Åtgärdsförslag pilotområde Kungsladugård-Majorna

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Förslag på åtgärder för pilotområde för ökad verkställighet av cykelprogrammet, pilotområde Kungsladugård-Majorna

Skickat till trafikkontoret augusti 2022

Vi i Cykelfrämjandet gläds åt planerna att göra Kungsladugård-Majorna till ett pilotområde för cykling i Göteborg. I denna text presenterar vi några konkreta åtgärdsförslag för att öka trygghet och framkomlighet, inte minst för barn, äldre och människor med funktionsvariationer. Cykelprogrammets målsättning är att barn från 10-12 års ålder ska kunna cykla på egen hand i staden. Barnkonventionen är numer lag i Sverige – i beslut som rör barn ska barnets bästa prioriteras högst. Barns rörelsefrihet har en given plats i planeringen av framtidens stad. Åtgärderna skulle göra cykel och gång tryggare och mer attraktiva samtidigt som tillgängligheten med bil bibehålls.  

Åtgärdsförslagen innehåller följande punkter: 

  1. Sänkt bashastighet till 30 km i timmen 
  2. Cirkulationsplan 
  3. Dubbelriktad cykling på enkelriktade gator 
  4. Skapa bättre förutsättningar på centrala cykelstråk och länka ihop cykelvägnätet 

 

1. Sänkt bashastighet till 30 kilometer i timmen 

Trivector genomförde 2016–2017 en utredning av sänkt bashastighet i tätort på regeringens uppdrag, med fokus på konsekvenserna för oskyddade trafikanters trafiksäkerhet och trygghet. Där slås fast att en sänkning till 30 kilometer i timmen ger bäst effekt inom de mål som regeringen velat fokusera på:  

  • Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.  
  • Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska öka.  
  • Antalet omkomna inom vägtransportnätet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel. Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras.  

Trivector skriver: ”En sänkning till 30 km/h är ett närmande till den hastighet som anses vara dimensionerande hastighet i städer/tätorter utformade med människan i fokus. Med utgångspunkt i trafiksäkerhet och trygghet för gående och cyklister som studerats inom denna utredning, och med särskild hänsyn till barns, äldres och kvinnors förutsättningar och värderingar, är därför rekommendationen att införa 30 km/h som bashastighet i tätort.”  

Även Trafikanalys har gjort en utredning om sänkt bashastighet, där de bland annat lyfter fram minskat buller som en viktig fördel, liksom att klimatutsläppen, under rätt förutsättningar, minskar vid lägre hastigheter.  

En engelsk simulatorstudie från 2010 på barn i åldern sex till elva år visade att barnen kunde bedöma när det var säkert att korsa gatan, om bilisterna körde max 30 km/h. 

För bästa effekt bör omskyltning till den nya hastigheten kombineras med fartdämpande och trafiklugnande utformningar av gaturummet. 

 

2. Inför en cirkulationsplan 

Cirkulationsplan har införts i den belgiska staden Gent. I ett webbinarium av Naturvårdsverket beskrivs cirkulationsplan som ett effektivt sätt att minska transporternas klimatpåverkan. Cirkulationsplanen ses som en genväg till att underlätta cykel och gång i en stad. Efter införandet av cirkulationsplanenen sågs följande förändringar: 

  • Ökning av andelen cykelresor med 60 procent 
  • Minskning av antalet trafikolyckor med 30 procent 
  • Minskning av halten av kväveoxider i luften med 18 procent 

Cirkulationsplan innebär ett område i delas in i ”tårtbitar” som privatbilister inte kan ta sig emellan utan att först ge sig ut på en ringled. Alla gator kan fortfarande vara tillgängliga för bilister. Här finns ett förslag på ”tårtbitar” som Kungsladugård-Majorna skulle kunna delas in i. Det skulle innebära full tillgänglighet för privatbilister, med undantag för en kort bit av Mariagatan mellan Mariaplan och korsningen med Älvsborgsgatan. Däremot skulle de behöva ta sig ut på Oskarsleden/Högsboleden för att ta sig mellan tårtbitarna. Det är fullt genomförbart enbart med hjälp av skyltning (till exempel förbjuden höger-/ vänstersväng). Det är viktigt att också se till att de nya reglerna efterföljs, förslagsvis med någon slags fysiska hinder för privatbilar men som räddningsfordon kan ta sig igenom.  

 

Förslag på cirkulationsplan Kungsladugård-Majorna. Kartkälla: Google Maps

 

3. Dubbelriktad cykling på enkelriktade gator. 

Detta är en enkel åtgärd som underlättar cykling.  

 

4. Skapa bättre förutsättningar på centrala cykelstråk och länka ihop cykelvägnätet

Det finns framför allt tre stråk där cyklingen behöver bättre förutsättningar: Slottskogsgatan och Sandarna-Mariaplan-Stigberget samt Sandarna-Jaegerdorff-Stigberget.  

På Slottsskogsgatan nordväst om Mariaplan är cykelbanan i norrgående riktning avbruten av parkering vid Dalheimers hus. Här kan gatuparkeringar tas bort och ersättas av cykelfält som läker ihop avbrottet i cykelbanan. Då blir det sammanhängande enkelriktad cykelbana hela vägen från Mariaplan till Jaegerdorffsplatsen och risken för ”dörrning” vid Dalheimers hus minskar markant. På Slottsskogsgatan öster om Mariaplan samt i dess fortsättning som Ekedalsgatan kan en rad gatuparkeringar på varje sida tas bort och ersättas med enkelriktade cykelfält och på så sätt läka ihop avbrottet i länken mot Slottsskogen.  

Cykelfälten bör utformas på ett sådant sätt att parkering på dem omöjliggörs för att minska risken att människor parkerar där de är vana att parkera och cykelfältet bara blir en skrivbordsprodukt. T ex med limmad kantsten och pollare som vid Engelbrektsgatan vid Park Avenue. Dock är det fördelaktigt om kantstenen har intermittenta avbrott så att cyklister lätt kan ansluta eller avvika från cykelfälten annat än vid korsningar. 

Karl Johansgatan behöver bli mer attraktiv för cykling.  Nuvarande pendelcykelbana längs Stenaterminalerna och Fiskhamnen fyller en viktig funktion men har påtagliga brister. Den är bitvis smal och trång samt innebär exponering för buller och avgaser. Bättre cykelförutsättningar längsmed Karl Johansgatan och Allmänna vägen behövs som komplement. Detta skulle kunna locka fler till att cykla. Cykling genom en trivsam stadsmiljö med möjlighet att stanna och göra ärenden har många fördelar.  

 

Vi tror att dessa åtgärder skulle kunna göra cykling tryggare, smidigare och på alla sätt mer attraktivt. Detta skulle bidra till uppfyllnad stadens mål om minskad klimat- och miljöpåverkan, renare luft, mindre buller och förbättrad hälsa för invånare i staden.  

 

Cykelfrämjandet i Göteborg 

Dela!