Klimatvalet – Flera partier vill befria innerstaden från genomfartstrafik

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Det politiska läget ljusnar för en lågfartsstad och en innerstad befriad från genomfartstrafik! Det visar Klimatval 20022:s enkätundersökning. Den visar också partiernas ståndpunkter i övriga klimataspekter.
Flera partier förordar en genomfartsfri innerstad och införandet av cykelfartsgator.

Motortrafiken står för en tredjedel av Sverige klimatutsläpp och hälften av Uppsala läns. Cykelfrämjandet har visat att en innerstad fri från genomfartstrafik är det billigaste, enklaste och effektivaste sättet nå kommunens mål om en innerstad i mänsklig skala OCH det billigaste, enklaste och effektivaste steget för att nå målet om bibehållen nivå av biltrafiken trots en ökande befolkning. Problemet har varit den politiska viljan och modet.

Ingen vill ha tillbaka motortrafiken

Politiker som utmanar bilens privilegier får ofta mordhot. Men många (rent av alla?) blir återvalda efter att ha befriat innerstaden från genomfartstrafik. Och ingen vill ha tillbaka den. Ingen vill ha motortrafik på gågatan idag, många vill ha bort den från parallellgatorna.

V, MP, Fi och möjligen även C är för att befria innerstaden från genomfartstrafik. L och S är luddiga, medan M och KD inte anser att bilen är något problem, bara utsläppen. SD vill behålla och förstärka bilen som prioriterat fordon.

Fart i mänsklig skala minskar buller och olyckor

Sänkningen av motortrafikens fart i bebyggt område har minskat trafikbullret för tiotusentals människor. Det har troligen även betytt färre påkörda människor och ökat framkomligheten för cyklister och fotgängare i staden.

Barnperspektivet kräver cykelfartsgator

Cykelfartsgator i bostadsområden skulle vara ytterligare ett steg mot farter i mänsklig skala. Barn rör sig främst inom stadsdelarna. Deras största hot mot sin rörelsefrihet är motorfordon, det främsta redskapet är cykeln. Faktum är att bilister i genomsnitt bara har 2-3 kvarter till närmaste fordonsseparerade trafikled.

Låg fart och liten volym är vägen framåt – inte separering

Gaturummets bredd är begränsad. Mer utrymme behövs för gående, men också för träd (mot vämeöeffekten), vistelse och andra behov. Vi nyttjar gaturummets bredd smartast om fordonstrafiken samsas och lämnar gående i fred i bostads- och i centrumområden. Blandtrafik, där alla fordon utnyttjar samma yta har det separering saknar: Mervärde, en av grundprinciperna i översiktsplanen.
Vi får se allt fler varianter av fordon, framför allt elassisterade små tvåhjuliga som kan utnyttja det tätmaskiga cykelvägnätet. Mångfalden innebär i sin tur olika farter och därmed många omkörningar. Den platsen finns inte på cykelbanan, bara på körbanan.
För att kunna samsas med motorfordon måste de ha låg fart och låg volym. Trafikreglering minskar volymen genom enkelriktning och ingen genomfart. Motorfordon har också stor bredd, enkelriktning minskar behovet av bredd på körbanan.

Rösta på ett parti som tar klimatansvar och är för en stad i mänsklig skala och/eller påverka ditt parti att bli det!

Klimatval 2022 består av de lokala klimat- och miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet, Klimataktion, Jordens Vänner, Fridays for Future, Klimatstudenterna, Uppsala Cykelförening

Partienkäterna för regionen respektive kommunen, Klimatval 2022

Länkar om ämnet
CF: Bilglest med trafikzoner skapar en stad i mänsklig skala, jan 2022
CF: Succé för Leuven zonplan 2016!, nov 2020
CF: Zoner gav bättre luft och framkomlighet i innerstaden, nov 2020
Regeringen: Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik, okt 2020
CF: Det är genomfartstrafiken som är innerstadens huvudvärk – inte diesel, april 2018
CF: Uppsala cykelstad eller Varför cyklar folk på trottoaren?, april 2017 (film 1:56 min)
CF: Inga bilar genom staden, insändare i UNT, jan 2014
World Economic Forum: Tre bilfria innerstäder Pontevedra, Ljubljana, Köpenhamn (film 0:56 min)

Dela!