Yttrande inför Trafiknämndens möte 2021-08-27

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Vi har skickat följande synpunkter till Trafiknämndens ledamöter inför mötet på fredag.

Handling – 7 Godkännande av genomförandestudie Gatuanläggningar inom Centralenområdet

  • Misstagen vid Hisingsbrons anslutningar har gjort området till en större barriär med långa restider för cykel och får inte upprepas. Förslaget i genomförandestudien innebär fler stopp och ökad barriäreffekt.
  • Det är högprioriterat att det blir smidigt att ta sig fram i området och vidare till andra destinationer på cykel. Detta kan ske genom genom, färre konfliktpunkter, grön våg, väjningsplikt för motortrafik i möte med cyklister och/eller planskildhet.
  • Vi uppmanar Trafiknämnden att bifalla både MP, V-yrkandet om tidsmässigt effektiva pendelcykelstråk genom centralenområdet, och L, M och C-yttrandet om att både denna och kommande genomförandestudier borde kompletteras med handlingar som tydligt visar efterlevnad av cykelprogrammet. Även D-yrkandet berör behovet av bättre nord-sydlig framkomlighet för cykel till och från Hisingsbron.

Handling – 11 Godkännande av genomförandestudie Engelbrektslänken – en ny spårvägslänk

Handling – 12 Yttrande över detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan

  • I illustrationskartan föreslås pendlingscykelstråket Skånegatan försämras med tvära svängar som försämrar komforten och ökar halkrisken vid halt underlag. Det behövs en lösning som prioriterar pendlingscykeltrafiken högre och som är mer lik körbanans bekväma kurvor.
  • Hur ska en dubbelriktad cykelbana längs Engelbrektsgatans norra sida vid Heden kunna kopplas till den redan byggda banan som går på södra sidan vid Vasakyrkan? Borde endera banan flyttas så att de kommer på samma sida?

Svängfest Skånegatan

Från detaljplanens illustrationsritning. Röd linje visar dagens cykelbana och orange visar förslaget med skarpa svängar.

Handling – 13 Svar på uppdrag från trafiknämnden gällande genomförandestudie Per Dubbsgatan

Träden som skiljer cykelbana från gångbana tar tyvärr alldeles för mycket bredd. För att slippa bygga om i efterhand bör en ytsnål separeringsmetod användas, exempelvis nivåskillnad plus materialskillnad. Oavsett lösning är det viktigt att gångbanan inte blir mindre jämn än cykelbanan.

Vid in- och utfarten i öster ändrar cykelbanan plötsligt riktning i en knäck. Linjeföringen kan lätt få bilister att tro att cyklister inte tänker korsa utan fortsätta svänga in i området. Det kan leda till missförstånd och olyckor. Cykelprogrammet anger på sid 47 detta som dålig lösning och visar en bättre utformning.

Svängfest Per Dubbsgatan

Risk för missförstånd vid östra in- och utfartens plötsliga riktningsändring.

Det ensamma trädet närmast denna infart försvårar sikten som behövs för gott samspel mellan svängande bilist och cyklist. Det gäller speciellt när trädet är ungt och omges av skyddande stolpar med brädor på tvären. Trafikkontoret skrev att sikten är god även med träd, så det bör gå bra att göra detta till en cykelöverfart, dvs prioritera cykel precis som de intilliggande övergångsställena prioriterar gående. Men vi anser ändå att sista trädet behöver tas bort.

Hastighetsdämpningen för cyklister vid hållplatsområde tolkar vi som att cykelbanan höjs före och sänks igen efter området. Det menar vi är ett bra sätt. Vi hoppas verkligen att det inte är ännu ett försök med gatstensremsor.

Fråga – Ny trafiklösning vid Lillhagsvägen

  • Den nya trafiklösningen vid Finlandsvägen/Lillhagsvägens järnvägskorsning har många brister. Det saknas vägbom för gång- och cykeltrafikanter, vägvisningen är fel och det är cykling mot enkelriktat.
  • Varför är det så illa genomfört? Hur leder åtgärderna till förbättrad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter?

Se samtliga brister i bilagan längre ner i dokumentet

Fråga – Nya brister på Hisingsbron

  • Den nyöppnade västra cykelbanan på Hisingsbron är 4,5 m bred, vilket är bra. Men vid fastlandssidans brofäste smalnar den plötsligt av till 3 meter vid trots att man behöver mer bredd vid sväng. För biltrafiken har man gjort tvärtom – breddat i svängen.
  • När kan denna brist tänkas vara åtgärdad?

Smal Svängfest på Hisingsbron

Cykelbanans bredd krymper drastiskt när den behövs som mest

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i augusti 2021

Bilaga: brister ny trafiklösning vid Lillhagsvägen

1. Skyltningen öster om Lillhagsvägen är oförändrad och i riktning Tuve föreslår den att man cyklar i gräset/jorden där den gamla cykelbanan låg.

Gräsbeklädd psykelbana

Föreslagen “cykelväg” enligt skyltningen

2. Man tvingas cykla mot enkelriktat. Pilarna i asfalten som visar körriktning är oförändrade, vilket gör att man i riktning Tuve tvingas cykla mot enkelriktat. Det är redan ett problem att enskilda cyklister cyklar mot enkelriktat på cykelbanor i Göteborg och det är synd att Trafikverket och Göteborgs Stad uppmuntrar till detta.

Svängfest Lillhagsvägen

Trång och snäv cykling mot enkelriktat

3. Cykelbanan är endast 1,2 meter bred och dessutom med tvära svängar. Det är alldeles för smalt för dubbelriktad cykeltrafik. Cykelprogrammets minimummått är 2,4 meter för dubbelriktad och 1,6 för enkelriktad cykelbana. Bilarna har totalt 12 meter i körbanebredd fördelat på tre filer. Man skulle exempelvis kunna ta ett av körfälten i anspråk för att uppnå en lösning som är i linje med stadens trafikstrategi samt Göteborgs och Sveriges miljömål.

4. Sträckan är en del av omledningen av det populära Kvillestråket. Försämringarna får därför extra stora konsekvenser som inte kan anses som acceptabla. Nytt Kvillestråk skapas

5. Det saknas vägbom på gång- och cykelbanan i riktning Tuve.

6. Placeringen av hajtänderna för utformningen på väjningsplikten för den som färdas söderifrån på Lillhagsvägen gör att fordon som väntar mer eller mindre alltid blockerar den tänkta cykelpassagen. Då det är god sikt i korsning kan väjningsplikten med fördel placeras så att hajtänderna är innan cykelpassagen.Bil blockerar för barnet på cykelpassagen

Dela!