Här kan det bli nya cykelöverfarter

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Uppsala har infört cykelöverfarter – korsningar där korsande motortrafik har väjningsplikt.  Det är naturligt att cyklisterna prioriteras i alla korsningar på en snabbcykelled. Men det finns fler ställen där överfarter är lämpliga. Cykelfrämjandet i Uppsala listar några av dem. Du kan säkert lägga till någon.

Enligt Innerstadsstrategin ska biltrafiken i innerstaden ske på stadens villkor. Med andra ord på de naturliga trafikanternas villkor, de som varken dödar, bullrar, försämrar luften eller tar orimlig plats. I princip bör det innebära att biltrafiken korsar gång- och cykelstråk, inte tvärtom. Det är egentligen inte så stor omställning. Motorfordonen har redan väjningsplikt mot fotgängare där det finns övergångsställen. 

Kommande överfarter

Bygget på snabbcykelleden mellan Gamla Uppsala och Skolgatans tunnel under järnvägen skulle redan ha varit igång i somras, men har sinkats på grund av upphandlingen har överklagats. Den innebär cykelöverfart på Vattholmavägen vid moskén/Diöshallen. Denna cykelöverfart har ett stort signalvärde, den visar att nu har bilisten nått innerstaden och trafikerar den på stadens villkor.

CykeloverfarterKarta
Förslag på var det kan byggas cykelöverfarter.

Redan överfarter i praktiken

Vissa cykelpassager är redan idag cykelöverfarter i praktiken, i och med att fordonsförarna i hög lämnar företräde för cyklister:

Strandbodgatan-Östra Ågatan. Strandbodgatan är ett högtrafikerat cykelstråk. Under rusningstid (på morgon) är det fler cyklister än motorfordon mellan Kungsgatan och Fyrisån.  Cykelpassagen har redan en upphöjning.

Strandbodg-OstraAgatanW

Östra Ågatan-S:t Olofsgatan. Det här är den näst farligaste korsningen för cyklister och det bör bli tydligare att cykeln är det prioriterade fordonet i innerstaden. Egentligen borde inte biltrafiken inte ha vara tillåten på Östra Ågatan och då behövs heller inte svängfilen.  Ett obevakat övergångställe får heller inte passera över två körfält åt samma håll.

CykeloverfartStOlofsgWKorsningen är en av de farligaste i Uppsala för cyklister. Många gånger stannar fordonsförare även för cyklisterna. En cykelöverfart skulle göra det tydligt. Svängfiler i innerstaden bör i princip försvinna om biltrafiken ska vara på stadens villkor.

Cykelstråk med givna överfarter

S:t Persgatan. Här går huvudcykelstråket mellan Gränby/Kvarngärdet och centrum. Detta blir också ett viktigt cykelstråk till sportevenemang på Gränby sportfält. Dels i korsningarna med Storgatan, Väderkvarnsgatan(borde vara cykelprioriterad korsning) och Torkelsgatan. Dock bör S:t Persgatan mellan Väderkvarnsgatan och Torkelsgatan vara en cykelfartsgata. Det finns ingen genomfartstrafik där, endast boendetrafik. Inte heller några målpunkter. Med en sådan lösning får fotgängarna vara ifred för cyklisterna.CykeloverfartStPersgStorgÖvergångsställen är markerade, men inte cykelbanan. Gatudelen hitom ska bli nedfart till gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Slottsbacken. Dels överfarten Dag Hammarskjölds väg vid Carolina Rediviva till slottsbacken. Många motorfordon väjer redan idag. Tyvärr ligger den onödigt högt i backen och borde flytta närmare Drottninggatan. Vid Slottsbackens fot i korsningen Nedre Slottsgatan-Slottsgränd bör det vara en cykelöverfart.CykeloverfartSlottsgrandSlottsgränd-Nedre Slottsgatan är ett viktigt cykelstråk. Nedre Slottsgatan skulle kunna vara enkelriktad, eftersom bilister inte ser cyklister i Carolinabacken. Idag är gatan en genomfart för biltrafik genom innerstaden.

Kungsgatan. Kungsgatan borde inte vara öppen för genomfartstrafik. Då skulle bussarna inte behöva särskild bussfil under rusningstid, inte heller skulle det vara nödvändigt med trafikljusreglerade korsningar. Det skulle innebära att trottoarerna kunde bli betydligt bredare, eller att man kunde bygga cykelfält. Enligt principen att det är motortrafiken som korsar gång- och cykelstråk i innerstaden, skulle man kunna göra ett antal cykelöverfarter längs Kungsgatan vid Skolgatan, Linnégatan, S:t Persgatan, Bangårdsgatan, Bredgränd och Vretgränd. Eller – kanske man rent av kunde göra Kungsgatan till gångfartsområde?

LuthagsledenRackarbergsgatan/Sibyllegatan. Sibyllegatan leder till minst tre förskolor och Tiundaskolan, som blir skola för F-9. Det skulle visa att Luthagsleden inte längre är en trafikled. Korsningen är redan hastighetssäkrad med busskuddar.

Muningatan. Korsningen med Strandbodgatan. Muningatan är en gång- och cykelväg till centrum för hela nya Kungsängen. Motorfordonen har redan väjningsplikt för gångtrafikanterna. Passagen genom Huginhuset bör vara avstängd för motortrafik. Sammantaget skulle detta minska Strandbodgatans barriäreffekt och bättre binda ihop Kungsängen med centrum, så kallad stadsläkning. I och med ombyggnaden av Strandbodgatan kommer korsningen att upphöjs. Frågan är om det räcker. I dag är Strandbodgatan huvudled. Det bör den inte förbli. Strikt högerregel hjälper till att få ner hastigheterna i innerstaden.

Västra Järnvägspromenaden. Korsningen S:t Olofsgatan.JarnvagspromenadenKantJärnvägspromenaden är trång trots breddning. Vid S:t Olofsgatan är den ett skämt. Kantsten och stolpe i cykelbanan.

Murargatan. Korsningen Verkmästargatan. Murargatan är ett stråk mot centrum, inre Boländerna, Akademiska sjukhuset och andra målpunkter väster om ån för Östra Salabacke och stora delar Årsta. Gatan i sig bör vara en tydligt markerad cykelfartsgata. Verkmästargatan blir en in- och utfartsgata för Sala backe mot Fyrislundsgatan. Prioriteringen av gång- och cykelstråket i bostadsområdet bör vara given.

Solrosgatan. Korsningen Fålhagsleden. En fortsättning på stråket från Murargatan. En cykelöverfart blir också en viktig markör för att visa motorfordonsförare att de har kommit till innerstaden.

Islandsbron. Viktigt cykelstråk. På denna centrala och tätt trafikerade plats är motorfordonen extremt prioriterade. Det finns inte ens ett övergångsställe. Cykelfrämjandet i Uppsala har tidigare lagt fram ett förslag till omprioritering. Cykelöverfarter kan vara ett annat sätt. Ett tredje sätt vore gångfartsområde/shared space.

Ringgatan. Korsningen Götgatan. Cykelstråk dels till Fyrisskolan, dels längs Fyrisåns västra strand, dels mellan centrum och Stabby/Klockarängen/Börje tull.

Tegnérgatan. Korsningen Kyrkogårdsgatan. Tegnérgatan leder till Sverkerskolan, Fyrisskolan, Tiundaskolan och Brune förskola.

Vimpelgatan. Vid järnvägen. För snabbcykelstråket från Sävja.

Cykelprioriterade trafikljus

Vi kanske ska tillägga att det finns åtminstone två ljusreglerade korsningar där cyklisterna prioriteras före motorfordon. Korsningen Nåntunavägen-väg 255, samt von Bahrska häcken-Gamla Uppsalavägen.

Cykelfrämjandet önskar att trafikljuset vid rondellen Stationsgatan-Strandbodgatan också skulle vara cykelprioriterad med sensorer i cykelbanan.CykeloverfartRondellStrandbodgWDags för cykelprioriterat trafikljus i korsningen Stationsgatan-Strandbodgatan

 

Prioritera gående och cyklister på Islandsbron – Cykelfrämjandet juli 2016

om Cykelöverfarter – Uppsala kommun

Cykelpassager och cykelöverfarter (pdf) – Transportstyrelsen

Dela!