Förslag för cykelbana förbi bussdepån i Järnbrott

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Uppförandet av en ny bussdepå intill Säröbanan, en av Göteborgs finaste cykelbanor, är ett tillfälle att göra cykelbanan ännu finare. Det kan göras genom att flytta pendlingscykelbanan österut, närmare Dag Hammarskjölds biltrafikled. Den nya linjedragningen blir då genare och flackare. Cykelfrämjandet har lämnat förslaget till Trafikkontoret och Trafiknämnden. Ladda ned vårt förslag här: Förslag för cykel förbi bussdepån i Järnbrott (PDF) eller läs vidare nedan.

Sammanfattning

Detaljplanen för ny bussdepå vid Järnbrott har uppmärksammat att den planerade bussutfarten kommer att korsa en viktig pendlingscykelled. Där vill detaljplanen glädjande nog ge cykeln prioritet! Tyvärr har pendlingscykelbanan förväxlats med ”Säröleden” som är en mindre cykelbana längs Antenngatan. Det har lett till att detaljplanen av misstag försämrar den riktiga pendlingscykelbanan. Cykelfrämjandet föreslår en dragning av pendlingscykelbanan som vi tror är bättre på flera sätt, inte bara för cyklisterna.

Detaljplanens cykellösning


Cykelbanor i ljusgrått enligt ändringsförslaget i Trafikkontorets PM 2020-12-04.

Den mindre viktiga ”Säröleden” har i såväl Trafikkontorets PM som i detaljplanen fått en rak nordsydlig sträckning med få svängar, medan den viktiga pendlingscykelbanan som i PM:ets karta kalls ”Sneda cykelstråket” getts flera branta svängar.

Cykelfrämjandets förslag till ändring

Vi föreslår att pendlingscykelbanan istället fortsätter följa Dag Hammarskjölds billed.


Vårt förslag på dragning av pendlingscykelbanan. Eniros karta med detaljplanens plankarta ovanpå.

Den överstrukna banan är den del av pendlingscykelleden som idag går upp och ner över den skogiga bergknallen och som detaljplanen vill behålla men ge flera branta svängar. Med vårt förslag i rött behövs inte någon cykelbana upp över kullen. Därmed försvinner både de branta svängarna och backarna på grund av kullens höjdskillnader. Dessutom klyvs inte kullen längre. Den blir därmed mer användbar, oavsett om den förblir ett grönområde eller exploateras på något sätt.

Illustrationer


Precis söder om kulverten under Radiovägen. Nuvarande pendlingscykelbana går upp över kullen mot depån, men vi föreslår en rakare dragning närmare körbanan.


Vårt förslag till dragning närmare körbanan. Nuvarande cykelbana anas bland träden. Bussgatan hamnar troligen ungefär där körbanan och den skissade banan ”försvinner”.

Skärningar i kullen


Bild på sid 36 i detaljplanens planbeskrivning med skärningar och våra ändringsförslag inritade.

För att bussförarna ska få god sikt när de ska köra ut på billeden behöver skärningar göras i kullen. Eftersom detaljplanen på sid 34 anger att utfarten ska signalregleras måste även fordon på billeden i god tid kunna se trafiksignalen. Detaljplanen visar skärningar i marken i sin bild på sid 36. Vi föreslår att den spetsiga ås nära utfarten som lämnats kvar men som begränsar sikten också skärs bort. I gengäld behövs inga skärningar i den krokiga cykelbana som vårt förslag ersätter.

Vi vill att pendlingscykelbanan och dess intilliggande gångbana dras nedanför skärningen på lite avstånd från billeden för att minska olägenheter om det stänker vatten och slask eller plogas snö på körbanan. Det blir en mindre backig cykelbana utan branta svängar – mer i klass med dess övriga delar. Men just vid bussarnas utfart läggs den nära billeden eftersom utfarten är signalreglerad.

Vi föreslår också att bussgatan dras något annorlunda för att busschaufförerna i god tid ska kunna se snabba cyklister även från söder, och för att ge bussen lite mindre brant sväng.

Trafiksignalens funktion

Det är viktigt att ljussignalen fungerar väl så att gående och cyklister inte blir stående och får vänta länge innan eller efter en buss är på väg ut. Om cyklister får rött utan att förstå varför, minskas respekten för signalerna på den aktuella platsen och även generellt. Exempel på långa omotiverade stopp för cyklister vid kollektivtrafiksignaler finns redovisade på bloggen Trafikistan. Bussar bör bara få körsignal efter anmälan, och de ska också avanmäla så att cyklister snabbt får grönt igen, utan väntan på lång timeout. Det är effektivt om flera bussar kan köra ut på rad, men det bör finnas en begränsning så att gående och cyklister aldrig ska behöva vänta längre än en rimlig maxtid.

Banan på kullen

Om banan över kullen lämnas kvar för gående men inte längre ska fungera som cykelbana, bör cykelsymboler och mittlinje målas över. Vägmarkeringar ska inte uppträda felaktigt. Då förlorar de sin uttryckskraft på ställen där de ska tas på allvar.

Länkar

Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå i stadsdelen Järnbrott i Göteborg. Antagandehandling December 2020. PDF

Trafiksäkerhet i detaljplan bussdepå i Järnbrott. Trafikkontoret 2020-12-04. PDF

Mycket rött för lite buss. Trafikistan

Cykelfrämjandets göteborgskrets januari 2020

Dela!