Yttrande detaljplan Hedentorpsvägen

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

Kristianstads kommun avser att förstärka vallarna runt Helge å, vilket kommer ta en del av nuvarande Hedentorpsvägen i anspråk. För att hantera området har man skickat ut en detaljplan på samråd. Cykelfrämjandet Kristianstad har granskat planförslaget och avstyrker den i sin helhet. Det anmärkningsvärda är att det finns inte mindre än sex olika (!) strategi- och kontraktsdokument i kommunen som talar om att öka andelen cyklande och kollektivtrafikresenärer samtidigt som personbilstrafiken behöver minska kraftigt. Långebrogatan ska omdanas till stadsgata med den planerade bebyggelsen ”Vilans strandängar” som enligt förstudien ska vara särskilt lätt att leva i utan bil.

Ändå utgår hela planförslaget från att biltrafiken ska öka, man reserverar därför mark och skisserar upp för ökad biltrafik med fyrfilig genomfartsled där hög hastighet och hög trafikvolym dominerar gatan. Man stödjer sig på en nyligen genomförd trafikutredning som, när man läser den, inte någonstans föreslår kapacitetshöjande åtgärder för Långebrogatan. Istället talar trafikutredningen om att ökad förekomst av fotgängare och cyklister kommer ställa krav på fler möjligheter att ta sig över gatan, inte färre som en breddning ger.

Vi anser att planförslaget

  • befäster bilens dominerande ställning i stadsrummet utan att ta hänsyn till oskyddade trafikanters behov
  • är helt oförenligt med kommunens strategier för trafik och miljö.

Vi föreslår istället att

  • kommunen följer de antagna strategierna för trafik och miljö
  • Hedentorpsvägen inte behålls som en genomgående biltrafikförbindelse
  • cykelförbindelsen (åtgärd C10 i trafikplan) över gamla banvallen utförs med gemensam anslutning till Långebrogatan med Bromsaregatan

Bilden i inlägget illustrerar kommunens tänka jätterondell och den breddade Långebrogatan, samt Cykelfrämjandet Kristianstads alternativa förslag för området som rimmar med kommunens strategidokument och områdets plan för att bli mer stadslik.

Ladda ner vårt yttrande i PDF-form, Hedentorpsvägen yttrande, 172 kb

Dela!