Yttrande inför Trafiknämndens möte 2021-11-18

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har lämnat synpunkter till trafiknämnden inför sammanträdet 18 november 2021. Ladda ned hela yttrandet (fem sidor) här. Yttrandet har i efterhand uppdaterats med trafiknämndens beslut.

Handling – 7 Yrkanden gällande studerade alternativ på Linnéplatsen för Lindholmsförbindelsen
Handling – 8 Yrkande från Henrik Munck (-) gällande kulturreservat Slottsskogen
Handling – 10 Yrkande från Henrik Munck (-) gällande spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan

 • Tråg skulle bli ett stort hinder för gående och cyklande över Linnéplatsen. Vi önskar att TK redovisar vad de fyra alternativen innebär för gåendes och cyklandes framkomlighet genom området

Beslut
Att hantera Linnéplatsens framtida utformning på en temanämnd i början av nästa år tillsammans med andra berörda nämnder

Handling – 9 Yrkande från Henrik Munck (-) gällande kunskapsunderlag angående Operalänken

 • För cykling vore det bra om hela Norra Hamngatan blev fri från kollektivtrafik och istället blev en del av ett långt cykelstråk från Ellysepalatset till Cosmopol

Beslut
Att avslå yrkandet

Handling – 16 Detaljplan för skola och bostäder med mera vid Önneredsvägen inom stadsdelarna Fiskebäck och Önnered

 • Gatusektionen borde förbli lik från Skattegårdsvägen till Önnereds hamnväg/Åkeredsvägen för att cyklister och gående ska ha lätt att orientera sig.
 • Svängfester i små radier trots att yta finns för mjukare svängar (större radier).

Beslut
Att tillstyrka byggnadsnämndens alternativ 1 till detaljplan

Handling – 17 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande detaljplan för bussdepå vid Järnbrottsmotet

 • Vi är tacksamma att TK har lyssnat på kritiken och använder vårt förslag
 • En trafiksignal är inget större problem om den slår om till grönt igen lika snabbt som den där Marklandsgatans kollektivtrafik korsar Säröleden.

Beslut
Att förklara uppdraget om att säkerställa säkra och gena trafiklösningarna för cyklisten vid bussdepå i Järnbrott för fullgjort

Handling – 20 Svar på Göteborgsförslag 970 – Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och trygghet

 • Kostnadsuppskattningen är troligen i överkant. Erfarenheter från Oslo visar att röd asfalt är 66 % dyrare än svart asfalt vid inköp i större kvantiteter.
 • Dagens separering mellan gående och cyklister är otillräcklig. Gång- och cykelbanor bör separeras med annat än en linje.
 • Färg är ett effektfullt sätt att kommunicera och röd beläggning gör det intutivt för gående och cyklister var de skall placera sig. Svart asfalt är inte effektfullt eftersom det också används på gångbanor.
 • Det hjälper ovana cyklister att förstå hur en pendlingsbana fortsätter genom en komplicerad stadsbild.
 • Tydligt definerade cykelbanor blir bra marknadsföring för personer som ännu inte cyklar.
 • Bör i inledningsskedet främst användas i centrala Göteborg och områden med mycket gående.
 • Röd färg bör ej användas som ledstråk för gående på nya Korsvägen.

Beslut
Att avslå Göteborgsförslaget. M, L och C bad trafikkontoret att återkomma med en bedömning av kostnad och genomförbarhet av rödfärgad asfalt på pendelcykelstråk och i tätbebyggda områden där många gående rör sig. Mp och V kom med ett yttrande där de anser att det är viktigast att i första hand beta av stadens underhållsskuld så snabbt som möjlighet med svart asfalt, men att det bör finnas fler kortare cykelbanesträckor i staden, där en rödmarkerad cykelbana kan göra trafikmiljön tydligare.

Bild: Rödfärgad asfalt är en viktig del i Oslos framgångar som cykelstad. Foto: nab.no

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i november 2021

Dela!