Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-09-22

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 22 september 2022. 2022-10-15: Uppdaterat med trafiknämndens beslut.

Handling – 7 Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg

Vi vill att gående och cyklister värnas genom att 30 km/h ska användas på fler gator än vad utkastet föreslår (lokalgata-bostadsgata och i närheten av skolor).

30 km/h som utgångspunkt i staden är bra för barn, gående, cyklande och stadsliv. Det ger betydligt tryggare cykling i blandtrafik liksom där separerade cykelbanor korsar biltrafik. Det blir bl.a. möjligt för fler barn att cykla till skolan!

Ett bra ställe att börja införa 30 km/h är Pilotområde Kungsladugård-Majorna.

Beslut
Inget, ärendet bordlades till nästa möte

 

Cykelfrämjandet Göteborg i september 2022

Dela!