Yttrande inför Stadsmiljönämndens möte 2023-09-21

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöterna i Stadsmiljönämnden inför sammanträdet 21 september 2023:

Då flera handlingar till SMN-möte 2023-09-21 ännu inte var publicerade på söndagen, kan vi inte lämna några synpunkter på dem. Att detta fortsätter att hända är ett demokratiproblem. Vi önskar att åtgärder vidtas så att alla handlingar publiceras senast en vecka före nämndsammanträden. Trots saknade handlingar väljer vi att kommentera även punkt 17, Redogörelse – Staden under byggtid.

Ärende 5 – Tillköp av avgiftsfri färjetrafik på göta älv

Det är viktigt att färjetrafiken är avgiftsfri fram till dess att en ny cykelbro står färdig. Annars motverkas cykelprogrammets två huvudmål – tredubblat cyklande och att tre av fyra göteborgare tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad 2025.

Ärende 14 – Pilotområde cykel

Pilotområde cykel är viktigt för att visa på hur staden med enkla medel kan förbättra infrastrukturen för cyklister. Cykelfrämjandet vill därför uppmuntra nämnden att säkerställa att åtgärderna som i dagsläget saknar tidplan färdigställs, så att arbetet med pilotområdena når sin fulla potential.

Vi saknar också flera av åtgärderna som vi föreslog i början av projektet, se vårt inlägg från 2022.

Ärende 17 – Redogörelse staden under byggtid

Det är ett återkommande problem att omledning under byggtid brister. Den saknas helt eller genomförs inte enligt teknisk handboks dokument Arbete på gata (APG), där det tydligt framgår att cykeltrafikens framkomlighet i staden ska prioriteras. När det t.ex. inte finns bra omledning för både gångtrafikanter och cyklister försvåras samspelet mellan dem.

Ett exempel med mycket problem är Centralenområdet. Vi hör oupphörligen klagomål från dem som försöker ta sig igenom området åt olika håll med cykel. Ett av de ämnen som återkom för bara några dagar sedan i sociala medier är cykling förbi Nils Ericson-terminalen via byggplanket på väg till Hisingsbron. Där är det dålig sikt, smal gc-bana och stora flöden av gående och cyklister. Både cyklister och gående drabbas under överskådlig tid.

Cykelfrämjandet Göteborg i september 2023

 

Dela!