Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Har du under år 2018 skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du söka Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!


Anna Enström och Thed Kerrén vann 2018 års uppsatsstipendium med sin kandidatuppsats om ytbehov för omkörning på cykelbana.

Cykelfrämjandet kommer under våren 2019 att dela ett uppsatsstipendium på 10 000 kr till en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå som behandlar temat cykling. Pristagarna kommer att utses av en jury bestående av kvalificerade akademiska lärare och personer med olika former av expertis inom cykling.

Utöver prissumman kommer den vinnande studien presenteras på Cykelfrämjandets hemsida och digitala kanaler samt i tidningen Cykling. Författaren eller författarna kommer få presentera sin studie på Cykelfrämjandets konferens under våren 2019.

Uppsatstema: cykling

Cyklingen ökar. Det skapar nya möjligheter och förändrar cyklingens roll i samhället, ställer nya krav på infrastruktur och ger effekter på ekonomi, folkhälsa och miljö. Det finns många olika sätt att angripa och studera cyklingen, och det kan göras inom skiljda akademiska fält. Det kan till exempel vara inom stadsbyggnad/infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi, med mera.

Det finns således många möjligheter till uppsatsämnen. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia och internationella kopplingar, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel, effekter på folkhälsa och ekonomi när alltfler cyklar, och så vidare.

Kriterier

Uppsatserna kommer bedömas utifrån följande kriterier:

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet och robusthet i materialet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Regler

Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad under år 2018 och beröra temat cykling.

Uppsatsen skickas till [email protected] senaste den 15 januari 2019. Ange författarens/författarnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppsatsens titel samt lärosäte.


För dig som planerar eller redan skriver en uppsats om cykling, men som inte är färdig innan sista ansökningsdagen, kommer också ha en chans framöver. Cykelfrämjandets uppsatsstipendium ska även delas ut 2020, för uppsatser examinerade under 2019. Samma förutsättningar, tema och regler som ovanstående kommer att gälla. Varmt välkommen att nominera din uppsats!


Emma Gradin, f.d. masterstudent på KTH, vann 2017 års uppsatsstipendium med sitt förslag på utformningskriterier för snabbcykelvägar.

Amer Aslam var förra årets vinnare med sin masteruppsats från KTH om cykelkurser.
Amer Aslam, KTH, var år 2016 den första vinnaren. Han skrev en masteruppsats om cykelkurser.