Yttrande inför stadmiljönämndens möte 2024-03-22

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet i Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 22 mars 2024:

Handling 10 – åtgärdsförslag med anledning av 2023 års underskott

Det finns två besparingar som är små men drabbar cyklister hårt:

Punkt 2, vinterväghållning

Vi ser med oro på att föreslagna besparingar på vinterväghållning i stor utsträckning gäller cykelinfrastruktur. Det kommer att drabba cyklister hårt eftersom cyklisters framkomlighet begränsas kraftigt även vid små mängder snö eller vid halka. Deras säkerhet äventyras också mycket mer än skyddade trafikanters.

Under de senaste tre vintrarna har många cyklister uttryckt att vinterväghållningen varit undermålig. Många har dagligen delat sin frustration över detta i Facebook-gruppen Cykla i Göteborg. Känslan blir att Göteborg är en stad som lovar stort men håller tunt i ambitionen att bli en cykelstad. Ytterligare besparingar riskerar att försvåra arbetet med att bygga förtroende hos stadens cyklister, vilket än mer minskar möjligheterna att nå målen om ökat antal cyklister.

  • Vi föreslår att ledamöterna i nämnden ber förvaltningen om förslag där en i sammanhanget liten besparing (5 av 140 miljoner kronor) inte drabbar cyklister i lika stor utsträckning.

Punkt 6, Framtidsgatan

Projektet Framtidsgatan på Herkulesgatan väckte stort engagemang med över 600 inkomna förslag och uppmärksamhet i Facebook-grupper. Att avbryta projektet så nära mållinjen riskerar därför stor negativ uppmärksamhet. Staden behöver bli bättre på att förverkliga enkla, snabba åtgärder och hitta de former som Pilotområde cykel ännu inte funnit.

Ett sådant pragmatiskt sätt att arbeta med omdisponering av befintligt gatuutrymme har potential att bli riktigt bra. Det följer till exempel Oslos och Paris framgångsrecept: Omdisponera utrymmet från bil till cykel med snabba åtgärder i väntan på eventuell permanent ombyggnad av gatan.

  • Vi föreslår att ledamöterna i nämnden ber förvaltningen om ett annat besparingsförslag, eller åtminstone säkerställer att projektet genomförs, om än vid ett senare tillfälle.

Handling 17 – prissättning Styr och ställ

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag om att rabattera Styr och ställ för att nå fram till nya användare. Det kan vara en av många små åtgärder för att nå målen i cykelprogrammet om ökad cykling. Tillfälliga rabatter kan vara ett sätt att få nya användare att ta steget, och kopplingen till kollektivtrafik har visat sig vara ett framgångsrecept i till exempel Nederländerna.

  • Cykelfrämjandet föreslår att ledamöterna i nämnden ställer sig bakom förslaget.

Dela!