Yttrande inför Stadsmiljönämndens möte 2023-08-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 augusti 2023.

2023-09-10: Uppdaterat med nämndens beslut

 

Handling – 7 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén – Engelbrektsgatan

Vi stödjer inriktningsbeslutet till fullo, av flera anledningar:

  • Sträckningen är i dag en bristande länk i pendlingscykelnätet
  • Betoningen på goda och trafiksäkra cykelkopplingar till befintliga anslutande vägar
  • Enkelriktat är bra eftersom det ger högre kapacitet, säkerhet och färre konfliktpunkter i korsningar.
  • Uppgradering från grusbana där fotgängare och cyklister blandas, till asfalterad cykelbana separerad från gående.

Beslut
Att återremittera ärendet till förvaltningen. Med uppdraget att återkomma till nämnden med information om hur denna åtgärd sammanbinder och samverkar med övriga projekt i området. Samt även att ge nämnden ett tvärsnitt på den fysiska trafiken längs denna dragning (både nu varande och den framtida).

 

Handling – 14 Göteborgsförslag: Öka ambitionerna för cykelstaden Göteborg!

Vi är för höjda ambitioner för cykelstaden Göteborg. 12 procents cykelandel till 2035 är väldigt lågt i ett omvärldsperspektiv. Men det allra viktigaste just nu är att leva upp till de ambitioner staden redan har formulerat.

Beslut
Att avslå Göteborgsförslaget.

 

Cykelfrämjandet Göteborg i augusti 2023

Dela!