utfarter. I princip finns naturligtvis även ett ansvar för motorförare. Men de får ingen vägledning om att det finns cykeltrafik; Ingen upphöjning. Ingen färgad asfalt. Inga markeringar. Motorförare tittar främst efter annan motortrafik.
Detta blir särskilt allvarligt på dubbelriktade cykelbanor, där cyklister kommer från ”fel” håll och motorförarna får ingen fingervisning om detta. Vanligen tittar de efter andra bilar, bussar och lastbilar på gatan. Det kan rent av vara så att de kan se rakt igenom en cyklist. Detta är mänskligt och inte nån illvillig inställning.

 

Dubbelriktad cykelbana fördubblar olycksrisken. Av 39 undersökta olyckor i korsningar kom 34 från ”fel” håll.
CROW:
Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden

Sämre framkomlighet

Cyklisterna får alltså ta det försiktigt när de passerar en utfart. Medan bilisten på gatan kan köra i trygg förvissning om att den utkörande bilen iakttar all försiktighet, måste cyklisten köra försiktigt och därmed långsammare, ifall motorföraren inte uppmärksammar cyklisten, särskilt om cyklisten kommer från ”fel” håll. Cyklisten måste också vara medveten om att ögonkontakt kanske inte är ögonkontakt. Föraren kan titta rakt igenom en cyklist efter farliga motorfordon.
I och med att cykelbanan inte markeras blir det naturligt för motorföraren att köra ända fram till vägbanan och hen blockerar därmed cykelbanan.

Möjliga åtgärder för tydligare markering av cykelbana vid utfarter

  • Upphöjning. Cykelbanan behåller sin högre höjd utan sänkning. Utkörande fordon märker en höjdskillnad.
  • Färgad cykelbana. Avvikande färg markerar cykelbanan. Kommunen har gjort försök på S:t Johannesgatan.
  • Markeringar.
    1. Cykelsymbol och pil – särskilt viktig med pilar om det är en dubbelriktad cykelbana. Bör läggas ”mellan hjulen” så att de inte slits bort.
    2. Väjningslinje eller stopplinje. Utfarterna vid Science Park har sådana.

Tydlighet är nödvändigt i trafiken

• Där motorfordon korsar motorfordon är utformning (skyltar, extra körfält) och regelverk tydligt (högerregel, huvudled eller signalreglerat), men när det gäller cykeltrafik är otydligheten stor.
• Det motsatta gäller för gående och cyklister. Vid en korsning upphör linjen som ska skilja dem åt. Det blir ett allemansland eller Shared space.
• Vägmarkeringen för cykelpassager är vanligtvis bara halv. Det vill säga ena sidan av den korsande cykelbanan är markerad med ”sockerbitar”, medan den andra sidan avgränsas med ett övergångsställe.
• Bilförare på en utfart får ibland en antydan (en streckad linje) ibland inte, om att hen passerar en cykelbana, och ingen information om huruvida den är dubbelriktad eller inte.
• Det är till och med så att cyklisten inte får nån information om det är en cykelöverfart eller inte. Den informationen riktas enbart till bilförarna. Bilister upplyses när högerregeln inte gäller, att hen kör på en huvudled eller korsande gata har väjningsplikt.

Markeringar för dubbelriktad cykelbana vid utfartVi har hittat ETT ställe där vägmarkeringar anger att utfarten korsar en dubbelriktad cykelbana – på Fyrisvallsgatan. Utfarten används dock bara som räddningsväg.

Komplettering 19 maj 2018:
GCM-handboken (2010) sid 100-101 anger att det bör vara dubbla cykelsymboler på cykelbanan rakt framför bilisten som kommer på korsande gata.

 

Bokmärken
Dubbelriktade utfarter

Utfartsliknande korsningar

Utfarter vid enkelriktade cykelbanor – exempel

Utfart vid EvolutionscentrumÄr det en korsning? Nej, utfarten från parkeringen vid Evolutionscentrum. Den passerar över en enkelriktad cykelbana på Norbyvägen.

Utfart från parkering vid Gläntan, Norbyvägen.Cykelbanan på Norbyvägen upphör temporärt vid Gläntan. Utkörande bilar får ingen vink om att de passerar en cykelbana – och buskaget skymmer.

Bil svänger in på infart vid nya kyrkogården, KrongatanUtfart på Krongatan från nya kyrkogården.

Utfart på von Kraemers alléCykelbanan som försvann. Och gångbanan. Här är det utfart som gäller – till von Kraemers allé. 

Utfart vid fd Kungsgärdets sjukhus på S:t Johannesgatan. Stenlinjen är ingen väjningslinje utan ett ledstråk mitt i gångbanan. Detta byggdes 2015. Cykelbanan, som är en snabbcykelbana, fick en röd beläggning som sedan frästes bort pga ökad halkrisk.

Utfarter vid dubbelriktade cykelbanor – exempel

Cykelbanan på Banvallen vid Ekeby bruk På Banvallen förbi Ekeby bruk. Cyklistens perspektiv. Byggt 2016.

 På Banvallen förbi Ekeby bruk. Bilistperspektiv.

 Utfart vid Ekonomikum. Cyklistens vy. Plattor, med en lätt rödaktig ton för gång- och cykelbanan.

 Utfart vid Ekonomikum. Bilistvy. 

Infart vid motorhotellet på Gamla Uppsalagatan. Vägbeläggningen för biltrafiken har fått en röd ton tack vare det röda stenmaterialet.

Utfart från macken vid motorhotellet på Gamla Uppsalagatan. Utfarter från mackar är gärna väldigt breda och bildar ett stort ingenmansland. Cykelbanan åt höger upprustades 2015 – fram till utfarten.

Utfart, Fyrishovs parkering. Dubbelriktad cykelbanan längs huvudleden Fyrisvallsgatan. Cykelbanan försvinner vid utfarten. Byggd 2017.

Utfart, Fyrishovs parkering. Bilistvy. Som bilist får jag ingen upplysning om att det kan passera cyklister från bägge håll, men jag får veta närmaste vägen till motorvägen.

Utfart från bensinstationen Ingo på Svartbäcksgatan. Inget spår av att det kan komma cyklister från bägge håll längs huvudleden.

 Utfart från Circle K bensinstation på Svartbäcksgatan. Ett stort ingenmanland.

Samma mackutfart från cyklistens perspektiv. Observera skylten som säger var cykelbanan börjar igen.

Utfart från polishuset mot Svartbäcksgatan. ingen upplysning om att cyklister kan komma från bägge håll. Passerar gående en utfart eller bilar ett cykelhuvudstråk?

Skylten ger svaret. Cykelbanan längs huvudleden upphör för bilutfart. 

Utfart från Värmeverket. Mycket av tung trafik. Cyklisterna får ta hela ansvaret för sin säkerhet. Ja, även fotgängarna får sakta in.  Lastbilsförarna som kör ut har visserligen en varningskylt om korsande cykeltrafik, men har samtidigt fått en skygglapp mot cyklister från ”fel” håll.

Inga anvisningar om nån cykeltrafik riktas till förarna som kör in på området..

Utfartsliknande korsningar

Plattgatan mot Hällbygatan. Plattgatan är tänkt mest som en utfart. Det finns en kant mot Hällbygatan, vilket möjligen upphäver högerregeln. Cykelbanan har försvunnit, vilket innebär väjningsplikt för de som cyklar längs Hällbygatan.

 

 Slädvägen-Storskiftesvägen. Slädvägen är ingen huvudled, men cykelbanan är ett huvudcykelstråk. Bilar från Storskiftesvägen får ingen upplysning om att de passerar ett huvudcykelstråk med cyklister från bägge håll. 

Cykelfrämjandet i Uppsala har uppmärksammat 76 utfarter och utfartsliknande korsningar i en rapport till Trafiksäkerhetsrådet och Cykelrådet.

Rapport till Trafiksäkerhetsrådet och Cykelrådet  (Utfarten vid Värmeverket tillagd efteråt i denna artikel)

Synade utfarter och utfartsliknande korsningar:

Östra Uppsala:

Dela!