Cyklisternas cykelvägsanalys

Cykelvägsanalys är ett av Cykelfrämjandets senaste projekt. Idén är att med hjälp av en enkel handbok och checklista undersöka de viktigaste cykelvägarna i en kommun. Målet är att skapa samtal mellan cyklister, planerare och beslutsfattare och få till bättre cykelinfrastruktur.

Under året har det nya upplägget testats i Mark, Varberg och Piteå.

Viktiga cykelstråk valdes ut med hjälp av Cykelfrämjandets lokalkretsar och tjänstepersoner i de tre kommunerna. Lokalkretsarna identifierade sedan brister och bra saker längs stråken med hjälp av Handbok för cykelvägsanalys, som tagits fram inom projektet. Efter att stråken inventerats genomfördes en cyklande workshop där politiker och tjänstepersoner deltog. Under workshopen cyklade gruppen ihop och diskuterade de brister som framkommit, orsaker till varför det ser ut som det gör och potentiella lösningar.

– Att cykla tillsammans bidrar till att deltagarna får en gemensam bild av situationen. Att vara ute på plats ger också goda förutsättningar för intressanta diskussioner, berättar Axel Pihl projektledare för Cykelvägsanalys och fortsätter:

– Det är viktig att få ett samtal mellan cyklister, tjänstemän på kommunen som planerar cykelinfrastruktur och politiker.

Målet med cykelvägsanalysen är att få till bättre cykelvägar så att fler kan cykla mer året om. Workshoparna i alla tre kommuner var givande och uppmärksammades av lokalmedia. Synpunkter och rekommendationer sammanfattades i varsin rapport till kommunerna.

– Många av de olyckor som sker på cykel i Sverige går att härleda till brister i infrastruktur och i drift och underhåll. Satsningar på cykelinfrastruktur kan därmed leda till att färre personer skadar sig eller dör i trafiken, säger Axel Pihl och fortsätter:

– Det finns många exempel på att cyklandet ökar i samband med att cykelvägnät byggs ut eller får en högre standard. Att fler väljer att cykla leder i sin tur till bättre folkhälsa och minskade koldioxidutsläpp.

Projektet Cykelvägsanalys har genomförts med stöd från Trafikverkets ”Bidrag till ideella organisationer”. Under hösten har metoden för cykelvägsanalys utvärderats och förtydligats. Cykelfrämjandet har tagit fram en handbok för Cykelvägsanalys.


Nedan listats vanliga brister som framkom under projektet. Det är tydligt att cykelbanor och cykeltrafiken ges låg prioritet i utformningen av gaturummet. 

 1. Korsningspunkter med låg framkomlighet och bristande säkerhet för cykeltrafiken.
 2. Blandade gång- och cykelbanor där det lätt uppstår konflikter mellan cyklande och gående.
 3. Cykelbanorna smalnas av när utrymmet är begränsat, snarare än körbanor.
 4. Smala cykelbanor där det är svårt att mötas och försvårar möjligheten att använda lådcyklar.
 5. Dålig beläggning med många hål och sprickor i asfalten.
 6. Hinder i cykelbanor, exempelvis stolpar.
 7. Vägvisande skyltar antingen saknas eller är mycket slitna.Är du nyfiken på att genomföra en cykelvägsanalys i din kommun?

 1. Börja med att kolla igenom Handbok för cykelvägsanalys som finns på Cykelfrämjandets hemsida. Här lär du dig mer om hur cykelvägsanalys går till.
 2. Kontakta sedan din kommun för att se om det finns intresse av att genomföra en cykelvägsanalys. Ta reda på vem som har ansvar för cykelfrågor på just din kommun.
 3. Välj tillsammans med kommunen ut ett eller flera cykelstråk som antingen är huvudcykelvägar eller som ni tycker borde vara det.
 4. Ta med checklistan från handboken som du hittar här intill. Cykla längs stråket och fota det som avviker, men också sådant som är bra. Om det blir många kryss under ”stämmer helt” är det nog en bra cykelväg. Blir det däremot många kryss under ”stämmer inte” finns det säkert en stor förbättringspotential. Det här kan du göra själv eller tillsammans med andra cykelintresserade.
 5. När ni samlat ihop ett antal synpunkter genomför ni en cyklande workshop längs stråket tillsammans med de personer som ni haft kontakt med på kommunen. Det här kan ni göra själva i er lokala krets. Vill ni ha kansliets hjälp att leda projektet? Hör av er till oss på Cykelfrämjandets kansli.
 6. Synpunkterna från workshopen sammanställs sedan i en kort rapport som överlämnas till kommunen.
 7. Följ upp hur det har gått efter ungefär ett år och driv på för att era förslag ska bli verklighet.
Handbok för cykelvägsanalys
Handbook for cycle route analysis


uppmärksamhet i media

piteå kommun

Varbergs kommun

Marks kommun

Läs artikeln här

Läs artikeln här

Läs artikeln här

Läs artikeln här

Läs artikeln här


I handboken finns en kortfattad beskrivning av hur analysen går till. Här följer lite ytterligare tips för dig som vill prova att genomföra en cykelvägsanalys.

Ytterligare tips