Trafikstrategi för en hållbar stad

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Just nu avgörs centrala frågor om hur Göteborg ska kunna bli en hållbar och miljövänlig stad. Vi i Cykelfrämjandet ställer oss positiva till Göteborgs stads trafikstrategi som handlar om att skapa bättre förutsättningar för miljövänligt resande. En samhällsplanering som underlättar cykling och gång behövs.

Ungefär hälften av Göteborgs invånare bor inom en halvtimmes cykelavstånd från sin arbetsplats. Idag är bil det vanligaste färdmedlet vid resor på 2-5 kilometer. Det finns alltså potential att öka andelen cykelresor och med elcykel blir den möjligheten ännu större. Ju fler som cyklar, desto mer utrymme frigörs för den motoriserade vägtrafiken som krävs för längre sträckor.

Inför torsdagens möte i trafiknämnden råder politisk oenighet om nuvarande trafikstrategi. Trafikstrategin behövs för att nå stadens mål gällande bostadsbyggande, framkomlighet, klimat, miljö, hälsa och en attraktiv stad. Istället för att överge trafikstrategin behöver arbetet nu inriktas på att verkställa den.

Cykel behöver bli det mest attraktiva transportslaget på resor upp till 5-7 km. För att uppnå det måste cykelnätet utvecklas genom att överbrygga barriärer, skapa genhet och orienterbarhet. Kvaliteten och utrymmet på cykelbanorna behöver öka så att fler – även skolbarn och äldre samt ovana cyklister – känner sig fria att cykla tryggt. Under Coronapandemin har städer världen över visat att det på kort tid går att genomföra stora satsningar på cykelinfrastruktur som lockar många att cykla när kollektivtrafiken behöver avlastas.

Cykeln är ovärderlig för att Göteborg ska kunna uppfylla Parisavtalet. Transporter står för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen och vägtrafiken ger upphov till stora utsläpp av mikroplaster i naturen. Elektrifiering av fordonsflottan för oss en bit på vägen men är inte tillräckligt. Resa med elbil eller elbuss beräknas medföra mer än åtta respektive dubbelt så stor klimatpåverkan per kilometer jämfört med att cykla. Dessutom har cykeln fördelar genom att den är yt- och kostnadseffektiv, hälsofrämjande och nästintill emissionsfri.

Göteborg är inne i en fas av omfattande stadsutveckling med unika möjligheter till omställning som hotas om trafikstrategin överges. Prioritering av cykel och gång är viktiga nycklar till att Göteborg ska bli en miljövänlig och attraktiv stad för alla som bor och verkar här. En stad som lever inom den här planetens gränser med omsorg om kommande generationer.

Referenser

Anders Nordelöf et al, Chalmers 2017: Miljöpåverkan från elektriska stadsbussar, diagram sid 13 (den 21:a sidan i dokumentet) om återvinningsfasen undantas.
HYPERLINK https://research.chalmers.se/publication/254814/file/254814_Fulltext.pdf

Göteborgs stad (2014) Klimatstrategiskt program för Göteborg.
HYPERLINK: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/36fb4599-a2c4-4e46-8621-0c71ceece4c5/Klimatstrategiskt+program+för+Göteborg.pdf?MOD=AJPERES

Göteborgs Stad 2019: Hållbart resande och transporter, för liv och rörelse: Cykelstaden. HYPERLINK https://stadsutveckling.goteborg.se/hallbart-resande-och-transporter/for-liv-och-rorelse/

Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2015: Cykelprogram för en nära storstad, diagrammet sid 25. HYPERLINK https://goteborg.se/wps/wcm/connect/538134e2-844e-4e46-acc4-fe74a673cefb/Cykelprogram_antagen_web_FINAL.pdf?MOD=AJPERES

Kristina Östman, Naturskyddsföreningen (2019): Fossilfritt, förnybart, flexibelt: Framtidens hållbara energisystem. HYPERLINK: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf

Matias Rabe, Teknikens värld 2017: Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt. HYPERLINK: https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/elbil-laddhybrid/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt-481493/

Trafikistan 2020: Se inte mat som cykelbensin. HYPERLINK: https://trafikistan.se/se-inte-mat-som-cykelbensin/

Trafiknämnden (2014) Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad. HYPERLINK: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut (2020) Mikroplast från däck- och vägslitage. En kunskapssammanställning. VTI rapport 1028. HYPERLINK: https://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1393275/FULLTEXT04.pdf

Dela!