Glöm inte cykelpendlingsstråken och rädda Säröbanan!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet


Befintligar dragningar i rött och föreslagna i turkos. Data hämtad från plankartan och sidan 35-36 i planbeskrivningen

Cykelfrämjandet har framfört till Byggnadsnämnden att arbetet med ny översiktsplan behöver beakta pendlingscykelstråken. Inför tisdagens möte har vi också framfört att detaljplaneförslaget för bussgaraget förstör pendlingscykelbanan Säröbanan och Cykelfrämjandet vill därför att byggnadsnämnden återremitterar detaljplaneförslaget.

Handling 17: glöm inte cykeln. Handling 26: Rädda Säröbanan

Handling 17: I det fortsatta arbetet med ny översiktsplan behöver pendlingscykelstråken lyftas. Handling 26: Detaljplaneförslaget för bussgaraget förstör pendlingscykelbanan Säröbanan och Cykelfrämjandet vill därför att byggnadsnämnden återremitterar detaljplaneförslaget.

Glöm inte cykeln i översiktsplanen

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande engagerar sig djupt och detaljerat i kollektivtrafikens utbyggnad med flera referenser till Koll2035. Som kontrast behandlas cykling svepande och nästan alltid hopbuntat med gående. Begreppet pendlingscykelnät nämns inte alls, inte heller en enda referens till cykelprogrammet. Därmed missas att det krävs cykelplanering i milperspektiv med markreservat och försvar för ytor till detta glesa men viktiga nät. Ges pendlingscykelnätet inte stöd i ÖP kommer många projekt att betrakta det som vilken lätt prutbar cykelbana som helst.

Göteborg har antagit Parisavtalet och väntas inom kort skärpa det till 1,5-gradersmålet. Trafik orsakar en stor del av vår klimatpåverkan. Inget motoriserat färdsätt kommer i närheten av gång och cykling i klimatvänlighet. Även den klimatsmarta elbussen Electricity skadar klimatet mer än dubbelt så mycket som vanlig cykel i ett livscykelperspektiv. Och då är inte anläggning och underhåll av infrastrukturen medräknad, såsom GC-banor, vägar, järnvägar, tunnlar, broar mm.

För att vi ska klara vårt klimatåtagande måste så många som möjligt vilja göra sina vardagsresor med gång eller cykling. Det skapar ett spelrum för dem som måste resa mindre klimatsmart. Eftersom cykeln når väldigt mycket längre än apostlahästarna, behöver ÖP börja försvara utvecklingen av vårt glesa men så viktiga pendlingscykelnät enligt kriterierna i Cykelprogrammet. Det finns städer som kan. Vi borde bli en av dem.

En ÖP som inte ger aktivt stöd för rationellt vardagscyklande kommer att försvåra utvecklingen under lång tid. Det blir då upp till enskilda detaljplaner att avgöra om de vill behandla sin del av ett utpekat pendlingscykelstråk bättre än en oprioriterad cykelbana, och det har inte alltid gått bra.

Rädda Säröbanan

När vi i februari 2019 uppmärksammade planerarna på att pendlingscykelstråket hade glömts bort i planerna och fick med oss trafiknämnden på att rädda cykelstråket hade vi förhoppningen att detaljplanen skulle anpassas till detta. Men originalplanen för utfarterna från bussdepån har behållts och, istället för att anpassa utfarternas utformning efter hur pendlingsstråket går, så har pendlingsstråket flyttats så att det får göra plats åt bussutfarterna. Cykelfrämjandet motsätter sig inte att pendlingscykelstråket flyttas i sig, men den föreslagna dragningen är oacceptabel med svängfester och lutning. Planförslaget innehåller flera försämringar och frågetecken som behöver åtgärdas innan det kan tillstyrkas. Cykelfrämjandet vill därför att byggnadsnämnden återremitterar detaljplaneförslaget så att stadsbyggnadskontoret kan inarbeta och besvara följande punkter:

Östliga grenen (huvudbanan)

 • Detaljplanen anger att trafikmängderna till bussdepån blir små. Den nya gatan som korsar cykelbanan kanske inte behövs. Förlängningen av Antenngatan borde räcka och pendlingscykelbanan behöver inte påverkas.
 • Den svängfesten som det läggs upp till i illustrationen är en kraftig försämring av framkomlighet och säkerhet som är oacceptabel
 • Är den planerade korsningen mellan bussvägen och cykelbanans östra gren en plankorsning
  eller en planskild korsning? En plankorsning vore enorm försämring för framkomlighet och
  säkerhet helt i onödan.

 • Förgreningen mellan cykelbanorna går från att vara en Y-förgrening med acceptabla
  kurvradier för den östra cykelbanan till en T-korsning som ger 90-graders sväng för den
  östra förgreningen. Detta är en försämring av framkomligheten med ökat olycksrisk.

 • Vad blir det för lutningar för den föreslagna dragningen?

Västliga grenen (Antenngatan)

 • Bygg åtminstone cykelöverfarter för att lindra försämringen.
 • Cykelbanan borde kanske hellre placeras på öster om Antenngatan så man slipper korsa den
  två gånger?

 • Höjdskillnaden blir för stor mellan den västra grenen av cykelbanan när den ansluter till den
  östra?

Dela!