Äntligen cykelöverfarter!

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Ett litet steg för cyklingen, men ett stort steg för Uppsala

Nu är det beslutat. Uppsala kommun inför cykelöverfarter. Först ut blir sju överfarter på Valsätraleden. Just där ändrar de inte rådande praxis, men på andra ställen kan det betyda ett efterlängtat steg till en nödvändig förändring av trafikmaktordningen i Uppsala tätort.

 

 Cykelöverfart Uppsala
Cykelöverfart på Uppsalavis. Förutom föreskrivna markeringar och skyltar, ska cykelbanan också vara rödinfärgad. Den har också farthinder för korsande trafik.

Nu inför alltså Uppsala cykelöverfarter. Det är ett första steg på den långa vandringen att vända trafikmaktordningen i stan – där bilen är på stadens villkor, som det heter i innerstadsstrategin. Överfarter förblir dock undantag inom överskådlig tid och passager (där cyklisterna har väjningsplikt) det normala. Givetvis införs överfarter inledningsvis på snabbcykellederna, annars är de inga snabbcykelleder. Valsätraleden är först ut och Flogstaleden därnäst.

Rödinfärgad asfalt

Cykelfrämjandet i Uppsala uppskattar mycket att Uppsala kommun har valt att använda rödinfärgad asfalt vid cykelöverfarter. Det bör även användas i andra sammanhang där det behöver framgå tydligt var det är cykelbana, till exempel i korsningar och vid busshållplatser.

Cykelbanor i Holland har ofta rödinfärgad asfalt – hela vägen. Cykelfrämjandet i Uppsala, CFU, har hela tiden drivit att cykelbanor i möjligaste utsträckning ska vara gjorda av rödinfärgad asfalt. Gärna med röd granit som stenmaterial. Uppland har ju välsignats med sådana fyndigheter och man kan se asfalt här och var nedsliten till den röda stenen.

cykelbanakorsningamsterdamHuvudcykelled längs en trafikled i Amsterdam.

Observera hajtänder på bilarnas körbanor före cykelbanan, även för insvängande. Pilar visar dessutom att bilarna kan vänta sig cyklar från bägge håll. Notera att den anslutande cykelbanan har väjningsplikt mot huvudcykelbanan.

CFU vill att två pilar ska målas på de aktuella överfarterna som upplysning till bilisterna. Dubbelriktade cykelbanor har högre olycksrisk. Ska en bilist svänga åt höger tittar hen åt vänster, men inte alltid efter cyklister från höger.

 

rodfargadcykelfalt2013     rodfargadcykelfalt2016
Rödmålning med friktionsmedel slits bort. Bilder 2013 respektive 2016

Röd målning är väldigt slittålig, (epoxi?) men motstår i längden ändå inte slitaget från motortrafiken. Vägmarkeringar är bland topp fem bland mikroplaster funna i havet (Däck är överlägset nummer 1)

 

Valsätraledens sju överfarter

Malmavägen
Malmavägen. Inga väjningslinjer och skyltar vid tillfället. Den dubbla raden sockerbitar markerar upphöjning.

Det finns ett par platser längs Flogstaleden där man prövat med rödinfärgad asfalt. Den första röda asfalten för en cykelöverfart i Uppsala är lagd i november 2016. Malmavägen leder till få hushåll och har ringa biltrafik. Boende är vana att det kommer cyklister och visar redan idag hänsyn. Besökande är däremot ovana.

Det är uttryckligen inte tillåtet att blockera en cykelöverfart, men räcker mellanrummet, särskilt för insvängande bilar som måste stanna för en cyklist? Kommunen önskar sex meters ficka mellan cykelbana och bilkörfält. Det är bra. OM utkörande bilister först kan ägna sig helt åt passerande cyklister och gående, och därefter åt passerande biltrafik ökar det säkerheten för cyklisterna. För insvängande bilar blir vinkeln mot cyklisterna närmare 90 grader, vilket också ökar uppmärksamheten. CFU vill peka på att det finns utrymme att ta från Vårdsätravägen.

 

MalmavägenUtförandet är illa gjort. Men det visar hur gångcykelbanans utrymme har fuskats bort.

Faktum är att hela gång- och cykelbanan smalnar av kraftigt vid Malmavägen. Längs Vårdasätravägen är gång- och cykelbanan 4 meter bred, men den smalnar av till bara 2,85 vid korsningen. Säkerhetszonen mot svängande bilar stjäl visst utrymme, så det blir trångt och komplicerat i korsningen. Detta är fullständigt onödigt, eftersom motorfordonens körbana har en totalbredd på 8,60, men bara behöver vara 6 meter bred enligt Vägar- och Gators Utformning, VGU 2.4.3.

Uppsala hastighetsplan anger att Vårdsätravägen från Rosendal och söderut ska vara 40 km/h. För att biltrafiken verkligen ska hålla sig inom hastighetsgränserna krävs en vägutformning som inte uppmuntrar till fortkörning. Mellan Malmavägen och Slädvägen går gångcykelbanan kant i kant med bilbanan. Gång- och cykelbanan kan alltså direkt utvidgas till hela 6,6 meter längs med vägbanan och 5,45 m vid det smalaste stället. Detta visar att fotgängare och cyklister fortfarande får slåss om det gatuutrymme som blir över när biltrafiken fått sitt – och mer därtill. Utrymmet blir undermåligt trots att snabbcykelleden bör utformas för 30 km/h.

 

 

Malma Backe
Malma Backe utfart. Den breda vägrenen kan ta i anspråk för bilfickan mellan Vårdsätravägen och cykelbanan. Här står väjningsskylten efter cykelbanan.

Cirkulationsplats Rondell Grindstugan
Cirkulationsplatsen vid Grindstugan, Dag Hammarskjölds väg. Här kör busstrafik. Stor risk att de blockerar cykelbanan på väg in i rondellen och hela cirkulationsplatsen på väg ut ur densamma.

Med cykelöverfart slipper alltså cyklisterna väjningsplikt oavsett om de kommer norrifrån eller söderifrån. Bilisterna har dock väjningsplikt för eventuella fordon inne i cirkulationsplatsen.

Science Park Södra utfart
Science Park, södra utfarten, Dag Hammarskjölds väg.

Bilförare aktar sig för bilar. De flesta kör inte ens fram till gatukanten. Det gula strecket visar sex meters ficka. Det finns ingen väjningslinje vid gatan, men stopptecken och stoppstreck före gångcykelbanan.

 

Science Park Norra utfart
Science Park norra utfarten, Dag Hammarskjölds väg.

Samma sak vid norra utfarten. Gula strecket är 6 meter. Bilisterna drar sig för att köra fram till kantstenen. Detta trots att närmaste körfältet är avstängt före korsningen. (Taxiföraren har stannat extra tidigt av aktsamhet om måttbandet på gatan). Om vägen på ett tydligt sätt inte blir tvåfilig förrän efter utfarten, kan utkörande bilar – och inkörande – tryggt hålla sig mellan körbana och cykelbana.

Science park Utfart Sjukhusvägen
Science Park utfart Sjukhusvägen

När vi svänger ner på Sjukhusvägen har cykelbanan fått tillskott av cyklister från Kåbo, Eriksberg och skolorna på andra sidan Dag Hammarskjölds väg. Ändå är gång- och cykelbanan smalare än längs Dag Hammarskjölds väg, bara 4 meter. Dessutom är det en brant backe. Medan cyklister på väg nerför kommer upp i 30 km/h utan att trampa, vinglar mötande cyklister uppför backen i 10 km/h. Det är långt ifrån en snabbcykelväg.

Men det finns gott om utrymme på bilvägen att ta i anspråk. Den är 9,2 meter bred, men behöver bara 6 meter när trafiken får hålla högst 40 km/h med den nya fartgränsen.
Egentligen är utfarten onödigt för alla utom vissa godstransporter. Science Park bör inte ha bilutfarter riktade mot centrum. Vill man minska biltrafiken, och särskilt i centrum, bör utfarterna riktas utåt, mot kringlederna.

 

Ulleråkersvägen Sjukhusvägen
Ulleråkersvägen

Korsningen mellan Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen är en farlig korsning för cyklister. Många cyklister, från bägge håll, samt fotgängare. Nerför backen håller cyklister 30 km/h om man inte bromsar.

En bilist från Ulleråkersvägen som vill svänga vänster uppför Sjukhusvägen måste invänta att det blir tomt på fotgängare och cyklister från bägge håll, samt biltrafik från bägge håll – samtidigt.

Bättre är att skapa en ficka mellan cykelbanan och vägen så att de enbart behöver titta efter fotgängare och cyklister först. Den gula linjen visar 6 meter. Det innebär att cyklister och fotgängare får göra en rejäl krök. Inte roligt i hög fart när det är halt (även om sträckan sopsaltas). Men kröken behöver inte bli så stor om man tar 3,20 meter i anspråk för den överdrivet breda Sjukhusvägen.

Principen för cykelöverfart

Skylt Cykelöverfart
En cykelöverfart ska skyltas med en särskild cykelöverfartsskylt. Skylten är olycklig, eftersom den lätt kan tolkas som övergångsställe. Och på ett övergångsställe har bilister bara väjningsplikt gentemot fotgängare.

Cykelöverfart Trafikstyrelsen
Dock förstärks cykelöverfarten av obligatoriska väjningslinje, förutom de gängse ”sockerbitarna” som markerar cykelbanan. Den ska vara hastighetssäkrad, vilket betyder att 85 procent av motorfordonstrafiken inte kör fortare än 30 km/h. (30 km/h dödar bara fem procent av de oskyddade trafikanterna vid en kollision.) Vanligtvis innebär det antingen vägbulor innan eller upphöjd bana.
Som vanligt saknas cyklistperspektivet. Det finns ingen skylt för cyklisten som visar att hen cyklar på ”huvudled”.

Fakta:
Cykelöverfart = korsande fordon har väjningsplikt.
Cykelpassage = cyklister har väjningsplikt.
Infört 1 sep 2014
Observera det något förvirrande förhållandet att dagens definition av cykelpassage tidigare kallades cykelöverfart.

 

Förslag till utformning av cykelöverfarter – SKL
Cykelpassager och cykelöverfarter – Transportstyrelsen
Uppsala cykelöverfarter – Uppsala kommun
Cykelfrämjandet i Uppsalas syn på Valsätra snabbcykelled, mars 2015

Dela!