Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-11-25

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 25 november 2022.

Handling 12 – Yrkande S, V Mp om grundskolebarns möjlighet att cykla och gå till skolan

Bra att principlösningar ska tas fram och brister i stadens skolvägar kartläggs för att stärka barns möjligheter att röra sig fritt till fots och på cykel till skolan. Här har vi några förslag som kan bidra till att nå stadens mål om att 70 procent av barnen ska gå och cykla till skolan.

Vi föreslår att till alla F-6-skolor ska minst en sammanhängande “skolcykelväg” finnas som kopplar skolan till större cykelstråk. Skolcykelvägen ska ha tydliga utformningskrav vad gäller bredd, separering, korsningar, skyltning mm. Om så krävs ska skolcykelväg prioriteras över biltrafik, t ex genom att enkelrikta bilvägen om bredden inte räcker. Även en avsläppningszon för skjutsande vårdnadshavare minst 250 m från skolan skulle öka tryggheten samt gång och cykelns konkurrenskraft gentemot bilen.

Beslut
Inget, ärendet bordlades till nästa möte

 

Handling 27 – Upprustning av kanalmurar

Vi är positiva till åtgärden då den möjliggör ett sammanhängande cykelstråk ända från Gullbergsån till den nya cykelbron vid Casinot.

Cyklandet behöver öka varje år för att nå stadens trafik- miljömål. Den långa genomförandetiden gör att det är viktigt att kanalmursprojektet inte bara bidrar till att nå ett ökat cyklande när det är färdigställt år 2043, utan också under genomförandet. I dagsläget är det största hindret för ökat cyklande i staden de bristande omledningarna i samband med byggen. Vi efterlyser därför åtgärder som färdigställer cykelstråket inom 5-10 år och att det är framkomligt under byggtiden. Cykelstråket bör senast vara klart till Allélänkens (år 2029) och cykelbrons (år 2031) färdigställande.

Beslut
Att bifalla trafikkontorets förslag

 

Handling 31 – Trafiksäkerhetsplan

För att förbättra trafiksäkerheten föreslår vi följande:

  • 30 km/h som utgångspunkt, se vårt yttrande om hastighetsgränser.
  • Intelligentare trafiksignaler som ger mjuka trafikanter mer grönt istället för att göra det lockande att gå/cykla mot rött när annan trafik saknas.
  • Ta vara på allmänhetens felanmälningar bättre, med obligatorisk återkoppling på ärendet och snabbare respons. Felanmälningarna bör också hanteras mer systematiskt och inte som enskilda problem. En systematisk och lärande hantering kan exempelvis motverka att samma fel uppstår igen.
  • Kvalitetssäkra TA-planer (tillfällig trafikanordningsplan) och deras efterlevnad. Trafikkontoret måste sluta godkänna undermåliga TA-planer som strider mot stadens riktlinjer, exempelvis där cykelbanan stängs av alltför lättvindigt. För entreprenörer som systematiskt inte följer TA-plan bör vite i större utsträckning utdömas. Idag resulterar det oftast bara i en tillsägelse.

Beslut
Att bifalla trafikkontorets förslag. S, V, Mp inkom med ett yttrande (sid 65) om att de förväntar att förvaltningen beaktar de synpunkter som Cykelfrämjandet har lämnat på trafiksäkerhetsplanen.

 

Handling 35 – Ekonomisk lägesrapport per oktober 2022

Prognosen för nyinvesteringar i år är 600 mnkr jämfört med budgeterade 1 019,3 mnkr. Som orsak anger Trafikkontoret implementering ett nytt arbetssätt som leder till tidsförskjutningar. Varför är det just investeringsområde Resor med cykel som drabbas hårdare än andra områden?

Beslut
Inget

 

Handling 39 – Engelbrektslänken

Handling saknas vid yttrandets författande. Men vi har varit dialog med TK angående bristerna på den planerade cykelbanan vid korsningen Engelbrektgatan/Skånegatan som är en del av pendlingscykelstråket. Tidigare svar från TK som gavs till nämnden i mars bygger på ett missförstånd om att Cykelfrämjandet efterfrågar separat ljusreglering för cykel.

I kartan nedan har vi markerat en 90-graderssväng (B) och en nästintill 90-gradig sväng (A). Den föreslagna utformningen är problematisk eftersom den bortser från det faktum att cyklar är fordon på hjul som kräver svängradier och inte kan svänga i 90 grader. Så snäva svängar ökar svårighetsgraden och ökar halkrisken vid halt underlag. Speciellt den 90-gradiga svängen vid B kommer att vara helt omöjlig att genomföra utan att inkräkta på den mötande cykelfilen eller att gena över kanten. Dessutom hamnar cyklisten jämsides med körbanan och får följaktligen bilarna i ryggen. Den plötsliga riktningsförändringen försvårar samspel då bilister upplever att cyklisten plötsligt ”kastar sig” ut.

Bild: Tvära svängar nära körbanan döljer cyklistens intentioner för bilisten. Det ser ut som att cyklister som skall norr och söderut istället skall västerut och därmed inte korsa körbanan. Bilden är trafikkontorets ytskiktsplan som är arbetsmaterial.

Vi vill helst att hela linjeföringen förbättras men vårt minimikrav är att svängarna (A och B) rätas ut för att förbättra säkerheten.

Beslut
Inget

 

Cykelfrämjandet Göteborg i november 2022

Dela!