Yttrande, gång- och cykelbro Packhuskajen–Hugo Hammars kaj

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har lämnat följande yttrande till samrådsunderlaget för tillståndsansökan om vattenverksamhet med mera, för bygget av en ny gång- och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj:

Älven utgör en monumental barriär och hindrar ett hållbart aktivt resande. En ny gång- och cykelbro är en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå stadens och landets trafik- och miljömål om ett hållbart resande. Cykelfrämjandet stödjer till fullo Göteborgs Stads ansökan om vattenverksamhet enligt kapitel 11 i miljöbalken och hoppas att tillståndsprocessen går skyndsamt så att bron kan färdigställas snarast möjligt.

Tankar för fortsatt arbete 

Här kommer Cykelfrämjandets inspel med saker som är viktigt att tänka på i det fortsatta arbetet för att bron ska bli bra.

Brotyp
Brons öppningsmetod bör väljas så att öppningstiden minskas i största möjliga utsträckning. Samtidigt bör höjden och lutningen på bron vara så låg som möjligt för att göra bron attraktiv för en mångfald av människor på cykel.

Anslutningar
Förutom själva brons utformning är anslutningarna till bron från stadens cykelnät viktiga för att den ska vara attraktiv att använda. Detta glöms ofta bort i stadsutvecklingen.

  • Bristen på koordinering och cykelns låga status i stadsutvecklingen gör att andra stadsutvecklingsprojekt riskerar att motarbeta målet om att göra staden mer cykelvänlig. Exempelvis förslaget Operagatans boulevardplaner på Västlänken etapp Kvarnbergets tak som helt saknade koppling mellan cykelbron och framtida Norra Hamngatans cykelstråk. Lyckligtvis stoppades detta av nämnden i mars 2023, vilket GP rapporterade om.
  • Anslutningarna på Hisingssidan: Här behöver cykeln vara prioriterad och koppla på ett genomtänkt sätt till andra större cykelstråk på Hisingen. Detta gäller även i byggskedet vid framtida exploateringar av området vid anslutningarna.
  • Vid anslutningen på Packhuskajen kommer det stora flöden av trafikanter som korsar varandra. Här behövs väl tilltaget med utrymme, tydliga spelregler och god sikt för att underlätta samspel.
  • Det är viktigt att inte återupprepa misstagen vid Hisingsbrons anslutningar på fastlandssidan med svängfester, för lite utrymme och frekventa stopp.

Separering
Tydlig utformning av separering mellan gående och cykel, genom t.ex. nivåskillnad, mjuka pollare, färgbeläggning, symboler, skyltar. Konventionell linjemålning anses inte vara en bra separering, vilket också cykelprogrammet betonar. Cykelprogrammet (sidan 45) förespråkar separering genom avvikande material som exempelvis några rader smågatsten eller så kallade ränndalsplattor alternativt en skiljeremsa som exempelvis kan utgöras av en grönremsa. 

Tillräckligt avstånd till hinder i anslutning till cykelbanan, dvs. inga längsgående räcken i direkt anslutning till cykelbanan som på Hisingsbron. Räcken bör placeras med ett avstånd till cykelbanan så att den effektiva bredden inte påverkas

Bredd
Tillräcklig bredd för både gående och cykel. Dra lärdom av Hisingsbron där cykelbanan på västra sidan har erforderlig bredd men östra sidans cykelbana är för smal. Bredden är den viktigaste faktorn för att nå upp till funktionskraven i cykelprogrammet och teknisk handbok. I modellanalysen skulle den planerade bron år 2035 få 5 500 cykelresor varje dag och därmed vara en av de mest använda cykelbanorna i Göteborg (TU inriktningsbeslut 2021 sid 4). Den planerade bredden på 4 meter för cykel kan därför vara otillräcklig. Enligt teknisk handbok och cykelprogrammet ska bredden vara 4,8 meter på pendlingscykelnät med över 1000 cyklister/maxtimma.

Beläggning

  • Inte betong eftersom det kan vara halt, asfalt går bra. 
  • Jämn beläggning med bra avrinning.
  • Gärna med värmekablar som förhindrar ishalka på vintern. Förenklar underhåll och ökar säkerheten. 
  • Sömlösa skarvar på själva cykelbanan och gärna så få till antalet som möjligt (dvs ej som Marieholmsbrons 25 stycken hårda skarvar)

Information om broöppning
Gärna en digital informationstavla i anslutning till bron som informerar om annalkande broöppningar och planerade underhåll så att cyklister i tid kan välja andra vägar. Med fördel kan fler informationstavlor placeras på strategiskt valda platser i centrala staden så att det blir enkelt för cyklister att välja den snabbaste vägen med hänsyn till ev. broöppningar och övrigt underhållsarbete.

Med fördel bör öppningarna meddelas så snart de känns till över ett s.k. öppet API, så att vem som helst kan bygga tekniska lösningar som baseras på den informationen. Exempelvis cykelreseplanerare kan då undvika bron, föreslå att åka tidigare/senare och dylikt.

Inkörningsskydd
Vi har fått frågan om utformning av inkörningsskydd för att förhindra att motorfordon kör in på bron och kör ner människor. Om ett inkörningsskydd behövs föredrar vi bilfällor, alltså att det finns en sensor som känner av om det är ett obehörigt motorfordon och öppnar en pollare eller remsa i marken som gör att motorfordonet fångas där.

Högvattenskydd
Initialt kommer bron att möta land utanför det planerade högvattenskyddet, och blir därmed oframkomlig vid extrema högvattenhändelser (sid 74 samrådshandlingarna). Här är det viktigt att man planerar så att man inte försvårar för att högvattensäkra bron i framtiden när områdena längs kajerna stadsutvecklas. Att nybyggd infrastruktur blir obrukbar vid väntade väderhändelser skulle inte accepteras för andra trafikslag, och det finns ingen anledning att behandla cykelinfrastruktur annorlunda.

Cykelfrämjandet Göteborg i december 2023

Dela!