Yttrande inför Stadmiljönämndens möte 2024-02-08

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 8 februari 2024:

Handling – 13. Årsrapport 2023 stadsmiljönämnden

Från sid 53 (underbilaga 2, sid 3): Avvikelsen är som störst inom Gång- och cykeltrafik (-61,7%). Även om årets utfall för Stadsmiljö avviker mot budgeterad nivå så innebär årets utfall en ökning med 56,6% mot föregående års utfall.

Budgeten för gång- och cykeltrafik har underskridits flera år i rad, för 2023 är utfallet ca 110 mnkr från budgeterade ca 290 mnkr. Samtidigt minskar cykelresorna med 4 procent (sid 46), vilket antas bero på att 2023 varit mer nederbördsrikt. Utifrån målet på 12 procent resor gjorda med cykel år 2035 bör därför investeringstakten öka ytterligare, bl.a. så att cykelbanor i dåligt skick inte blir ett hinder vid regnväder. Vi efterlyser därför tydligare åtgärdsförslag för att förbättringar inom området cykeltrafik hos Stadsmiljöförvaltningen ska kunna hålla den takt som nämnden har budgeterat för.

  • Cykelfrämjandet vill uppmuntra politiker i nämnden att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna öka utvecklingstakten inom området gång- och cykeltrafik.

Handling – 15. Fastställande av användaravgifter för säkra cykelparkeringar

Vi ställer oss positiva till att staden tar ut en avgift för säkra cykelparkeringar under förutsättningen att mängden fasta cykelparkeringar utan avgift inte minskas. Upplägget att testa både månadsvis uthyrning och korttidsuthyrning hoppas vi kan ge en tydlig bild av vilka användare som har störst behov av säkra parkeringar. En risk vid månadsvis uthyrning om avgiften är för låg är att boxarna bokas upp utan att nyttjas i så hög grad som möjligt, nyttjandegraden bör därför följas upp och priset justeras vartefter projektet fortlöper. För korttidshyra anser vi att 20 kr/dygn är en bra utgångspunkt. Vi ser också fram emot utvärderingen av projektet som helhet!

  • Cykelfrämjandet vill uppmuntra politiker i nämnden att bifalla förslaget.

Handling – 19. Genomförandebeslut för en övergripande gång- och cykelbana längs Rävebergsvägen mellan Hästhagen och Norrleden, produktion

Avslutningsvis vill vi skicka ett tumme upp till ett projekt som knyter ihop cykelnätet även utanför centrala stan. Att göra det möjligt för alla utan bil att enkelt och säkert ta sig runt i sitt närområde är en typ av åtgärd som vi verkligen uppmuntrar Stadsmiljöförvaltningen att fortsätta med.

  • Cykelfrämjandet vill uppmuntra politiker i nämnden att bifalla förslaget.

Trafikutskottet, Cykelfrämjandet i Göteborg

Dela!