Yttrande inför TNs möte 2021-04-23

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden angående sammanträde 23 april 2021.

Handling 19 Svar på yrkande från (MP), (V) och (S) om snöröjning för cykelframkomlighet

Bra att ni tar upp detta! Dålig snöröjning drabbar cykeltrafik och enligt Cykelfrämjandets vintercykelundersökning är det ett stort hinder för ökad vintercykling.
Certifiering låter lovande. Vad är det för typ av centrifiering och hur ser cykelkompetensen ut på enheten som utför certifieringen?
I Göteborg finns ca 25 olika typer av utformning av cykelvägar samt flera speciallösningar. Detta ställer högre krav på snöröjare och cyklister som färdas på cykelbanorna, ibland kräver det att man har använt dem flera gånger för att man skall förstå hur de är tänkta att fungera. Fram till att Göteborg får enhetligare cykelbanor bör det ställas högre krav till lokalkännedom bland dem som snöröjer.

Bild: Kungsportsavenyn/Nya Allén. Orange sträckning är cykelbanas dragning. En ologisk speciallösning som kräver extra god lokalkännedom hos snöröjaren.

Beslut
Trafikkontoret är igång med flera förbättringar med snöröjningen. Uppdraget att stärka formuleringarna i avtal med entreprenörer, att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal samt att stärka kommunikationen till cyklister om framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen har därför av Trafiknämnden förklarats fullgjort. Mp och V inkom med ett yttrande i linje med Cykelfrämjandets åsikt om att lokal kännedomen bland de som snöröjer extra viktig. Alliansen anser att snöröjning för cykel överlag sköts bra även om det ibland uppstår fel och brister.

Handling 22 Godkännande av genomförandestudie, GFS Cykelväg Annedalsmotet – Götaplatsen

Vi uppskattar att förbättringar görs på denna pendlingscykelbana men staden måste sträva bättre för att närma sig den pendlingscykelstandard som Göteborg har definierat i
cykelprogrammet.
Att cykelbanan nedproriteras för biltrafik under Egnahemsbron och parkeringsplatser på delar av Landalagatan och Viktor Rydbergsgatan är inte rimligt.
Cykelbanans skarpa svängar i möte med körbanor är inte cykelvänliga. Dessutom gör det att motorfordonsförare uppfattar att cyklister är på väg bort från körbanan när de skall korsa den.

Våra påpekanden i helhet med karta beskrivs i Bilaga 1.

Beslut
Att godkänna genomförandestudien och genomföra enligt tjänsteutlåtandet. Mp, V, C och L inkom med ett yttrande som tar upp Cykelfrämjandets kritik av passagerna Egnahemsbron, Landalagatan och Viktor Rydbergsgatan.

Handling 24 Korsvägen Lisebergslänken – förändrat innehåll

Den år 2017 föreslagna trafiklösningen är inte tillräckligt intuitiv för gående och cyklister, vilket kan leda till onödig irritation när dessa kommer i vägen för varandra. Cykelfrämjandet ser tre svagheter på det planerade framtida Korsvägen:

  • Den borttagna cykelbanan i nordväst
  • Omvägen in på Örgrytevägen för de som cyklar från Mölndalsvägen till Södra vägen
  • Röda gångbanor som ser ut som cykelbanor

Läs yttrandet om Korsvägen i sin helhet här.

Beslut
Att godkänna förslaget till förändrat innehåll i knutpunkt Korsvägen i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Handling 26 Göteborgsförslag 5281 – Gör Linnégatan cykelvänlig

Att göra Linnegatan mer cykelvänlig skulle gynna såväl cyklister och gående. Det är verkligen efterlängtat. Vi hoppas att trafiknämnden beslutar att utreda detta.

Beslut
Att ge Trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 5281 – Gör Linnégatan cykelvänlig.

Dela!