Trafikutskottets synpunkter på Uppställningsspår Pilekrogen i Mölndal

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Trafikverket har påbörjat projektering för uppställningsspår i Pilekrogen i Mölndal, som är tänkt att vara färdigt 2029. I samrådsfasen har Cykelfrämjandet blivit tillfrågade om synpunkter. Vi i trafikutskottet har granskat samrådshandlingarna och skickat nedanstående svar. Som underlag har vi utgått från en tråd i gruppen Cykla i Göteborg på Facebook, där flera viktiga aspekter lyftes.

  1. Trafikverkets förslag medför flera skarpa svängar som gör det svårare att navigera, försvårar samspel med andra trafikanter, försämrar komforten och ökar halkrisken vid halt underlag, vilket motverkar villigheten att använda cykeln för pendling. Den största olycksrisken för cyklister är vid korsningen med Kungsbackavägen, och korsningen kan vid mindre lyckad utformning bli ett hinder för att fler ska kunna känna sig säkra på cykel på sträckan. Vi vill därför förorda två alternativa dragningar för infarten till området i norra änden, dels via den gamla bron vilket nämns som ett alternativ av Trafikverket, dels ett eget förslag. I figur 1, alt. 1 utförs en cykelpassage eller cykelöverfart över Rävekärrsgatan och därefter liknande över Kungsbackavägen. Siktlinjerna blir rakare och cyklister kan närma sig korsningen vinkelrätt mot vägen med bra uppsikt, istället för att vid två tillfällen korsa efter att ha cyklat jämte biltrafiken.Alt. 2 använder nuvarande bro, och medger även detta bättre uppsikt vid korsning av Kungsbackavägen. I detta alternativ blir det avgörande att den regionalt viktiga cykelvägen prioriteras i korsningen med den lågt trafikerade anslutningsvägen, och att tvära svängar undviks.

    I valet mellan alternativen ser vi Alt. 2 som mest fördelaktigt eftersom passagen över Rävekärrsgatan kan undvikas

    kartvy över norra anslutningen till planområdet, med två nya sträckningar inritade: alternativ 1 över nuvarande bro, och alternativ 2 över Rävekärrsgatan och därefter Kungsbackavägen

    Figur 1. Alternativa anslutningar i områdets norra del.

  2. Vi ser gärna att man undersöker att anlägga cykelbanan närmre Kålleredsbäcken, vilket skulle göra dragningen mindre krokig och upplevelsen att cykla mycket trevligare med ett större avstånd från både motorvägen och uppställningsspåren.
  3. Omledningen under byggtiden behöver ses över då det är stor påverkan under en lång tid. Ett förslag från medborgare i närområdet som vi vill lyfta är att anlägga cykelbana längs med Kungsbackavägen från Rävekärrsgatan till anslutningen i områdets södra ände. Denna cykelbana kan byggas för permanent bruk och ökar tillgängligheten med cykel för de bostäder som ligger längs Kungsbackavägen. Som omledning under byggtiden blir påverkan för pendlingscyklister liten jämfört med ordinarie sträckning.

Dela!