Årsmötesmotion: Göteborg behöver växla upp

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Göteborg behöver växla upp för att kunna nå målet om ökat cyklande. En god cykelpolitik sänker trösklarna för att cykla samt minskar det mentala och fysiska avståndet. Cykelfrämjandet Göteborg har fyra förslag som bidrar till att göra Göteborg till en cykelstad.

Helhetlig planering och prioritering
Cykelplaneringen präglas fortfarande av frimärksplanerande där cykel planeras på för låg nivå, ofta förlorar i målkonflikter i stadsutveckling och de stora linjerna lämnas åt sitt öde. Precis som med övriga trafikslag behövs det ett systemtänk och ett planerade även på den övergripande nivån. När staden växer snabbt är det extra viktigt att det i planerna framgår vilka stråk som är prioriterade cykelstråk så att dessa inte styckas upp. Cykeln behöver få större uppmärksamhet och komma in tidigt i processerna. En början är att lyfta fram Pendlingscykelstråken i den kommande översiktsplanen.

Cykelleder – E6 för cykel
Dagens cykelbanor har för många tvära svängar, otydlig separering från gående och för många stopp. Man måste exempelvis stanna för att kunna läsa vägvisningsskyltarna eftersom skyltarna skymmer varandra. För Pendlingscykelstråken är framkomlighet, komfort, få konfliktpunkter och tydlig separation från övriga trafikanter viktigt. Cykelbanorna behöver bli tillräckligt breda, räta och gena för att ge framkomlighet och flyt samt möjlighet att cykla i olika hastigheter. Göteborg bör ha flera kända cykelstråk. Cykelnätet bör precis som vägnätet för bilar ha en kategorisering av vägar och skyltning med framförhållning som ger hög orienterbarhet och igenkänning. I Trondheim har man namngivna och skyltade cykelleder i viktiga stråk som gör det enkelt även för en oerfaren att hitta, skyltningen är också en god marknadsföring för cykel.

Cyklodukt Centralen – lyft cyklingen
Det finns för många barriärer i Göteborg som gör cykelsträckan onödigt lång och krånglig. De preliminära planerna för Centralenområdet är en svängfest med långa omvägar, korsande av 3-4 kollektivtrafikstråk, höjdskillnader och långa konfliktsträckor med gående. Cyklodukt, en cykelbro skulle halvera sträckan mellan Bangårdsviadukten och Hisingsbron och göra cykeln överlägsen andra trafikslag utan att störa övrig trafik. En cyklodukt enligt Köpenhamnsk modell skulle ta Göteborg ett steg närmare att bli en riktig cykelstad och få fler att vilja cykla. Det är på tiden att lägga pengar på att lyfta cyklingen.

Säkerställ efterlevnaden av cykelbaneomledningar
Staden har bra regler för omledning av cykelbanor vid arbeten på eller i anslutning till cykelbanan som flera entreprenörer följer. Men tyvärr sker det ofta att cykelbanor kapas av eller blockeras utan tillfredsställande omledning, vilket försämrar cykelupplevelsen och säkerheten. Staden bör utdöma vite till aktörer som inte gör en bra och tydlig omledning.

Årsmötets beslut:
• Mötet beslutade besvara motionen enligt följande: att uppdra åt styrelsen och trafikutskottet att arbeta för att motionens innehåll verkställs samt att ha intentionen att skriva debattartikel/-artiklar med detta som underlag.

Antagen av Cykelfrämjandet Göteborgs årsmöte 2019-03-30
Redigerad och antagen av trafikutskottet 2019-11-23

Dela!