Cykelfrämjandet yttrar sig om ny bussdepå intill Säröbanan

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Vi har skickat in nedanstående yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

Staden planerar en ny bussdepå vid Radiomotet intill Säröbanan, en av stans populäraste cykelbanor och utpekad som sk pendelcykelstråk. Cykelfrämjandet har tagit del av planbeskrivningen, och vi är oroliga för att pendlingscykelbanan försämras.

I planbeskrivningen framgår att bussarna ska nå depån dels via Radiovägen, dels via en ny utfart till Radiomotet. Den nya utfarten korsar dagens pendlingscykelbana i samma plan. Planbeskrivningen anger dock att pendlingscykelbanan ska flyttas väster om Antenngatans förlängning, och göra en nittiograderssväng via Antenngatan och Radiovägen. Det finns redan en cykelbana i den sträckningen, men det är inte den som är dagens pendlingscykelbana. Pendlingscykelbanan går idag i en genare sträckning en bit österut, och korsar Radiovägen planskilt.

Stadens cykelprogram (Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Trafikkontoret Rapport 2:2015) anger att pendlingscykelbanor ska tillåta cykling med en medelhastighet av minst 20 km/h på en sträcka av 2 000 meter, och ge möjlighet till säkra omcyklingar, oavsett cykelvolymer.

Planbeskrivningen beskriver inte hur detta ska uppnås om pendlingscykelbanan dras i en omväg och en tvär sväng via Antenngatan och Radiovägen.

Vidare är det anmärkningsvärt att det saknas en karta i planbeskrivningen som visar hur pendlingscykelbanan påverkas. Det motiveras inte heller varför depån behöver en ny utfart i plan, när det redan finns en planskild förbindelse mellan Radiomotet och Antenngatan via Radiovägen.

Om den nya utfarten är nödvändig kan pendlingscykelbanan dras i en skärning genom kullen, under utfarten. Det skulle minska höjdskillnaden på cykelbanan. En annan lösning vore att dra om pendlingscykelbanan i en ny, genare, planskild sträckning öster om Järnbrottsmotet.

Cykelfrämjandet anser att staden bör återkomma med en lösning på hur pendlingscykelbanan förbi depån kan utformas för att nå upp till kraven i stadens cykelprogram. Det kan ske exempelvis genom att undvika korsning mellan bussgata och pendlingsbana, eller låta dem korsa planskilt. Lösningen bör redovisas med en karta som tydliggör konsekvenserna för cykelbanorna.

Cykelfrämjandets göteborgskrets

Dela!