Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-12-15

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 15 december 2022.

2022-12-28: Uppdaterat med nämndens beslut

Handling 7 – Yrkande S, V Mp om grundskolebarns möjlighet att cykla och gå till skolan

Bra att principlösningar ska tas fram och brister i stadens skolvägar kartläggs för att stärka barns möjligheter att röra sig fritt till fots och på cykel till skolan. Här har vi några förslag som kan bidra till att nå stadens mål om att 70 procent av barnen ska gå och cykla till skolan.

Vi föreslår att till alla F-6-skolor ska minst en sammanhängande “skolcykelväg” finnas som kopplar skolan till större cykelstråk. Skolcykelvägen ska ha tydliga utformningskrav vad gäller bredd, separering, korsningar, skyltning mm. Om så krävs ska skolcykelväg prioriteras över biltrafik, t ex genom att enkelrikta bilvägen om bredden inte räcker. Även en avsläppningszon för skjutsande vårdnadshavare minst 250 m från skolan skulle öka tryggheten samt gång och cykelns konkurrenskraft gentemot bilen.

Beslut
Att förklara uppdraget, att översiktligt redovisa situationen och föreslå åtgärder för att barnen i större utsträckning ska kunna välja hur de på egna ben tar sig skolan, för fullfört. S, V och Mp inkom med ett yttrande (sid 48) om att de har gett ett budgetuppdrag 2023 till den nya stadsmiljönämnden att i samverkan med grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är lämpligt.

 

Handling 26 – Nya yrkanden och frågor: Torslanda tvärförbindelse

I vårt yttrande i oktober föreslog vi att cykelleden håller sig på västra sidan, med prioriterade cykelöverfarter över alla anslutande småvägar och med gen och enkel koppling till pendlingscykelleden.

Cykelbanans väg enligt detaljplanen i heldraget brunt. Prickad linje är vårt förslag. Då undviks nackdelar som markerats i rött. Karta från Eniro.

På nämndmötet i oktober skall TN:s beslut ha föregåtts av att TK angett trafiksäkerhetsskäl som anledning till den föreslagna dragningen. Vi har kontaktat TK och granskat argumenten. TK anger följande skäl för östlig dragning:

  • ÅVC i på västsidan genererar mycket trafik och en stor andel tung trafik.
  • Färre passager över cykelbanan
    • 6 vid dragning på västsidan och 5 vid dragning på östsidan
  • Undvika en gång- och cykelpassage där det finns två körfält ut ur cirkulationsplatsen.
  • Andra argument som vi fått: Om gång- och cykelbanan-banan skulle gå på västra sidan av vägen och ansluta till bron över väg 155 väster om rondellen kvarstår fortfarande behovet av att ha överfarterna på den södra sidan för att tillgodose gående som kommer från busshållplatsen vid Syrhålamotet. Därmed skulle cirkulationsplatsen bli mer utrymmeskrävande i ett område där vi inte har rådighet över allt vägnät och sidoområden.

Våra motargument:

  • Enligt handläggaren överstiger trafikmängderna till ÅVC antagligen inte trafiken på tvärförbindelsen i sin helhet. Korsning av tvärförbindelsen bör därför unvikas.
  • På östsidan finns bland annat tung trafik som lastbilstrailerverksamhet och Västtrafiks bussgarage. Även terminalen Volvo Bulycke/DHL (Syrhåla 3:1) ligger på östsidan vars trafik föreslås gå igenom cykelpassagen för cykelbanans sidbyte.
  • Vägen dimensioneras för 60 km/h vid cykelpassagen för sidbytet men dimensioneras för 40 km/h i Bulyckeområdet (alltså förbi ÅVC).
  • Den östliga dragningen ger sämre standard. Från GFS sid 55: ”Där gång- och cykelvägen är friliggande anpassas profilen efter befintlig terräng. Detta innebär att gång- och cykelvägens längslutning endast uppfyller mindre god standard enligt Teknisk Handbok på sträckan 0/500-0/650, då dess lutning är 3-3,7%.”

Vi ser att milsperspektivet (rak cykelbana med få konflikter Torslanda-Centrum) tappar mot kvartersperspektivet (prioritering av angöringstrafik ÅVC). Motortrafik prioriteras alltså på bekostnad av cykel.

Cykelfrämjandet vill att förvaltningen ges i uppdrag att utreda åtgärder som prioriterar genomgående cykeltrafik högre.

Beslut
Inget. Trafiknämnden följde inte Cykelfrämjandets uppmaning och tog inte upp punkten på dagordningen. Men Mp informerar om att beslut gällande exakt teknisk detaljutformning kvarstår och kommer att tas i den framtida stadsmiljönämnden. Då är det möjligt för nämnden att ta upp synpunkter.

 

Cykelfrämjandet Göteborg i december 2022

Dela!