CF yttranden inför SMN-mötet 2023-02-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 februari 2023.

2023-06-10: Uppdaterat med nämndens beslut

Handling – 7 Budget/verksamhetsplan 2022 stadsmiljönämnden

Gällande upprustning av kanalmurarna har vi delat förvaltningens slutsats i TU 220318 sid 5 att scenario 3B ger mest nytta. Det bidrar till stadsliv och är det enda av lösningsförslagen som möjliggör ett sammanhängande cykelstråk hela vägen från Gullbergsån till den nya cykelbron vid Casinot.

Cyklandet behöver öka varje år för att nå stadens trafik- och miljömål. Den långa genomförandetiden gör att det är viktigt att kanalmursprojektet inte bara bidrar till att nå ett ökat cyklande när det är färdigställt år 2043, utan också under genomförandet. I dagsläget är det största hindret för ökat cyklande i staden de bristande omledningarna i samband med byggen. Vi efterlyser därför åtgärder som färdigställer cykelstråket inom 5-10 år och att det är framkomligt under byggtiden. Cykelstråket bör senast vara klart till Allélänkens (år 2029) och cykelbrons (år 2031) färdigställande.

Beslut
Att godkänna stadsmiljöförvaltningens förslag Budget/ verksamhetsplan 2023 för stadsmiljönämnden.

 

Handling – 11 Genomförandebeslut för Cirkulation Syrhålamotet

Vid behandlingen av Tvärförbindelse Torslanda i december kritiserade vi planerna på en krokig cykelbana på östsidan med sidbyten. Vi fick då veta att beslut gällande exakt teknisk detaljutformning kvarstår och att det var möjligt att påverka utformningen i ett senare skede i stadsmiljönämnden.

Cykelbanans väg enligt detaljplanen i heldraget brunt. Prickad linje är vårt förslag. Då undviks nackdelar som markerats i rött. Karta från Eniro.

Förvaltningen har tidigare motiverat den östliga cykelbanan med utrymmesbrist vid den planerade cirkulationsplatsen. Men om man nu väljer att först genomföra rondellen, enligt de planer som framkom vid beslutandet av Torslanda tvärförbindelse, så har man låst sig till en lösning som först ger utrymme till motortrafik medan cykeln sedan får det som blir över. I stället bör man nu se på åtgärder som motverkar detta genom en mindre utrymmeskrävande rondell för motortrafik och med utrymme kvar för goda lösningar för gång- och cykel.

Beslut
Ingen beslutspunkt

 

Cykelfrämjandet Göteborg i februari 2023

Dela!