Yttrande inför SMN 2023-10-26

GöteborgskretsenFörslag, Göteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 26 oktober 2023.

H15 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén – Engelbrektsgatan

Vi stödjer inriktningsbeslutet till fullo, av flera anledningar:

  • Sträckningen är i dag en bristande länk i pendlingscykelnätet
  • Betoningen på goda och trafiksäkra cykelkopplingar till befintliga anslutande
  • vägar
  • Enkelriktat är bra eftersom det ger högre kapacitet, säkerhet och färre
  • konfliktpunkter i korsningar.
  • Uppgradering från grusbana där fotgängare och cyklister blandas, till asfalterad
  • cykelbana separerad från gående.

Vi anser att den lösning som presenteras är utmärkt. Eftersom länken är central i pendlingscykelnätet är det dock viktigt att cykelprogrammets kvalitetskrav (varav flera exempel nämns i TU*) följs hela vägen till färdigställande.

* Från TU sid 4:
“För att kunna svara mot den förväntade, ökade mängden cyklister är det viktigt att ett stråk som detta uppfyller de kvalitetskrav som cykelprogrammet ställer. Exempel på krav är att ytskiktet är jämnt, att bredderna är tillräckliga, att cykelbanan är väl separerad, att trafiksäkerheten i korsningar ses över, att trängre passager hanteras samt att fler cyklister kan magasineras vid trafiksignaler med mera.”

H18 Nedläggning av appen Cykelstaden

Det vore synd om Cykelstaden lades ner, då alla funktioner som staden tillhandahåller för cykling i Göteborg finns samlade på ett lättillgängligt ställe. En särskilt stor förlust vore om möjligheten till smidig felanmälan försvinner, där både bild och felets position kan anges. Denna möjlighet saknas idag i det felanmälansformulär som finns på goteborg.se (https://goteborg.se/wps/portal/kontakta-oss/felanmalan-gator-torg-och-parker).

Om formuläret utökas med möjlighet att infoga bild (inklusive att använda kameran direkt i mobilen), och position (inklusive nuvarande position i mobilen) så anser vi att funktionen blir tillräckligt bra för att motivera att felanmälan inte längre finns tillgängligt i appen – och vi förespråkar att en sådan förbättring av formuläret sker innan appen läggs ner.

För övriga funktioner kan Trafiken.nu fylla behoven. Och det vore bra om felanmälan kunde integreras där, alternativt länkas därifrån. Trafiken.nu kan också med fördel marknadsföras mot cyklister.

Dela!