Årets uppsatsstipendium går till Adrien Moysset

CykelfrämjandetNyheter

2019 års stipendiat Adrien Moysset tar emot sitt diplom av Cykelfrämjandets f.d. ordförande Lars Strömgren.

Chalmersstudenten Adrien Moysset tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium på 10 000 kronor för sin masteruppsats om implementering av cykelpolicy i Göteborg; Implementing Local Cycling Policies: Barriers and Success Factors in Gothenburg.

Grattis till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!
– Tack så mycket, jag känner mig hedrad! Jag är glad att jag fick möjligheten att skriva om detta ämne och tacksam för den stöttning jag fick från mina handledare.

Barriärer och framgångsfaktorer när det kommer till implementering av cykelpolicy. Hur kom du fram till att det var detta du ville undersöka?
– Jag är intresserad av cykelpolicys och ville bättre förstå hur implementeringsprocessen går till och hur idéer verkställs – hur man går från ord till handling. Som vardagscyklist i Göteborg blev valet av stad självklart och intressant från ett personligt perspektiv.

Din uppsats ger inblick i hur och varför cykling fortsätter att vara ett trafikslag på undantag trots mål om att öka cyklingens andelar i städer såsom Göteborg. Vad tänker du om det?
– Detta var tydligt i frågan om integrerad trafik- och bebyggelseplanering, där processen är beroende av att tjänstemännen har kunskap eller intresse av cykelperspektivet. Om så inte är fallet riskerar cykeln att glömmas bort. Processen är mer beroende av ett fåtal sakkunniga experter på Trafikkontoret, som övriga tjänstemän kan vända sig till, i stället för att på ett mer naturligt sätt i form av tydliga rutiner och stödjande dokument, vara integrerad i planeringsprocessen. Det framgick även att man, om målkonflikter uppstår, ofta ger cykeln en lägre prioritet.

Det framstår som att horisonten ser något mörk ut för Göteborg när det kommer till att nå cykelmålen för 2025. Vad tänker du om det och förändrades din uppfattning av stadens cykelarbete under resans gång?
– Visst är det så, för närvarande ligger utvecklingen inte i linje med de mål som är satta för 2025. Min uppfattning av stadens cykelarbete förändrades allt eftersom jag fick större insyn och kunskap om hur man arbetar med frågan. Mycket arbete återstår för att nå målen. Dock tror jag att det är viktigt att ge program och strategier tid att utvecklas. Det blir spännande att följa upp!

Din uppsats vittnar om flera barriärer när det kommer implementering av cykelpolicyn. Men vilka är framgångsfaktorerna?
–  Det finns flera framgångsfaktorer som utkristalliserade sig under arbetets gång. På Trafikkontoret finns bland annat en cykelgrupp som arbetar med att driva diverse frågor. Även om tjänstemännen visade sig vara beroende av ett fåtal sakkunniga kollegor, ansågs de sakkunniga vara en stor tillgång. Det finns tjänstemän som är eldsjälar och experimenterar med nya åtgärder, även om denna process ibland visar sig vara tungrodd. Fler framgångsfaktorer var det faktum att det faktiskt finns ett cykelprogram att stödja sig mot, med en årlig handlingsplan och uppföljning av denna, och att det finns samarbeten mellan olika aktörer i staden.

På ett personligt plan – vad betyder cykeln för dig?
– För mig ger cykeln en känsla av frihet. Det är även det transportmedel som oftast leder mig från A till B på kortast tid i Göteborg.

Juryns motivering
I takt med ökad kunskap om cyklingens förmåga att bidra till minskade utsläpp, förbättrad folkhälsa och ökad tillgänglighet har flera politiska läger skiftat retorik. Nu är alla riksdagspartier positiva till ökad cykling, men det har ofta kunnat upplevas som mycket snack och lite verkstad. Masteruppsatsen Implementing Local Cycling Policies: Barriers and Success Factors in Gothenburg ger ett viktigt kunskapsbidrag till hur och varför cykling fortsätter att vara ett trafikslag på undantag trots att det finns mål om att öka cyklingens andelar i städer såsom Göteborg. För att med hög akademisk kvalitet tagit sig an en aktuell frågeställning på djupet tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för uppsatser examinerade under 2018 Adrien Moysset, M.Sc. i Industrial ecology vid Chalmers tekniska högskola.

 

Samtliga nominerade uppsatser

 1. Bicycle infrastructure design standards and modal choice. A comparison between Gothenburg, Copenhagen and Amsterdam
 2. Bicycle accidents An analysis of the causes of single bicycle accidents in Stockholm
 3. I vägen eller ur vägen! En kvalitativ studie av identiteten som cyklist
 4. Conditions and challenges for increased biking as a climate change mitigation strategy. A case study of Östersund, Sweden
 5. Framkomlighet på snabba cykelstråk – En undersökning av utformningens påverkan på fördröjning
 6. Implementing Local Cycling Policies. Barriers and Success Factors in Gothenburg
 7. It’s not the destination, it’s the journey. UTVECKLING AV EN DESIGNSTRATEGI FÖR REKREATIONSCYKLING
 8. Otrygghet i cykeltrafiken. En kvalitativ studie om upplevd otrygghet hos cyklister i Göteborg
 9. Participatory cycling planning challenges and strategies. The cases of Stockholm and Madrid
 10. Aktiv arbetspendling i Sverige – Avstånd, duration och hastighet i relation till kön, ålder och region hos individer i arbetsför ålder
 11. Bicycling for social inclusion. A policy analysis of the social inclusion potential of Swedish bicycle planning

Dela!