Yttrande inför TN-mötet 2022-02-10

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 10 februari 2022. Läs vidare nedan eller ladda ned vårt yttrande som PDF här. 2022-03-17: Uppdaterat med trafiknämndens beslut

Handling – 9 Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

Säröbanan är ett viktigt pendlingscykelstråk som nu riskerar att bli uppsplittrad med fler korsningar. En plan för fortsatt effektiv framkomlighet med cykel behövs; till exempel skulle cykelvägen kunna gå i ett eget stråk utanför Dag Hammarskjöldsboulevarden med en grön våg (finns bland annat i Köpenhamn) eller att korsande fordon får väjningsplikt. Förslag på olika åtgärder beskrivs på Boulevard utan cykelhinder.

Beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget med ÅVS fullgjort. Mp och V skickade in vårt yttrande som ett yttrande till trafiknämnden. M, L, C skickade in en yttrande där de skriver att framkomlighet och anspråk enligt cykelprogrammet för det utpekade pendelcykelstråket kommer att kräva flera åtgärder inom den mer tätbebyggda delen av boulevarden för att inte motverka ett ökat cyklande.

Handling – 18 Göteborgs Stads inriktning avseende avgiftsfri färjetrafik

Mycket positivt att Pumpgatan-Stenpiren föreslås bli avgiftsfri. Det lindrar älvens barriäreffekt fram till att den nya cykelbron står färdig

Beslut (2022-03-03)
Att hämställa till kommunstyrelsen att förhandla med Västtrafik om nytt avtal där Göteborgs Stad ska finansiera avgiftsfri färjetrafik åtminstone fram till och med år 2032 mellan Lindholmen och Stenpiren samt mellan Pumpgatan och Stenpiren.

Handling – 22 Göteborgsförslag 11496 – Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen

  • På västra sidan saknas cykelbana och på östra sidan är gående och cyklister ihopklämda på en underdimensionerad yta.
  • Dagens utformning av Redbergsplatsen utgör en barriär för cykling i östra Göteborg och motverkar målet om ökad cykling. Vi föreslår därför att trafikkontoret utreder Göteborgsförslag 11496.

Beslut
Att bereda Göteborgsförslag 11496 – Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen.

Handling – 31 Halvtidsuppföljning av cykelprogrammet

Prioritering ej i linje med trafikstrategin
Det framkommer att resurser prioriterats till stora infrastrukturprojekt för motortrafik och bostadsprojekt på bekostnad av cykelsatsningar (sid 26). Prioriteringen är inte i linje med trafikstrategin eftersom cykeln prioriteras så lågt.

Åtgärder görs ej där de har störst nytta
Cykelsatsningar i centrala staden har bortprioriterats eftersom där pågår många stadsutvecklingsprojekt (sid 4). De centrala delarna är just det som cykelprogrammet har velat prioritera (se cykelprogrammet sid 82), eftersom det gynnar flest cyklister och påverkar flest att börja vardagscykla. Men planerna för stadsutvecklingen gör tvärt om.

Nuvarande stadsutveckling hotar cykling
Det finns flera exempel på hur pendlingscykelleder blir sämre just i de centrala delarna:

  • Skeppsbrons pendlingscykelbana blir snarast ett gångfartsområde, likt Stenpiren och Gamlestads Torg.
  • Centralenområdets stora cykelbarriär förvärras av Hisingsbrons anslutningar. Områdets ökande flöden av gående och kollektivtrafik ställer också högre krav på tydligt definerade cykelstråk.
  • I Allén vid Haga station får cyklisterna skarpa svängar in mellan träden och överraskar därmed gående mer.
  • Vid Korsvägen får pendlingscyklister gångfartsområde och stora omvägar eller fler korsanden av körbanor än nödvändigt.
  • Vid Opalen kommer pendlingscyklister på Skånegatan tvingas svänga in på Engelbrektsgatan ett stycke fast de ska rakt fram.
  • I arbetet med Bangårdsviadukten lyfts kollektivtrafikprogrammet målbild koll 2035 fram medan cykel och cykelprogrammet inte nämns alls.

Cyklister kan inte få prioritet överallt, och i centrala delar är målkonflikterna störst. Men stadsutvecklingen prioriterar inte alls det glesa pendlingscykelnätet så som cykelprogrammet föreskriver. Det skjuts lättvindigt åt sidan så fort något annat behövs. Det är ingen bra väg mot ett ökat vardagscyklande.

Infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekten har potential att öka cyklingen (sid 26). Men denna potential går förlorad idag eftersom planerande och genomförande sett från ett cykelperspektiv är bristfälligt. Dessutom håller drift, underhåll och omledningar alldeles för dålig kvalitet, vilka är viktiga för att påverka cyklandet på kort sikt (sid 13).

Planerad utformning av nya Skeppsbron. En del av Stenpiren skymtar till höger. Att det går en pendlingscykelbana mellan husen i öst-västlig riktning syns varken här eller i visionsbilderna. Allt ser ut som ett gångfartsområde. Beskrivs i Skeppsbron vs cykelpendling.

Vinnande förslaget för station Haga ger Alléns pendlingscykelbana skarpa svängar mellan träden och för in dem mitt bland gläntans fotgängare. Beskrivs i Hagastationens cykelbanor.

Bristande underhåll
På sid 5 står det att vinterväghållningen fått en kvalitetshöjning genom införandet av saltningen och påföljande minskning i användning av stenflis. Vår uppfattning är dock att de senaste två vintrarna har inneburit en återgång till stenflis med påföljande försämring av vinterväglaget på cykelbanorna.

Bristande kompetens och genomförande
På sidan 35 står att”…kunskapen och kompetensen måste höjas i alla led för att uppnå cykelprogrammets intentioner.” För att hantera denna situation behövs en kontrollmekanism som säkerställer nivån hos de som är verksamma på stadens cykelbanor.

Beslut
Inget. Trafiknämnden antecknar den skriftliga informationen och den muntliga redogörelsen till protokollet. Mp och V skrev ett yttrande om att prioriteringen avviker från trafikstrategin, att de centrala delarna av staden behöver prioriteras och våra exempel på när stadsutveckling riskerar att förlora cykelperspektivet

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i februari 2022

 

 

Dela!