Yttrande: Linnéplatsen spårväg

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har lämnat nedanstående synpunkter till exploateringsförvaltningen och ledamöter i exploateringsnämnden inför kommande behandlingar. Yttrandet finns även som pdf.

Enligt Göteborgs stads trafik- och miljömål är cykel det trafikslag som ska öka mest. Detta återspeglas inte i något av alternativen. Med det sagt:

Så som förslagen presenteras i nuläget förordar Cykelfrämjandet Göteborg de östliga alternativen. Detta då de möjliggör rakast dragning av pendlingscykelbanan i den södra delen och undviker korsande av spår hela vägen (figur 1). Vi ser dock att förslaget på korsningen i den norra delen i det här förslaget är problematisk p.g.a. att cyklister behöver zick-zacka över flera körfält.

Figur 1 – Östligt alternativ. Gul linje är förvaltningens förslag till cykelbana.

Det västliga alternativet innebär att spårvagnsspåren måste korsas två gånger, och innehåller två tvära svängar. Om det omarbetas till en lösning där pendlingscykelbanan fortsätter öster om spårvagnsspåren hela vägen fram till korsningen Dag Hammarskjöldsleden/Övre Husargatan, förordar vi däremot det västliga alternativet (figur 2). Detta kan möjliggöras genom en omprioritering av gatuutrymmet öster om spåren.

Figur 2 – omarbetning av Västligt alternativ med föreslagen dragning som streckad linje.

Vi ser även att samtliga alternativ innebär en försämring av pendlingscykelbanan jämfört med idag, då den dras genom ett utrymme med mycket höga flöden av fotgängare och en stor risk att kollektivtrafikresenärer som ska byta mellan buss och spårvagn inte förväntar sig en cykelbana mitt emellan hållplatserna och kliver rakt ut. Risken för konflikter likt de vi sett när fotgängare rör sig mellan hållplatslägena vid Stenpiren är överhängande.

 

Cykelfrämjandet Göteborg 19 juni 2023

Dela!