Remissvar Linbana över älven 2021

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Vi har nu skickat in remissvar på Åtgärdsvalstudie linbana över älven 2021 (Länk). Vårt svar på remissen finner ni nedan.

Cykelfrämjandet Göteborgs remissvar Linbana över älven 2021

Cykelfrämjandet arbetar med att tillvarata alla cyklisters intressen. Det berör dem som använder cykeln för kommunikations-, turist-, rekreations- och motionsändamål.

Cykelfrämjandet ställer sig generellt positiva till att en linbana byggs, alla kopplingar över Älven och tvärförbindelser i stan är bra. Det är även mycket positivt att Göteborg vill testa nya, kollektiva resmedel. Det är positiv att cyklar kan tas med men på linbanan, en möjlighet som saknas på stora delar av kollektivtrafiken idag.

Biljetter
Det är inte tydligt i studien helt hur man ser på linbanan, som ett alternativ till en bro eller som ett rent kollektivtrafikmedel. Denna fråga än är viktigt i hur man ser på fördelarna av linbanan för gångare och cyklister. Om kostnaden för att resa är samma som en vanlig Västtrafiks resa kommer troligtvis få cyklister använda systemet. Vinsten av att cykla är liten. Om man ska till Lindholmen från Järntorget kan det då vara ett alternativ att cykla till stenpiren och ta Älvsnabben över. Därav påverkar linbanan cyklister ganska lite positivt på denna sträcka. Med bakgrund av detta så kan det vara en bra ide med en speciell cykelbiljett som bara tar en över älven på linbana om man ska ha en biljett för den.

Tekniska frågor
För cyklister är det viktigt hur man tar sig upp till stationerna så att man enkelt får med sig cykeln och att detta ej blir ett problem. Med bakgrund av det så ser Cykelfrämjandet positivt på den station i Läge A på Lindholmen som är närmast marken.
Vi ser positivt på att storleken på portarna på gondolerna är genomtänkta så det med lätthet ska gå att få med cykeln. Det är även väldigt bra att gondolerna kommer stå helt stilla för enkel påstigning, även med cykel.

Tillgänglighet
Vi ser även att cykelvägarna till stationerna ses över ordentligt för att göra åtkomsten till dem enkel. Då det finns begränsad plats för cyklar på gondolerna ser vi även det som viktigt att det kommer genomtänkta och trygga cykelparkeringar i nära anslutning till stationerna.

Jämställdhet
Vi är positiv att jämställdhet tas med i studien men är något besviken över att ni uppenbarligen inte anlitade någon med kunskap inom genus område för att utföra det. Det är viktigt ur cyklistens perspektiv att genus aspekter tas med i trafik-resplanering m därför vill vi anmärka bristerna här.

Miljöperspektiv
I inledningen tas upp att linbanan antagligen kommer generera ett okänt antal resor. Att senare inte ta hänsyn till det ur miljöperspektiv är tvivelaktig. Hur kommer det nygenererade resor att påverka befintligt kollektivtrafiksystem till och från Wieselgrens platsen och Järntorget?

 

Dela!