Cykeln – när Uppsalabon själv väljer

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Debattartikel i UNT.se 9 november 2016

Uppsala är en bilstad där många cyklar. Medan översiktsplanen fokuserar på externcentra, kollektivfiler och bilbroar väljer Uppsalaborna att cykla, enligt senaste resvaneundersökningen. Cykeln har blivit det vanligaste resesättet före bilen, men det märks inte i kommunens framtidsplanering. Det är milt sagt häpnadsväckande att det vanligaste och det mest hållbara transportmedlet förbigås.

uppsalacyklar2
Skolgatan-Svartbäcksgatan är korsningspunkt för två olika huvudstråk.

Till 2050 kan Uppsalas befolkning öka mellan en och två tredjedelar. Det betyder att tätortens 150 000 ska rymma ytterligare 50-100 000 invånare. I denna nära och förtätade stad räknar översiktsplanens trafikprognos med att andelen resor med cykel minskar till 23 procent och bilens andel ökar till 45 procent, om inga åtgärder görs!

”Trafikrevolutionen sker i detta nu med ett diskret pling. Medan alla planer går ut på att folk ska byta bilen mot bussen, har uppsalaborna valt cykeln. Cykeln är sedan 2015 det främsta sättet för person-transporter i stan.”


Motortrafiken lever och frodas i Uppsala idag
och översiktsplanen traskar ytterligare 35 år in i bilsamhället. Det blir nya bilbroar, och externcentra upphöjs till stadskärnor. Idag tar motortrafiken över även gator i centrum och bostadsområden, medan de gående får trängas med cyklisterna. Vi ser nya exempel på von Kraemers gata, Sysslomansgatan och i Kungsängen.
En förtätning gynnar cykeltrafik sägs det, men vid bägge byggena vid polishuset och Gränby C blir gångcykeltunneln farlig. Den närmaste framtiden går i samma stil: Vid Årsta torg försvinner en gångcykeltunnel under Fyrislundsgatan. Rakt igenom Ulleråker får kollektivtrafiken eget stråk, medan cyklisterna får kryssa bland fotgängarna på Ulleråkers torg. Det finns få om ens något exempel där motorfordonens framfart står tillbaka för cykeln.

I översiktsplanen finns ingen diskussion om cykelns betydelse, varken för trafiken eller stadsmiljön. Därför pekar planens trafikprognos i totalt fel riktning. Städer som London, Manhattan, Bogotá, Paris, Barcelona och Hamburg börjar göra det Amsterdam och Köpenhamn redan gjort – prioritera cykeln före bilen på gata efter gata. Uppsala borde inse skiftet mot framtiden. För trafikrevolutionen sker i detta nu med ett diskret pling. Medan alla planer går ut på att folk ska byta bilen mot bussen, har uppsalaborna valt cykeln. Cykeln är sedan 2015 det främsta sättet för persontransporter i stan.

Trafikanalysens prognos för 2050 är att cykelns andelar minskar kraftigt och bilens ökar om inga åtgärder görs, men redan efter fem år är utvecklingen totalt motsatt.

rvu2015trafikanalys
Hoppsan! Bil och cykeltrenderna avviker dramatiskt från prognosen!
Reseandelar i %. Streckad linje: Prognos för 2050 utan styrmedel enligt Trafikanalys enligt ÖP.

Heldragen linje: Utfall 2015 enligt Resvaneundersökning 2015.

Uppsalabon väljer allt oftare cykeln och mer sällan bilen. I stadskärnan är bilens reseandel redan nere i 26 procent! Hälften av de boende i Luthagen och Fålhagen väljer cykeln. Även i Sävja och Sunnersta väljer man allt oftare cykeln. Enligt resvaneundersökningen 2015 väljer boende i Ulleråker cykeln för 43 procent av sina resor och bilen i 32 procent. På en kvarts cykeltur kommer 10 000 Rosendalsbor att nå centrum, resecentrum, Kungsängen, Boländerna och Ultuna.

En 50-procentig trafikandel för resor med cykel inom staden framstår som möjlig. Det är den redan sedan länge i nederländska Groningen, en stad lik Uppsala i många avseenden. Med cykeln som det prioriterade fordonet i staden skulle Uppsala 2050 vara en attraktiv stad. Stadsdelarnas befintliga centra gynnas då medan externcentra motarbetas, särskilt när det gäller dagligvaror. Utan genomfartstrafik i innerstaden minskar problemen med buller och luft drastiskt eller försvinner. Mer av gaturummet kan användas för gående vistelse och grönska, eftersom cykelfartsgator – där bilen är gäst – kräver mindre plats. Inga särskilda bussfiler behövs när biltrafiken minskar. Svängfiler kan tas bort.

Kort sagt, politiker, trafikplanerare och stadsplanerare: Utgå från cykeln när ni planerar för ett hållbart Uppsala! Och få en attraktiv stad tillgänglig för alla – även bilburna.

Cykelfrämjandet i Uppsala

Uppsala Resvaneundersökning 2015

Dela!