Yttrande inför TN-mötet 2022-04-21

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets önskar att skicka nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 21 april 2022. 2022-05-01: Uppdaterat med trafiknämndens beslut

13: Framtida utformning Linnéplatsen

Då hållplatsområdet kommer expandera samtidigt som projektet redan nu tar utgångspunkt i att kapacitet för bil bibehålls är vi oroade för att cykeltrafiken i slutändan får ytorna som är över. Detta är olyckligt eftersom Linnéplatsen är en av de platser där cykeltrafiken kommer att öka mest i Göteborg om staden skall nå sina trafik- och miljömål.

Dragningen av en pendlingscykelbana genom ett trångt hållplatsområde är problematiskt. Det behöver motverkas på alla sätt och bör ges särskild uppmärksamhet i vidare utredningsarbete.

Stråk och kopplingar mellan Linnégatan (öst- och västsida), Slottsskogens entré, Övre Husargatan, DH boulevard och Per Dubbsgatan behöver utredas snarast för att möjliggöra bra cykellösningar.

Cykelbana genom välbefolkat hållplatsområde. Sid 13 i presentationen av spårlösningar på Linneplatsen

Beslut
Inget.

20: Upprustning av kanalmurarna

Vi delar förvaltningens slutsats att scenario 3B ger mest nytta. Den bidrar till stadsliv och möjliggör ett sammanhängande cykelstråk från Gullbergsån till den nya cykelbron vid Casinot. Nyttan med den nya cykelbron skulle öka betydligt samtidigt som flera barriärer som Centralenområdet, Brunnsparken och Göta Älv reduceras. Sträckan har potential att bli den med högst cykeltrafik i Göteborg och därmed bidra stort till att nå målet om ett ökat cyklande och en hållbar stad. För att inte exkludera grupper som idag avstår från att cykla på grund av rädsla är det viktigt att sträckan utformas med cykelbanor separerade från motortrafik och med bredder enligt cykelprogrammet.

Beslut
Att skicka det på remiss till berörda bolag och nämnder i Göteborgs Stad att utreda om projektet kan beslutas om i etapper.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i april 2022

Dela!